ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Food

เคมีอาหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM480(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)

บทที่1 : บทนำเคมี
บทที่2 : น้ำ
บทที่3 : วิตามินและแร่ธาตุ
บทที่4 : กลิ่นรส
บทที่5 : ผักและผลไม้
บทที่6 : เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บทที่7 : นมและผลิตภัณฑ์นม
บทที่8 : ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
บทที่9 : วัตถุเจือปนในอาหาร
ภาคผนวก
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 at 8:31 am

เคมีทางอาหาร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH466
อ่านกันเถอะ...
เคมีทางอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของอาหารและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์อาหาร

บทที่ 1 : บทนำเคมีอาหาร
บทที่ 2 : น้ำ
บทที่ 3 : วิตามินและแร่ธาตุ
บทที่ 4 : กลิ่นรส
บทที่ 5 : ผักและผลไม้
บทที่ 6 : เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
บทที่ 7 : นมและผลิตภัณฑ์นม
บทที่ 8 : ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่
บทที่ 9 : วัตถุเจือปนในอาหาร
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 7:02 am

จุลชีววิทยาของอาหาร

leave a comment »

2312571    จุลชีววิทยาของอาหาร    Microbiology of Food

อาหารกับจุลินทรีย์ การถนอมอาหารและการเสียของอาหาร กรรมวิธีในการผลิตอาหาร อาหารและเอนไซม์ที่เกิดจากจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับการเกิดโรคสุขาภิบาลอาหาร และการควบคุม

(Food and microorganisms, food preservation and spoilage, food processing, foods and enzymes produced by microorganisms, foods in relation to disease, food sanitation and control.)

(2312571 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 2:09 pm

การวิเคราะห์ทางอาหาร

leave a comment »

2314212    การวิเคราะห์ทางอาหาร    Food Analysis

หลักการของเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์อาหาร หลักการสุ่มตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง ทฤษฎีของการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหาร ได้แก่ น้ำ โปรตีน ไขมัน เส้นใยอาหาร คาร์โบไฮเดรต เถ้าและแร่ธารตุ การหาพลังงานอาหาร การวิเคราะห์องค์ประกอบระดับจุลภาค

(Principles of analytical techniques for foods; principles of sampling and sample preparation; theory of analytical methods for food constituents: moisture, proteins, lipids, fiber, carbohydrates, ash and minerals; food energy determination; analysis of micro-constituents.)

(2314212 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:24 am

หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีทางอาหาร

leave a comment »

2314255    หลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีทางอาหาร    Elementary Food Technology

การศึกษาความรู้เบื้องต้นด้านอาหาร คุณสมบัติและส่วนประกอบของอาหาร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการถนอมอาหาร กระบวนการถนอมอาหารทางอุตสาหกรรมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและคุณค่าอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร

(Principle of food preservation and processing; chemistry of food microbiology associated with food.)

(2314255 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:22 am

โภชนาการสำหรับนักเทคโนโลยีทางอาหาร

leave a comment »

2314325    โภชนาการสำหรับนักเทคโนโลยีทางอาหาร    Nutrition for Food Technologists

หลักกโภชาการขององค์ประกอบพื้นฐานในอาหาร ซึ่งได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ ของเหลวและสารอิเล็กโทรไลต์ ความต้องการสารอาหารต่อวัน ฉลากโภชนาการ ความปลอดภัยและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการในอุตสหกรรมอาหาร

(Nutritional principles of food components; carbohydrates, proteins, lipids, vitamins, minerals, fluids and electrolytes; recommended daily allowances; nutritional labelling; safety and hazards associated with nutrition in food industry.)

(2314325 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:20 am

กระบวนการแปรรูปอาหาร 1

leave a comment »

2314331    กระบวนการแปรรูปอาหาร 1    Food Processing I

โครงสร้างขั้นพื้นฐาน หน้าที่และการดำเนินงานของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร การแยกและการทำให้คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันบริสุทธิ์ การล้างและการทำความสะอาดโรงงานและวัตถุดิบ

(A study of basic structure, function and operation of processing lines in food industries; separation and refining of carbohydrates, proteins and fats; washing and cleaning of plants and raw materials.)

(2314331 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:19 am