ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Forestry

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้

leave a comment »

119455     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้     Economics of Forestry Resources

ทรัพยากรป่าไม้ ความสำคัญของป่าไม้ต่อประเทศ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรป่าไม้ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ อุปสงค์ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ระบบราคาในอุตสาหกรรมป่าไม้ สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับป่าไม้ การพัฒนาทรัพยากรป่าไม้

(Forestry resource. Importance of forestry. Economic theory applied to forestry resource use. Forestry resource management. Demand for forestry products. Pricing system in forestry industry. Economic and social institutions in forestry. Forestry resource development.)

(119455 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 4, 2009 at 9:09 am

การเขียนแบบเทคนิคทางป่าไม้

leave a comment »

303111     การเขียนแบบเทคนิคทางป่าไม้     Technical Drawing in Forestry

เรขาคณิตประยุกต์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิค ภาพพิคทอเรียล ภาพเสริม ภาพตัดการบอกขนาด การเขียนแบบโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างอย่างง่าย ๆ ในทางป่าไม้

(Applied geometry, orthographic drawing, pictorial drawing, auxiliaries, sectioning, dimension drawing of simple structures and constructions in forestry.)

(303111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 5:28 am

วิศวกรรมปฐพีในการป่าไม้

leave a comment »

303331     วิศวกรรมปฐพีในการป่าไม้     Soil Engineering in Forestry

พื้นฐานทางวิศวกรรมปฐพีที่จํ าเป็นในการออกแบบถนนป่าไม้และการวางแผนงานในทางวิศวกรรมป่าไม้ การทดสอบดินขั้นมูลฐานในห้องปฏิบัติการและในสนามเพื่อทํ านายสภาวะของดินทางวิศวกรรม การสํ ารวจดินและการเลือกทํ าเลสํ าหรับงานก่อสร้างในกิจการป่าไม้

(Necessary soil engineering background required in logging road design and forest engineering work planning. Basic laboratory and field testing procedures to predict soil engineering condition. Soil survey and site investigation for forest construction works.)

(303331 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 5:19 am

เออร์โกโนมิกส์ในทางป่าไม้

leave a comment »

303443     เออร์โกโนมิกส์ในทางป่าไม้     Ergonomics in Forestry

สุขอนามัยและโภชนาการสํ าหรับงานป่าไม้ ความหนักเบาของงานและการหยุดพักความสั่นสะเทือน เสียง ความปลอดภัยในงานป่าไม้ วิธีการทํ างานและประสิทธิผลของงาน กฎหมายแรงงาน

(Health and nutrition in forestry works, workload and rest pauses, vibration, noise, safety in forestry work, working methods and productivities, labour legislation.)

(303443 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 4:59 am

การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้

leave a comment »

303451     การใช้คอมพิวเตอร์ในทางป่าไม้     Computer Applications in Forestry

ขั้นตอนวิธีแก้ปัญหา แผนภูมิการแก้ปัญหา มโนทัศน์ของการโปรแกรมตัวอย่าง หลักในการโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ในทางป่าไม้ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

(Algorithms, flowcharts, basic programming concepts, typical examples in computer programming, problem solving with microcomputer in forestry.)

(303451 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 4:47 am

วนศาสตร์เบื้องต้น

leave a comment »

304111     วนศาสตร์เบื้องต้น     Introduction to Forestry

วนศาสตร์โดยทั่วไป ประวัติและพัฒนาการของวิชานี้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวนศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้และที่ดินทั่วไปรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ดังกล่าว

(General forestry, history and development of the subject. Aims and objectives of forestry. Forest and general land use including their interrelationship.)

(304111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 4:38 am

วนศาสตร์ภาคสนาม

leave a comment »

304112     วนศาสตร์ภาคสนาม     Field Forestry

การฝึกเบื้องต้นให้เข้าใจถึงวิชาวนศาสตร์ ทรัพยากรป่าไม้คุณประโยชน์ป่าไม้ในรูปของสินค้าและบริการ รวมทั้งประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรม การป้องกันและควบคุม การฝึกปฏิบัติงานโดยทั่วไปในแขนงวิชาหลักของวนศาสตร์ วิชานี้ศึกษาในป่าภาคฤดูร้อน

(Field studies in general forestry. Direct and indirect benefits of forest resources in terms of commodities, services, and other social and cultural benefits. Management and protection of forest resources. This course is offered during summer camp.)

(304112 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 18, 2009 at 4:37 am