ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Fundamental

ภาษาจีนพื้นฐาน 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN102
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 2)
ศึกษาต่อจาก CN 101 โดยเพิ่มคำศัพท์ในการสนทนา และฝึกเขียนมากขึ้น ฝึกอ่านโดยเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์

บทที่ 1 :การคมนาคม
บทที่ 2 : การเยี่ยมเยียน
บทที่ 3: ดินฟ้าอาการ
บทที่ 4 :การแต่งกาย
บทที่ 5 : เรียนภาษาจีน
บทที่ 6 :ห้องสมุด
บทที่ 7 :ผลไม้ของประเทศไทย
บทที่ 8 :ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
บทที่ 9 :มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บทที่ 10 : หลักภาษา

ภาษาจีนพื้นฐาน 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 3)
ศึกษาต่อจาก CN 102 โดยเน้นการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาโครงสร้างของประโยคและหลักไวยากรณ์ของภาษาจีน ฝึกเขียนข้อความง่าย ๆ

บทที่ 1 :ที่ทำการไปรษณีย์
บทที่ 2 :สนามบินนานาชาติดอนเมือง
บทที่ 3 :อวยพรวันเกิด
บทที่ 4 :นันทนาการ
บทที่ 5 : ห้างสรรพสินค้า
บทที่ 6 :การท่องเที่ยว
บทที่ 7 :องุ่นเปรี้ยว
บทที่ 8 :รอกระต่าย
บทที่ 9 : แพะกับอูฐ
บทที่ 10 :มดกับจิ้งหรีด
บทที่ 11 : เรื่องสั้น
บทที่ 12 :พื่อนของฉัน
บทที่ 13 :หลักภาษา

ภาษาจีนพื้นฐาน 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN201(49)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 3 3 หน่วย
(FUNDAMENTAL CHINESE 3 )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 ที่ทำการไปรษณีย์
บทที่ 2 สนามบินนานาชาติดอนเมือง
บทที่ 3 การอวยพรวันเกิด
บทที่ 4 นันทนาการ
บทที่ 5 ห้างสรรพสินค้า
บทที่ 6 การท่องเที่ยว
บทที่ 7 แบบฝึกหัดบทที่7
บทที่ 8 ท่องอินเทอร์เน็ต
บทที่ 9 การอ่านบทกลอนและเพลงจีน
บทที่ 10 หลักภาษา
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ภาษาจีนพื้นฐาน 4

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CN202
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีนพื้นฐาน 4 3 หน่วย
(Fundamental Chainese 4)
ศึกษาต่อจาก CN 201 โดยเพิ่มการศึกษาถ้อยคำ สำนวน สุภาษิต และบทอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อพื้นฐานให้เข้าใจวัฒนธรรมจีน

บทที่1 : การอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์
บทที่2 : ความสุขในการอ่านหนังสือ
บทที่3 : วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตอนที่หนึ่ง
บทที่4 : ว ันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตอนที่สอง
บทที่5 : เทศกาลตวนอู่
บทที่6 : ว ีรบุรุษเวี่ยเฟย
บทที่7 : ขงเบ้งขอยืมลูกธนูจากโจโฉ
บทที่8 : ใต้ร้านบวบ
บทที่9 : กลอนสองบท เรื่องความรักของแม่กับลูก
บทที่10 : สำนวนภาษา
บทที่11 : หลักภาษาจีน (1)
บทที่12 : หลักภาษาจีน (2)
บทที่13: วิธีค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมภาษาจีน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์

leave a comment »

2103556    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์    Fundamental of Engine Fuel Control Systems

คุณสมบัติของเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง คาร์บูเรเตอร์ ระบบฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีด จังหวะการฉีดและกลยุทธในการควบคุม การทดสอบและการประเมินคุณภาพการฉีด การออกแบบและวิเคราะห์ตัวเรือนปีกผีเสื้อ การควบคุมอากาศเดินเบา ท่อร่วมเชื้อเพลิง สูบเชื้อเพลิงและอุปกรร์ปรับความดัน ระบบควบคุม เชื้อเพลิงสำหรับเชื้อเพลิงทดแทน

(Fuel properties; fuel tank; carburetor;fuel injection system; injector; injection timing and control strategies; injector quality evaluation and testing; throttle body analysis and design; idle air control;fuel rail;fuel pumps and pressure regulator;fuel control systems for alternative fuels.)

(2103556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การทดสอบเครื่องยนต์เบื้องต้น

with 3 comments

2103480    การทดสอบเครื่องยนต์เบื้องต้น    Fundamental of Engine Testing

การออกแบบห้องทดสอบ ห้องควบคุม ระบบปรับอากาศและระบายอากาส การออกแบบการยึดเครื่องยนต์ ระบบการไหลของเชื้อเพลิง น้ำ ไอดีและไอเสีย การเลือกไดนาโมมิเตอร์ การยึดเครื่องยนต์เข้ากับไดนาโมมิเตอร์ การวัดสมรรถนะและตัวแปรการทำงาน การวัดความร้อนสูญเสียและการสูญเสียเชิงกล ไอเสียและการวิเคราะห์การสันดาป การทดสอบแบบทรานเสี้ยน การทดสอบด้วยแชสซิสไดนาโมมิเตอรื การบันทึกข้อมูลและการบันทึกข้อมูลด้วยวงจรคอมพิวเตอร์ หลักสถิติกับการออกแบบการทดสอบ

(Test cell desing;control room; air conditioning and ventilation; design of engine mouting; flow systems for fuel,water intake and exhaust; coupling the engine to the dynamometer; measurement of engine performance and operating parameters; measurement of engine heat and mechanical losses; exhaust emissions and combustion analysis; transient testing; chassis dynamometer testing;data logging and computerized engine test cell control; statistical design of experiment.)

(2103480 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม

with one comment

2103105    พื้นฐานการเขียนแบบวิศวกรรม    Engineering Drawing Fundamental

บทนำ การคัดตัวอักษร เรขาคณิตประยุกต์ รูปฉายโธกราฟิค แบบออโธกราฟิค การเขียนแบบออโธกราฟิค การอ่านแบบออโธกราฟิค การให้มิติเพื่อบอกขนาด แบบกับโรงเครื่องมือกล กระบวนการหล่อด้วยแบบทราย-การลบเหลี่ยมด้วยผิงโค้งในและโค้งนอก กระบวนการกลึง-การปาดลบมุม เครื่องมือกลขนาดเล็ก-สว่าน ดอกคว้านรูปกรวย ดอกคว้านรูปทรงกระบอก ต๊าปเกลียวในและเกลียวนอก สลักเกลียว แบบแสดงการประกอบ การร่างรูปด้วยมือเปล่า

(Introduction,lettering,applied geometry,orthographic projection,orthographic drawing,writing orthographic drawing,reading orthographic drawing,dimensioning, drawing and machine shop,sand casting processes-fillets and rounds, turning processes-chamfer,small shop tools-drill, countersink, counterbore, tap, die, threaded, fasteners; assembly drawing, freehand sketch.)

(2103105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)