ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘General

ประโยคและศัพท์ทั่วไป

leave a comment »

รายวิชา EN102ประโยคและศัพท์ทั่วไป (Sentences and Vocabulary in General Use).

รายวิชา EN102 ประโยคและศัพท์ทั่วไป (Sentences and Vocabulary in General Use)

ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ที่ใช้อยู่ทั่วไป โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยากรณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยใช้เครื่อง หมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : Article A, An, The
บทที่2 : SimplePresent Tense
บทที่3 : Simple Part Tense
บทที่4 : PresentContinuous Tense
บทที่5 : Past Continuous Tense
บทที่6 : PresentPerfect Tense
บทที่7 : Past Perfect Tense
บทที่8 : Future Present Tense
บทที่9 : Adjectives
บทที่10 :Comparison of Adjectives/Adverbs
บทที่11 : Conditional Clauses
บทที่12 : Subjunctive Clauses
บรรณานุกรม : Reference
ภาคผนวก : Supplement
ภาคผนวก : Supplement(ต่อ)

ประโยคและศัพท์

leave a comment »

รายวิชา EN102(50)ประโยคและศัพทื (Sentences and vocabulary in general use).

รายวิชา EN102(50) ประโยคและศัพทื (Sentences and vocabulary in general use)

ศึกษา ไวยากรณ์ ประโยคและคำศัพท์ ไปด้วยกัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 Present Simple Tense
บทที่2 Past Simple Tense
บทที่3 Present Continuous Tense
บทที่4 Past Continuous Tense
บทที่5 Present Perfect Tense Continuous Tense
บทที่6 Past Perfect Continuous Tense
บทที่7 Future Simple Tense
บทที่8 Conditional Clauses
บทที่9 Subjunctive Clauses
บทที่10 Passive Constructions
บทที่11 Question Forms
บทที่12 Indirect Speech หรือ Reportrf Speech
คำแนะนำในการใช้หนังสือ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2010 at 2:02 pm

ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู

leave a comment »

รายวิชา EF203ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู (General Knowledge for Teachers).

รายวิชา EF203 ความรู้เบื้องต้นสำหรับครู (General Knowledge for Teachers)

ศึกษาความหมายและสถานภาพของครู บทบาทและหน้าที่ของครูทั้งในโรงเรียน และในชุมชน ตลอดจนการสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับครู ลักษณะครูที่พึงประสงค์จรรยาบรรณของครู กฎหมาย และองค์การที่เกี่ยวข้องกับครู ระเบียบการเงินและการพัสดุโรงเรียน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความหมายและประวัติความเป็นมาของครู
บทที่ 2 : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู
บทที่ 2:บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของครู(ต่อ)
บทที่ 3 : จรรยาบรรณ คุณธรรมและคุณลักษณะของครูที่ดี
บทที่ 3 : จรรยาบรรณ คุณธรรมและคุณลักษณะของครูที่ดี(ต่อ)
บทที่ 4 :ค่านิยมและการพัฒนาบุคลิภาพของครู
บทที่ 5 : วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู
บทที่ 5 : วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู(ต่อ)
บทที่ 5 :วิชาชีพครูและสมาคมวิชาชีพครู(ต่อ)
บทที่ 6 : ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครูควรทราบ
บทที่ 6 :ระเบียบปฏิบัติราชการที่ครูควรทราบ(ต่อ)
บทที่ 7 :การบริหารงานธุรการและงานพัสดุที่ครูควรทราบ
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

เคมีทั่วไป

leave a comment »

วทคม๑๑๑ เคมีทั่วไป ๓ (๓–๐–๖)

โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี แก๊สและทฤษฎีจลน์ระดับโมเลกุลของแก๊ส สมดุลระหว่างวัฏภาค สารละลายและคอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้าเคมี

SCCH111 General Chemistry 3 (3–0–6)

Atomic structure, chemical bonding, gases and the kinetic molecular theory of gases, phase equilibria, solutions, chemical thermodynamics, chemical kinetics, ionic equilibria, electrochemistry

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:07 am

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)

ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events/situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:47 am

เคมีทั่วไป 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM112
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 2 หน่วย
(General Chemistry 2)

บทที่ 1 : เคมีไฟฟ้า
บทที่ 2 : ตารางธาตุ
บทที่ 3 : ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ
บทที่ 4 : ธาตุทรานสิชัน
บทที่ 5 : เคมีนิวเคลียร์
บทที่ 6 : เคมีอินทรีย์
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:35 pm

เคมีทั่วไป 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM111
อ่านกันเถอะ...
เคมีทั่วไป 1 3 หน่วย
(General Chemistry 1)

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ปริมาณสัมพันธ์
บทที่ 3 : โครงสร้างอะตอม
บทที่ 4 : ตารางธาตุ
บทที่ 5 : พันธะเคมี
บทที่ 6 : แก๊ส
บทที่ 7 : ของแข็ง
บทที่ 8 : ของเหลวและสารละลาย
บทที่ 9 : อุณหเคมี
บทที่ 10 : จลนศาสตร์เคมี
บทที่ 11 : สมดุลเคมี
บทที่ 12 : กรดและเบส
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:32 pm

การบัญชีทั่วไป

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC130
อ่านกันเถอะ...
การบัญชีทั่วไป 3 หน่วย
(General Accounting)
ไม่ เปิดสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการบัญชีขั้นพื้นฐานของธุรกิจ จัดทำงบการเงินของธุรกิจโดยทั่วไปและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์ใน การตัดสินใจ

คำนำ : Introduction
คำชี้แจง : explanation
แบบประเมินผลก่อนการเรียน : Pre test
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : วิวัฒนาการบัญชี
บทที่ 2 : งบการเงิน
บทที่ 3 : การวิเคราะห์รายการค้า
บทที่ 4 : การบันทึกรายการบัญชีของกิจการขายบริการ
บทที่ 5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า
บทที่ 5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(ต่อ)
บทที่ 6 : การปรับปรุงรายการบัญชี
บทที่ 7 : กระดาษทำการ
บทที่ 8 : สมุดรายวันเฉพาะ
ประเมินผลหลังเรียน : Post test
แนวตอบและเฉลย 1: Answer
แนวตอบและเฉลย(ต่อ) : Answer
แนวตอบและเฉลย2 : Answer

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 5:26 am

เคมีทั่วไป 1

leave a comment »

2302101    เคมีทั่วไป 1    General Chemistry I

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนซ์ ทฤษฎีพันธะวาเลนซ์ ปฏิสัมพันธ์ไฮบริไดเซชัน-ไพ โคออร์ดิเนชัน แรงระหว่างโมเลกุล การเคลื่อนไหวของโมเลกุล สถานะของสสารแก๊ส โครงสร้างของของแข็ง ของเหลว และสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์เคมี

(Structure of atoms; chemical bonding: ionic bonding, covalent bonding, valence bond theory, hybridization-PI interaction, coordination, intermolecular forces, molecular movement; state of matter: gases, structure of solid, liquid, and solutions; chemical reactions; interaction of matters with electromagnetic radiation and electrical energy; chemical thermodynamics.)

(2302101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 11, 2010 at 3:30 pm

เคมีทั่วไป 2

leave a comment »

2302102    เคมีทั่วไป 2    General Chemistry II

จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส สมดุลรีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า การวิเคราะห์เชิงประมาณโดยการไทเทรต เคมีอินทรีย์ ชีวเคมีเบื้องต้น เคมีสีเขียวเบื้องต้น พอลิเมอร์เบื้องต้น และเคมีนิวเคลียร์เบื้องต้น

(Kinetics; chemical equillibria; acid-base equilibria; redox equilibria; electrochemistry; quantitative analysis by titration; oranic chemistry; introduction to biochemistry, green chemistry, polymers and nuclear chemistry.)

(2302102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 11, 2010 at 3:29 pm

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

leave a comment »

2302103    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    General Chemistry Laboratory

การเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การไทเทรต เคมีไฟฟ้า การไทเทรตด้วยเครื่องวัดพีเอช สเปกโทรสโกปี การคำนวณและการประเมินค่าของข้อมูล การทำกราฟมาตรฐานพอลิเมอร์เบื้องต้น

(Standard solution preparation; qualitative analysis; titration; electrochemistry; pH metric titration; spectroscopy; calculation and evaluation of data; calibration curve; introduction to polymer.)

(2302103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีทั่วไป 1

leave a comment »

2302111    เคมีทั่วไป 1    General Chemistry I

การอนุรักษ์และการเปลี่ยนแปลง อะตอมนิวเคลียร์ ระดับพลังงานอะตอม แบบจำลองอะตอมและปฏิกิริยาเคมี ธาตุเคมีภัณฑ์ แก๊ส-สมการของสถานะ พลังงานโมเลกุล-ทฤษฎีแผนเดิม ระดับพลังงานโมเลกุล-ทฤษฎีควอนตัม เอนโทรปี ความน่าจะเป็นและการเปลี่ยนแปลง เอนโทรปีและแก๊ส แก๊สมีสกุล ไฮโดรเจร สารประกอยคาร์บอน

(Conservation and change; the nuclear atom; atomic energy levels; atomic models and chemical reactions; the chemical elements; gases-equations of state; molecular energies-classical theory; molecular energy levels-quantum theory; entropy, probability and change; entropy and gases; the noble gases; hydrogen; carbon compounds.)

(2302111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 11, 2010 at 3:21 pm

เคมีทั่วไป 2

leave a comment »

2302112    เคมีทั่วไป 2    General Chemistry II

ธาตุแฮโลเจน พันธะเคมี-มุม ความถี่ ระยะทาง พลังงาน สภาพมีขั้ว พันธะเคมีในความหมายของออร์บิทัลของอะตอม สารไอออนิกและโลหะ พันธะเคมี-อิเล็กตรอนไม่ประจำที่ คาลโคเจน การเคลื่อนไหวโมเลกุลและสมดุลพัลวัต สภาพละลายได้และสมดุลรีดอกซ์ หมู่ธาตุไนโตรเจน โลหะและสารประกอบโลหะ

(The halogens; chemical bonds-angles, frequencies, distances, energies, polarities; chemical bonding in terms of atomic orbitals; ionic substances and metals; chemical bonding delocalized electrons; the chalcogens; molecular motions and dynamic equilibria; solubility and redox equilibria; the nitrogen family; metals and their compounds.)

(2302112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 11, 2010 at 3:19 pm

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

leave a comment »

2302113    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    General Chemistry Laboratory

ความดันไอและความร้อนแฝงของการเกิดไอ อินดิเคเตอร์ สารละลายบัฟเฟอร์การวิเคราะห์โดยการวัดปริมาตร การไทเทรตกรดกับเบส รีดอกซ์ไทเทชัน เซลล์แกลแวนิก การทำคุณภาพวิเคราะห์แบบกึ่งจุลภาค สมดุลเคมี อัตราเร็วของปฏิกิริยา การวิเคราะห์ปริมาณโดยใช้สเปกโทรโฟโตมิเตอร์

(Vapor pressure and latent heat of vaporization; indicators; buffer solutions; volumetric analysis; acid-base titration; redox titration; galvanic cell; semimicroqualitative analysis; chemical equilibrium; rate of reaction; quantitative analysis by spectrophotometer.)

(2302113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

leave a comment »

2302115    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1    General Chemistry Laboratory I

ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส สมบัติคอลลิเกทีฟ สเปกตรัมของอะตอม อุณหเคมี ปฏิกิริยาของโลหะและอโลหะ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ อินทรีย์เคมี

(Stoichiometry, gas, colligative properties, atomic spectra, thermochemistry, reaction of metals and nonmetals, qualitative analysis, organic chemistry.)

(2302115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)