ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Genetic

เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม

leave a comment »

ศรวภ๔๒๒ เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม ๒ (๐-๓@-๒๐)

ศึกษาและฝึกทักษะทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIIM422 Genetic Engineering Techniques 2 (0-3@-20)

Principles and laboratory practice of genetic engineering techniques. Emphasis will be placed on the application of genetic engineering in medicine

มหาวิทยาลัยมหิดล

โฆษณา

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:27 am

ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT333(L)(49)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)

คำนำ
สารบัญ
บทปฏิบัติการที่ 1 การวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 2 การสกัดพลาสมิคดีเอ็นเอจากเซลล์แบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 3 การตัดกีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพราะ
บทปฏิบัติการที่ 4 การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิด
บทปฏิบัติการที่ 5 การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย
บทปฏิบัติการที่ 6 การแสดงออกของยีน
บทปฏิบัติการที่ 7 การทำปฏิกิริยาลูกโซ่ฌพลีเมอเรส
บทปฏิบัติการที่ 8 การใช้บริการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุวิศวกรรมโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
บทปฏิบัติการที่ 9 การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์โดยใช้คอทพิวเตอร์
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช

leave a comment »

2305664    ทรัพยากรพันธุกรรมของพืช    Plant Genetic Resources

แนวคิดด้านทรัพยากรพันธุกรรม แหล่งรวมของยีน ความสำคัญของการอนุรักษ์ และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรมของพืช สถานภาพปัจจุบันของงานด้านทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศไทย และแหล่งกำเนิดของพืชเพาะปลูกบางชนิด งานภาคสนามและปฏิบัติการเน้นวิธีการเก็บตัวอย่าง การรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินผล และการบันทึกหลักฐาน

(Concept of genetic resources, gene pool; the significance of the conservation and exchange of plant genetic resources in Thailand and origin of some selected crop plants; field work and laboratories with emphasis on sampling; collection, conversation, evaluation and documentation.)

(2305664 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 5:33 am

พันธุศาสตร์วิศวกรรม

leave a comment »

2310553    พันธุศาสตร์วิศวกรรม    Genetic Engineering

บรรยายและปฏิบัติการที่รวมเอาแนวความคิดพื้นฐานของวิชาพันธุกรรมชั้นโมเลกุลและชีวเคมีเข้าด้วยกัน เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ การชักนำการกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย การสร้างและวิเคราะห์สายพันธุ์ที่ต้องประสงค์ การนำเทคนิคทรานสดักชันคอนจูเกชัน มาใช้วิเคราะห์หาตำแหน่งของยีนในบางโอเปรอนบนสายโครโมโซมของแบคทีเรีย

(The course comprises of lectures and laboratory works concerning with the integration of basic principles and techniques of molecular genetics and biochemistry. The course profile is composed of spontaneous and induced mutation, strain construction, transduction, conjugation and genetic mapping.)

(2310553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 6:34 am

วิศวกรรมพันธุศาสตร์

leave a comment »

2310554    วิศวกรรมพันธุศาสตร์    Genetic Engineering

การประมวลหลักการพื้นฐาน พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและชีวเคมี ทางพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและชีวเคมีหลักการของพันธุวิศวกรรม และการประยุกต์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

(Integration of basic and modern principles of molecular genetics and biochemistry; principle of genetic engineering and its application to biological sciences.)

(2310554 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 6:32 am

ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม

leave a comment »

2310555    ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรม    Genetic Engineering Laboratory

เทคนิคเกี่ยวกับรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ การสกัด การตัด และต่อดีเอ็นเอ การทรานสฟอร์มและการตรวจหายีนที่สนใจ

(Recombinant DNA technology ; extraction, cutting and joining of DNA, transformation; screening of genes of interested genes.)

(2310555 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 6:01 am

โครงการวิจัยพิเศษทางอณูพันธุศาสตร์

leave a comment »

3001727    โครงการวิจัยพิเศษทางอณูพันธุศาสตร์    Special Research Project in Molecular Genetic

การวิจัยทางอณูพันธูศาสตร์ การออกแบบและทำโครงการวิจัยขนาดเล็กและการเขียนรายงาน

(Research in molecular genetic. Design, perform and write report of a small experiment project.)

(3001727 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 3:41 am