ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Genetics

เวชพันธุศาสตร์

leave a comment »

ศรสว๓๐๓ เวชพันธุศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒)

หลักการของมนุษยพันธุศาสตร์และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ จีโนมมนุษย์ โครงสร้างและการทำหน้าที่ของดีเอ็นเอ ยีน และโครโมโซม มิวเตชั่น พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและเทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ การกำหนดตำแหน่งของยีนบนโครโมโซม แบบแผนการถ่ายทอดโรคพันธุกรรม ประชากร พันธุศาสตร์,บทบาทของพันธุกรรมและปฏิสัมพันธ์ของพันธุกรรมกับปัจจัยแวดล้อมในการกำหนดสุขภาพและในการเกิดโรค ความผิดปกติที่ระดับโมเลกุล ทางชีวเคมี และของโครโมโซมในโรคพันธุกรรมชนิดต่างๆ พันธุศาสตร์ของการพัฒนาการ พันธุศาสตร์ของภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ของมะเร็ง เภสัชพันธุศาสตร์ หลักการวินิจฉัย รักษาและป้องกันโรคพันธุกรรมประเด็นทางจริยธรรม กฎหมายและสังคมที่เกี่ยวข้อง เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรชค ๒๑๑

SIID303 Medical Genetics 1 (1-0-2)

Principle of human genetics and application in medicine, the human genome, structure and function of DNA, gene and chromosome, mutation, molecular genetic and basic technique in genetics, cellular genetics, gene mapping on chromosome, pattern of inheritance of genetic disease, population genetics, the role of genetics and interaction of genetics and environment on health and disease. Abnormality of molecular biochemistry and chromosome in various inherited diseases. Developmental genetics, immunological genetics, tumor genetics, pharmacological genetics, principle of diagnosis, treatment and prevention of genetic disease. Ethical issue, related law and social standpoint

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:16 am

พันธุศาสตร์ของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT465
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ของพืช 3 หน่วย
(PLANT GENETICS)
พันธุศาสตร์ของพืช

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : ไมโอซีสและการสืบพันธุ์
บทที่ 4 : ยีนและโครโมโซม
บทที่ 5 : การกลายของยีนและทรานสโพเซเบิลอิลิเมนต์
บทที่ 6 : การกลายของโครโมโซม
บทที่ 7 : การใช้คำถาม
บทที่ 8 : เซลล์ผันแปรและพันธุ์กลาย
บทที่ 9 : โซมาติกไฮบริไดเซชันและไซบริไดเซชัน
บทที่ 10 : การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:07 am

พันธุศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI251(51)
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ 3 หน่วย
(GENETICS)
ศึกษา เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล โครงสร้างทางกายภาพและการแบ่งเซลล์ สมบัติและพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฎของเมนเดล ยีนกับโครโมโซม ลิงเกจกับครอสซิงโอเวอร์ มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมุ่เลือดในคน DNAและโครงสร้างของโครโมโซม ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน มิวเทชั่น การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมและยีน พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ DNAกับเทคโนโลยี

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : พันธุ์ศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่ 2 : โครงสร้างทางกายภาพ และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : สมบัติ และพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฏของเมนเดล
บทที่ 4 : ยีนกับโครโมโซม
บทที่ 5 : ลิงเกจกับซิงโอเวอร์
บทที่ 6 : มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมู่เลือดในคน
บทที่ 7 : พันธุ์ศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
บทที่ 8 : DNA และโครงสร้างของโครโมโซม
บทที่ 9 : ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน
บทที่ 10 : มิวเทชั่น
บทที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และยีน
บทที่ 12 : พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ
บทที่ 13 : DNA กับเทคโนโลยียุคใหม่
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:14 am

พันธุศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI251
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ 3 หน่วย
(Genetics)
ศึกษาหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ วางรากฐาน เรื่องราวเกี่ยวกับกรรมพันธุ์สำหรับชีววิทยาทุกสาขา

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(1)
บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(2)
บทที่ 2 :โครงสร้างทางกายภาพและกลไกในการถ่ายทอดลักษณะ
บทที่ 3 : การแบ่งเซล
บทที่ 4 : วงจรชีวิตและการสืบพันธุ์
บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(1)
บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(2)
บทที่ 6 : Interaction of Genes
บทที่ 7 : Probability
บทที่ 8 : พันธุกรรมของลักษณะทางปริมาณ
บทที่ 9 : MultipleAlleles
บทที่ 10 : Lethal Genes
บทที่ 11 : การกำหนดเพศ
บทที่ 12 :พันธุกรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศ
บทที่ 13 : อิทธิพลของฝ่ายแม่และพันธุกรรมองลักษณะที่ควบคุมโดยยีนส์นอกโครโมโซม
บทที่ 14 :Linkage an Recombination(1)
บทที่ 14 :Linkage and Recombination(2)
บทที่ 15 : Gene Mutation
บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(1)
บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(2)
บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(3)
บทที่ 17 : พันธุศาสตร์ประชากร
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียบเรียง

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:12 am

พันธุศาสตร์ทั่วไป

leave a comment »

2305261    พันธุศาสตร์ทั่วไป    General Genetics

ศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของยีน การตรวจสอบหาสารพันธุกรรม รวมถึงวิธีการถ่ายทอด การจำลองสร้างดีเอนเอ และอาร์เอนเอ การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการทำงานของยีน การถ่ายทอดกรรมพันธุ์ตามทฤษฎีของเมนเดล และทฤษฎีอื่นๆ พันธุศาสตร์ประชากรการพัฒนามนุษยชาติ ความแปรปรวนทางพันธุกรรม และวิวัฒนาการ

(Physical and chemical properties of the gene, identification, patterns of transmission of genetic material; mode of DNA and RNA replication; protein systhesis; regulation of gene activities; Mendelian and non-Mendelian inheritance, population genetics; euphenics; genetic variation and evolution.)

(2305261 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป

leave a comment »

2305262    ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป    General Genetics Laboratory

ปฏิบัติการเน้นถึงหลักเกณฑ์ของการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ การทดลองโดยใช้ จุลชีพ และศึกษาการถ่ายทอดกรรมพันธ์ของแมลงหวี่

(Drosophila melanogaster ) และข้าวโพด (Zea mays) ด้วยตนเอง การแก้ปัญหาและการอภิปรายทางพันธุศาสตร์ (Laboratory work emphasizing the principles of inheritance; experiments with microorganisms and an independent study of inheritance in Drosophila melanogaster and Zea mays; problems solving and discussion.)

(2305262 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พันธุศาสตร์ของพืช

leave a comment »

2305360    พันธุศาสตร์ของพืช    Plant Genetics

การสืบพันธ์ในพืช พันธุกรรมและโครงสร้างพันธุกรรมระดับเซลล์ กลไกการควบคุมภาวะเจริญพันธุ์ในพืช ธรรมชาติของการแปรผันของลักษณะในพืช การวัดค่าการแปรผันทางพันธุกรรมแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องในประชากรพืช แบบแผนของการตอบสนองต่อการคัดเลือกในประชากรพืช การแปรผันทางพันธุกรรมจากการเพาะเลี้ยงเซลล์พืช เทคโนโลยีระดับยีนในพืช เครื่องหมายระดับโมเลกุลและตำแหน่งของยีนควบคุมลักษณะทางปริมาณ

(Reproduction in plants, genetic and cytogenetic structures, fertility regulating mechanisms in plants, nature of phenotypic variability in plants, measurement of continuous and discontinuous genetic variability in plant population. pattern of reponse to selection in plant population, genetic variability from plant cell culture, gene technology in plants, molecular markers and quantitative trait loci.)

(2305360 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 12:57 pm