ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Ggaduate

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 3

leave a comment »

2302703    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 3    Ggaduate Seminar III

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation and discussion on advance and current topics in chemistry.)

(2302703 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)