ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Graduate

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

leave a comment »

2302700    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1    Graduate Seminar I

การอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Discussion in special topics of current interest in chemistry.)

(2302700 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

leave a comment »

2302701    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1    Graduate Seminar I

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation and discussion in special topics of current interest in chemistry.)

(2302701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2

leave a comment »

2302702    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2    Graduate Seminar II

เสนอรายงานและอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับเคมีขั้นสูง

(Presentation of and discussion of special topics of current interest in advanced chemistry.)

(2302702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

leave a comment »

2313701    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1    Graduate Seminar I

()

(2313701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 4:29 am

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2

leave a comment »

2313702    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2    Graduate Seminar II

()

(2313702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 4:28 am

สัมมนาประกาศนียบัตรบัณฑิต

leave a comment »

2313807    สัมมนาประกาศนียบัตรบัณฑิต    Graduate Diploma seminar

หัวข้อเรื่องงานวิจัยหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโยทางภาพและการพิมพ์

(Research topics of advances in imaging and printing technology.)

(2313807 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:43 am

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1

leave a comment »

2347701    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1    Graduate Seminar I

การนำเสนอและอภปายงานวิจัยในปัจจุบันและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

(Presentation of and discussion on current research and advancements in science and technology of pulp and paper.)

(2347701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 11:24 am

สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2

leave a comment »

2347702    สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2    Graduate Seminar II

การนำเสนอและอภิปายงานวิจัยในปัจจุบันและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ

(Presentation of and discussion on current research and advancements in science and technology of pulp and paper.)

(2347702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 11:21 am

การเตรียมบัณฑิต

leave a comment »

2542453    การเตรียมบัณฑิต    Graduate Preparation

การเตรียมตัวก่อนสำเร็จเป็นบัณฑิต สภาพตลาดงานด้านออกแบบเพื่อการสื่อสารในปัจจุบัน การสร้างเครือข่ายเพื่ออนาคตทางอาชีพ การหางาน และสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งาน การสร้างธุรกิจด้านการออกแบบ

(Preparation for graduation; current job markets in design for communication; networking to strengthen career paths, searching and applying for jobs; personality development; preparation for job interviews; design entrepreneurship.)

(2542453 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:35 am

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

leave a comment »

2701601    ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา    English For Graduate Students

ทักษะการฟังและการพูดที่จำเป็นแก่นิสิตเพื่อจะได้แสดงออกและเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่จำเป็นในการสื่อสาร

(Listening and speaking skills to communicate in English efficiently.)

(2701601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 3:44 pm

ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

leave a comment »

5500532    ภาษาอังกฤษวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา    Academic English For Graduate Studies

เป็นการฝึกการอ่านบทความทางวิชาการ วิชาชีพและวิจัย ฝึกเขียนบทสรุป เขียนโครงการวิจัย บทคัดย่อ การเขียนสรุปรายงานทางวิชาการ รายงานการประชุมและรายงานวิจัย ประกอบด้วยการฝึกการบรรยาย การอภิปราย และการฝึกทักษะการฟังและพูดในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการและวิชาชีพ

(Practice in reading academic texts in order to find main ideas and make notes; practice in reading academic and research articles in order to analyse the organisation of an article and to identify important components of the article; practice in writing abstracts of articles and research papers, research proposals, summaries, reports and academic articles.)

(5500532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 28, 2009 at 7:10 am

สัมมนาบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา

leave a comment »

2101793    สัมมนาบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา    Graduate Seminar in Civil Engineering

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามหัวข้อที่สาขาวิชากำหนด การนำเสนอผลการศึกษา และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(Self studies on the topics provided by the division; oral presentation of the study outcome and disassion; special lectures by guest speakers.)

(2101793 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 27, 2009 at 7:23 am

บัณฑิตอุดมคติ 5

leave a comment »

0201205 บัณฑิตอุดมคติ 5 Ideal Graduate V

ปรากฏการณ์ทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้เหตุผล และความรับผิดชอบ

(Social phenomena; natural resources; environment; reasoning, and responsibilities.)

(0201205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตอุดมคติ 4

leave a comment »

0201204 บัณฑิตอุดมคติ 4 Ideal Graduate IV

การจัดระเบียบทางสังคม สงคราม – สันติภาพ ผลกระทบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน ปัญหาการมองเห็นการณ์ไกล ความรอบคอบ

(Arrangement of social order; war and peace; impacts of science, technology and energy; problems identification; far sightedness and prudence.)

(0201204 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตอุดมคติ 3

leave a comment »

0201203 บัณฑิตอุดมคติ 3 Ideal Graduate III

กฎและผลการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ พฤติกรรมมนุษย์ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม การใฝ่รู้และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(Reconciliation to the law of nature; human behavior; scientific and industrial revolution; the quest of knowledge; creativity.)

(0201203 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)