ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Hazard

อันตรายของสารเคมีและการจัดการ

leave a comment »

2302104    อันตรายของสารเคมีและการจัดการ    Chemical Hazard and Management

ระเบียบความปลอดภัย กฎหมาย กฎข้อบังคับและมาตรฐาน พิษวิทยาด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลการจัดการอันตรายจากเพลิงไหม้ การพิสูจน์อันตราย การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุ และการตรวจประเมินความปลอดภัยเชิงประสิทธิภาพ การจัดการของเสียที่เป็นสารเคมี

(Safety program; legislations; regulations and standard; industrial toxicology; personal protective equipment; management of fire hazards; hazard identification; risk assessment; determining the cause of accidents and conducting effective safety audits; chemical waste management.)

(2302104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ

leave a comment »

052445     การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ     Hazard Analysis and Critical Control Point

หลักการและการใช้เอชเอซีซีพีในโรงอาหารอาหารเพื่อประกันความปลอดภัยของอาหารการวิเคราะห์อันตราย การระบุจุดวิกฤติและเกณฑ์สำหรับจุดวิกฤติ วิธีในการควบคุมจุดวิกฤติ วิธีการแก้ไขเมื่อมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น การสร้างและระบบเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การตรวจรับรองระบบเอชเอซีซีพีและกรณีศึกษา

(Principle and implementation of HACCP in food processing plant to assure the safety of food products. Hazard analysis. Identification of critical points and establishment of critical limits, CCP monitoring requirement and corrective action. Effective record keeping procedure. Procedures for verification the HACCP. Case Study.)

(052445 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 3:48 am

หลักการวิเคราะห์พิษภัยและการควบคุมจุดวิกฤติ

leave a comment »

3109710    หลักการวิเคราะห์พิษภัยและการควบคุมจุดวิกฤติ    Principles of Hazard Analysis and Critical Control Point

หลักการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านสุขศาสตร์และคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร

(Principles of analysis and solutions of problems in hygiene and quality of food processing.)

(3109710 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 25, 2009 at 2:20 am

การวิเคราะห์ทางสังคมและการประเมินความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2009510 การวิเคราะห์ทางสังคมและการประเมินความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม Social Analysis And Evalution Of Environmental Hazard

ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อมกับโครงสร้างของระบบสังคม ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์การกระจายของเทคโนโลยีกับความอยู่รอดของระบบสังคม การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การนำทฤษฎีทางสังคมวิทยามาใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และประเมินความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม

(Relationship between environmental problems and social structure; effect of technology application on environment and human begins; dissemination of technologies and survival of social systems; the analysis of case studies on environmental problems; application of sociological theories to solve the environmental problems and to evaluate environmental hazard.)

(2009510 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)