ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘History

ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์

leave a comment »

รายวิชา EN463(49)ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ (William Shakespeare’s History Plays).

รายวิชา EN463(49) ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ (William Shakespeare’s History Plays) 

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
แบบประเมินก่อนเรียน
บทที่ 1 : วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ : ชีวิตและผลงาน
บทที่ 2 : ละครยุคอลิซาบีธัน
บทที่ 3 : ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
บทที่ 4 : ละครชุดวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
บทที่ 5 : พระเจ้าเฮนรีที่ 5
บทที่ 6 : ละครตอนเเดียวจบของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
บทที่ 7 : พระเจ้าริชาร์ดที่ 3
แบบประเมินผลหลังเรียน
แนวตอบและเฉลย
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ประวัติศาสตร์การศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EF206(49)ประวัติศาสตร์การศึกษา (History of Education).

รายวิชา EF206(49) ประวัติศาสตร์การศึกษา (History of Education)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
สารบัญ
บทที่ 1 : การศึกษาสมัยอียิปต์โบราณและในดินแดนสมัยเมโสโปเตเมีย
บทที่ 2 : การศึกษาของชนชาติฮิบรู เปอร์เซีย และกรีกโบราณ
บทที่ 3 : การศึกษาของโรมัน
บทที่ 4 : การศึกษาของอินเดียโบราณ
บทที่ 5 : การศึกษาของจีนสมัยโบราณ
บทที่ 6 : ศาสนาคริสต์ : กำเนิดใหม่ของการเรียนรู้
บทที่ 7 : ศาสนาอิสลาม : กำเนิดใหม่ของการเรียนรู้
บทที่ 8 : การฟื้นฟูศิลปวิทยาการในศตวรรษที่ 11 , 12 และ 13
บทที่ 9 : ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิรูปคริสตศาสนาเป็นโปรเตสแตนส์
บทที่ 10 : สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการของประเทศอิตาลี ฝรั่งเศสและอังกฤษ
บทที่ 11 : การศึกษาในแผ่นดินใหย่ของทวีปยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 16-19
บทที่ 12 : การจัดการศึกษาในอดีตกับผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ประวัติศาสตร์การศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EF233ประวัติศาสตร์การศึกษา (History of Education).

รายวิชา EF233 ประวัติศาสตร์การศึกษา (History of Education)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการศึกษาในอดีตทีมีผลสะท้อนต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การศึกษาสมัยอียิปต์โบราณ
บทที่ 2 : การศึกษาของชนชาติ ฮิบรู เปอร์เซีย และกรีกโบราณ
บทที่ 3 : มรดกตกทอดทางการศึกษาของโรมัน
บทที่ 4 : การศึกษาในประเทศอินเดียโบราณ
บทที่ 5 : การศึกษาในประเทศจีนในสมัยโบราณ
บทที่ 6 : ศาสนาคริสต์ : กำเนิดใหม่ของการเรียนรู้
บทที่ 7 : ศาสนาอิสลาม : กำเนิดใหม่ของการเรียนรู้
บทที่ 8 : การฟื้นฟูศิลปวิทยาการในศตวรรษที่11-13
บทที่ 8 : การฟื้นฟูศิลปวิทยาการในศตวรรษที่11-13(ต่อ)
บทที่ 9 : ความกระทบกระเทือนที่เกิดจากการปฏิรูปคริสตศาสนา…
บทที่10 : สมัยฟื้นฟูวิทยาการในในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส และอังกฤษ
บทที่11 : การศึกษาในแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรป…
บทที่11 : การศึกษาในแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรป…(ต่อ)
บทที่12 : ประวัติการศึกษาของประเทศอังกฤษ
บทที่13 : ประวัติการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
บทที่14 : ประวัติการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
บทที่15 : ประวัติการศึกษาในประเทศไทย
แบบฝึกหัด : Test
แบบฝึกหัด : Test(ต่อ)
แบบฝึกหัด :Test(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED318(S)หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน (TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL).

รายวิชา ED318(S) หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน (TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติวิชาประวัติศาสตร์
บทที่ 2 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติความเป็นมา…
บทที่ 3 :ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 5 : ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
บทที่ 6 : หลักการและวิธีการสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 6 : หลักการและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 7 : เทคนิคและกลวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบต่าง ๆ
บทที่ 7 : เทคนิคและกลวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบต่าง ๆ(ต่อ)
บทที่ 8 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 9 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์
บทที่10 : แผนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่11 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่12 : ปัญหาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่13 : การเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์
บทที่14 : ปัจฉิมนิเทศ
บรรณานุกรม :Reference

พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1

leave a comment »

รายวิชา ED341พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in History 1).

รายวิชา ED341 พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in History 1)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
แก้คำผิด ED 341
ครุพจน์
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ…
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ…(ต่อ)
บทที่ 2 : ความหมายและกระบวนการเรียน…
บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ…
บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ…(ต่อ)
บทที่ 4 : ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…(ต่อ)
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…(ต่อ)
บทที่ 6 :สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน
บทที่ 6 : สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน(ต่อ)
บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา…
บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา…(ต่อ)
บทที่8 : หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 8 :หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ
บทที่ 9 : เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
ภาคผนวก:Supplement
บรรณานุกรม :Reference

พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา ED341(S)พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY).

รายวิชา ED341(S) พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
แผนการบรรยาย
บทที่ 1 : ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)บทที่ 2 :จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการเรียนการสอน…
บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน(ต่อ)
บทที่ 4 :(ต่อ)
บทที่ 4 : (ต่อ)
บทที่ 5 : หลักการสอน
บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร
บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference
บทที่ 7 :หลักการวัดผลและประเมินผล
บทที่ 7 : หลักการวัดผลและประเมินผล(ต่อ)
บทที่ 7 : (ต่อ)
บทที่ 7 :(ต่อ)

พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2

leave a comment »

รายวิชา ED342พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in History 2).

รายวิชา ED342 พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in History 2)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
คำนำผู้เขียน : Content
บทที่ 1 : จุดประสงค์ทางการศึกษา…
บทที่ 1 : จุดประสงค์ทางการศึกษา…(ต่อ)
บทที่ 2 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน…
บทที่ 2 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน…(ต่อ)
บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 4 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน…
บทที่ 4 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน…(ต่อ)
บทที่ 4: การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน…(ต่อ)
บทที่ 5 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 5 : การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 5 : การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 6: ปัญหาการเรียนการสอนและการฝึกสอน…
บทที่ 6 : ปัญหาการเรียนการสอนและการฝึกสอน…(ต่อ)
บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต…
บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต…(ต่อ)
บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต…(ต่อ)
บทที่ 8 : การปฏิบัติการสอนและการควบคุม…
บทที่ 9 : การเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์
บทที่10 : ปัจฉิมนิเทศ
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)