ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘History

ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์

leave a comment »

รายวิชา EN463(49)ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ (William Shakespeare’s History Plays).

รายวิชา EN463(49) ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ (William Shakespeare’s History Plays) 

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
แบบประเมินก่อนเรียน
บทที่ 1 : วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ : ชีวิตและผลงาน
บทที่ 2 : ละครยุคอลิซาบีธัน
บทที่ 3 : ละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
บทที่ 4 : ละครชุดวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
บทที่ 5 : พระเจ้าเฮนรีที่ 5
บทที่ 6 : ละครตอนเเดียวจบของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์
บทที่ 7 : พระเจ้าริชาร์ดที่ 3
แบบประเมินผลหลังเรียน
แนวตอบและเฉลย
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ประวัติศาสตร์การศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EF206(49)ประวัติศาสตร์การศึกษา (History of Education).

รายวิชา EF206(49) ประวัติศาสตร์การศึกษา (History of Education)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
สารบัญ
บทที่ 1 : การศึกษาสมัยอียิปต์โบราณและในดินแดนสมัยเมโสโปเตเมีย
บทที่ 2 : การศึกษาของชนชาติฮิบรู เปอร์เซีย และกรีกโบราณ
บทที่ 3 : การศึกษาของโรมัน
บทที่ 4 : การศึกษาของอินเดียโบราณ
บทที่ 5 : การศึกษาของจีนสมัยโบราณ
บทที่ 6 : ศาสนาคริสต์ : กำเนิดใหม่ของการเรียนรู้
บทที่ 7 : ศาสนาอิสลาม : กำเนิดใหม่ของการเรียนรู้
บทที่ 8 : การฟื้นฟูศิลปวิทยาการในศตวรรษที่ 11 , 12 และ 13
บทที่ 9 : ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิรูปคริสตศาสนาเป็นโปรเตสแตนส์
บทที่ 10 : สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการของประเทศอิตาลี ฝรั่งเศสและอังกฤษ
บทที่ 11 : การศึกษาในแผ่นดินใหย่ของทวีปยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 16-19
บทที่ 12 : การจัดการศึกษาในอดีตกับผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ประวัติศาสตร์การศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EF233ประวัติศาสตร์การศึกษา (History of Education).

รายวิชา EF233 ประวัติศาสตร์การศึกษา (History of Education)

ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดทางการศึกษาในอดีตทีมีผลสะท้อนต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การศึกษาสมัยอียิปต์โบราณ
บทที่ 2 : การศึกษาของชนชาติ ฮิบรู เปอร์เซีย และกรีกโบราณ
บทที่ 3 : มรดกตกทอดทางการศึกษาของโรมัน
บทที่ 4 : การศึกษาในประเทศอินเดียโบราณ
บทที่ 5 : การศึกษาในประเทศจีนในสมัยโบราณ
บทที่ 6 : ศาสนาคริสต์ : กำเนิดใหม่ของการเรียนรู้
บทที่ 7 : ศาสนาอิสลาม : กำเนิดใหม่ของการเรียนรู้
บทที่ 8 : การฟื้นฟูศิลปวิทยาการในศตวรรษที่11-13
บทที่ 8 : การฟื้นฟูศิลปวิทยาการในศตวรรษที่11-13(ต่อ)
บทที่ 9 : ความกระทบกระเทือนที่เกิดจากการปฏิรูปคริสตศาสนา…
บทที่10 : สมัยฟื้นฟูวิทยาการในในประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส และอังกฤษ
บทที่11 : การศึกษาในแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรป…
บทที่11 : การศึกษาในแผ่นดินใหญ่ของทวีปยุโรป…(ต่อ)
บทที่12 : ประวัติการศึกษาของประเทศอังกฤษ
บทที่13 : ประวัติการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
บทที่14 : ประวัติการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
บทที่15 : ประวัติการศึกษาในประเทศไทย
แบบฝึกหัด : Test
แบบฝึกหัด : Test(ต่อ)
แบบฝึกหัด :Test(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน

leave a comment »

รายวิชา ED318(S)หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน (TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL).

รายวิชา ED318(S) หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน (TEACHING OF HISTORY IN SECONDARY SCHOOL)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติวิชาประวัติศาสตร์
บทที่ 2 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติความเป็นมา…
บทที่ 3 :ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
บทที่ 4 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 5 : ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
บทที่ 6 : หลักการและวิธีการสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 6 : หลักการและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 7 : เทคนิคและกลวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบต่าง ๆ
บทที่ 7 : เทคนิคและกลวิธีการสอนประวัติศาสตร์แบบต่าง ๆ(ต่อ)
บทที่ 8 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 9 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์
บทที่10 : แผนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่11 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่12 : ปัญหาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่13 : การเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์
บทที่14 : ปัจฉิมนิเทศ
บรรณานุกรม :Reference

พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1

leave a comment »

รายวิชา ED341พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in History 1).

รายวิชา ED341 พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 1 (Teaching Behavior in History 1)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
แก้คำผิด ED 341
ครุพจน์
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ…
บทที่ 1 : ปฐมนิเทศการเรียนการสอนและธรรมชาติ…(ต่อ)
บทที่ 2 : ความหมายและกระบวนการเรียน…
บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ…
บทที่ 3 : ขอบเขต จุดมุ่งหมาย และประวัติ…(ต่อ)
บทที่ 4 : ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาประวัติศาสตร์
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…(ต่อ)
บทที่ 5 : การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียน…(ต่อ)
บทที่ 6 :สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน
บทที่ 6 : สัมมนาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสอน(ต่อ)
บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา…
บทที่ 7 :ทฤษฎี และหลักการทางจิตวิทยา…(ต่อ)
บทที่8 : หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 8 :หลักการและวิธีสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ
บทที่ 9 : เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
บทที่ 9 :เทคนิคและกลวิธีสอนประวัติศาสตร์แบบต่างๆ(ต่อ)
ภาคผนวก:Supplement
บรรณานุกรม :Reference

พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์

leave a comment »

รายวิชา ED341(S)พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY).

รายวิชา ED341(S) พฤติกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ (TEACHING BEHAVIOR IN HISTORY)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
แผนการบรรยาย
บทที่ 1 : ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์
การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)บทที่ 2 :จุดมุ่งหมายและขอบเขตของการเรียนการสอน…
บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 :การวิเคราะห์หลักสูตรและแบบเรียนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน
บทที่ 4 :หลักการและทฤษฎีจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน(ต่อ)
บทที่ 4 :(ต่อ)
บทที่ 4 : (ต่อ)
บทที่ 5 : หลักการสอน
บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร
บทที่ 6 :เทคนิคและวิธีการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference
บทที่ 7 :หลักการวัดผลและประเมินผล
บทที่ 7 : หลักการวัดผลและประเมินผล(ต่อ)
บทที่ 7 : (ต่อ)
บทที่ 7 :(ต่อ)

พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2

leave a comment »

รายวิชา ED342พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in History 2).

รายวิชา ED342 พฤติกรรมการสอนประวัติศาสตร์ 2 (Teaching Behavior in History 2)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ :Content
คำนำผู้เขียน : Content
บทที่ 1 : จุดประสงค์ทางการศึกษา…
บทที่ 1 : จุดประสงค์ทางการศึกษา…(ต่อ)
บทที่ 2 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน…
บทที่ 2 : กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน…(ต่อ)
บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 3 : สื่อการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 4 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน…
บทที่ 4 : การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน…(ต่อ)
บทที่ 4: การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน…(ต่อ)
บทที่ 5 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
บทที่ 5 : การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 5 : การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์(ต่อ)
บทที่ 6: ปัญหาการเรียนการสอนและการฝึกสอน…
บทที่ 6 : ปัญหาการเรียนการสอนและการฝึกสอน…(ต่อ)
บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต…
บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต…(ต่อ)
บทที่ 7 : การนิเทศการฝึกสอนและการสังเกต…(ต่อ)
บทที่ 8 : การปฏิบัติการสอนและการควบคุม…
บทที่ 9 : การเตรียมตัวของครูประวัติศาสตร์
บทที่10 : ปัจฉิมนิเทศ
ภาคผนวก :Supplement
ภาคผนวก :Supplement(ต่อ)

การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย

leave a comment »

รายวิชา ED342(S)การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY).

รายวิชา ED342(S) การวางแผนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (PLANNING IN TEACHING OF THAI HISTORY)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
ตอนที่1 บทที่ 1 :การวางแผนการสอนประวัติศาสตร์
ตอนที่1 บทที่2 :คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย
ตอนที่1 บทที่ 2 : คู่มือหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่1 : คุณค่าและความสำคัญของประวัติศาสตร
ตอนที่2 บทที่ 2 : การเมืองการปกครองของไทย
ตอนที่2 บทที่2 :การเมืองการปกครองของไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย
ตอนที่2 บทที่ 3 : การเศรษฐกิจของไทย(ต่อ)
ตอนที่2 บทที่4 : การศึกษาของไทย
ตอนที่2 บทที่ 4 : การศึกษาของไทย(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC394
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต 3 หน่วย
(Russian Economic History)
PR : EC 213 ศึกษาพื้นฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงก่อนการ ปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต์ การก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและปัญหาแรงงานพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางด้านการพัฒนา เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับประเทศด้อยพัฒนา

คำนำ : Introduction
บทนำ
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
บทที่ 2 :เศรษฐกิจรัสเซียสมัยคิวานถึงกลางศตวรรษที่17
บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861
บทที่ 3 : เศรษฐกิจรัสเซียสมัยกลางศตวรรษที่ 17-การเลิกทาสปี 1861(ต่อ)
บทที่ 4 : เศรษฐกิจรัสเซียในช่วงปี 1861-1894
บทที่ 5 : เศรษฐกิจสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2
บทที่ 6 : อิทธิพลของแนวความคิดสังคมนิยมต่อการปฏิวัติปี 1917
บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต
บทที่ 7 : ระบบเศรษฐกิจในช่วง 10 ปีแรกของสหภาพโซเวียต(ต่อ)
บทที่ 8 : การก่อตั้งระบบเศรษฐกิจวางแผนส่วนกลางของสหภาพโซเวียต
บทที่ 9 :ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า
บทที่ 9 : ระบบเศรษฐกิจช่วงก้าวกระโดดไปข้างหน้า(ต่อ)
บทที่ 10 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตก่อนและระว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
บทที่ 11 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
บทที่ 11 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2(ต่อ)
บทที่ 12 :เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964
บทที่ 12 : เศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตในสมัยครุสเซฟ1956-1964(ต่อ)
บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน
บทที่ 13 : การปฏิรูปและการดำเนินการทางเศรษฐกิจสมัยเบรสเนและโคซีกิน(ต่อ)
glossary
เชิงอรรถ
บรรณานุกรม : reference

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น

with 4 comments

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC395 (H)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจญี่ปุ่น หน่วย
(Japanese Economic History)

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC396
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of Chaina)
PR : EC 213 ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิวัติปี 1949 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การค้าเป็นต้น ตลอดจนนโยบายการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยและแนวโมของการพัฒนาในอนาคต

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่ 2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
บทที่ 3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ (1949-1952)
บทที่ 4 : การแปลงรูปสังคมนิยม :อุตสาหกรรมและการค้า
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
บทที่ 6 :การควบคุมการบริโภค
บทที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการเกษตร(ต่อ)
บทที่ 7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับแรก
บทที่ 8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา:ฉบับที่2-4
บทที่ 9: การเกษตรและอุตสาหกรรม
บทที่ 9 : การเกษตรและอุตสาหกรรม(ต่อ)
บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
บทที่ 10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา(ต่อ)
บทที่ 11 : การคลังสาธารณะ
บทที่ 12 : การเงินและการธนาคาร
บทที่ 13 : การค้าภายในประเทศ

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC396(47034)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 หน่วย
(Econmic History of the peaple’s Republic of China)

บทที่1: สาธารณรัฐประชาชนจีน
บทที่2 : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ (การสถาปนาระบอบสาธารณรัฐประชาชนจีน)
บทที่3 : การฟื้นฟูและบูรณะเศรษฐกิจของประเทศ(1949-1952)
บทที่4 : การแปลงรูปเป็นสังคมนิยม :อุตสาหกรรมทางการค้า
บทที่5 : การแปลงรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ: ภาคการเกษตร
บทที่6 : การควบคุมการบริโภค
บทที่7 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาห้าปีฉบับแรก
บทที่8 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคประธานเหมา : ช่วงแผนพัฒนาฉบับ ที่ 2-4
บทที่9 : การเกษตรและการอุตสาหกรรม
บทที่10 : นโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังประธานเหมา
บทที่11 : การคลังสาธารณะ
บทที่12 : การเงินและการธนาคาร
บทที่13 : การค้าภายในประเทศ
บทที่14 : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
บทที่15 : สภาพการดำรงชีพและแรงงาน
บทที่16 : ประชากรและการจ้างงาน
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บรรณานุกรม

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC396(S)
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน หน่วย
(Economic History of the People’s Republic of China)

คำนำ : Intro
บทนำ : intro
บทที่ 1 : เศรษฐกิจในยุคศักดินา…
บทที่2 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 1
บทที่3 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 2
บทที่ 4 : เศรษฐกิจจีนในยุค สมัยอาณาจักรที่ 3
บทที่ 4 : เศรษฐกิจจีนในยุคสมัยอาณาจักรที่ 3(ต่อ)
บทที่ 5 : เศรษฐกิจจีนสมัยสาธารณรัฐจีน…
ภาคผนวก : supplement
บรรณานุกรม : Reference

ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC397
อ่านกันเถอะ...
ประวัติศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Newly Industrialized Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และวิเคราะห์เงื่อนไขที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม อุตสาหกรรมใหม่ต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะการกีดกันสินค้าของประเทศใน ยุโรปและอเมริกา และแนวโน้มการพัฒนาของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต

คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ :
บทที่ 2 : แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมการค้า
บทที่3 : สาธารณรัฐเกาหลี
บทที่4 : ประเทศไต้หวัน
บทที่ 5 : สถานการณ์เกาหลี-ไต้หวัน : บทเรียนของประเทศไทย
บทที่ 5 : สถานการณ์เกาหลี-ไต้หวัน : บทเรียนของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 6 : ฮ่องกง
บทที่ 6 : ฮ่องกง(ต่อ)
บทที่ 7 : สิงคโปร์
บทที่ 7 : สิงคโปร์(ต่อ)
บทสรุป : summarize
บรรณานุกรม : reference

ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC398
อ่านกันเถอะ...
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 3 หน่วย
(History of Economic Development of the Latin American Countries)
ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเศรษฐกิจตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน แปลงนั้นหลังจากที่ชาติยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในเขต อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ ลำดับขั้นในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มโดยเปรียบเทียบ และแนวโน้มของการพัฒนาในอนาคต

คำนำ : Intro
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ :
บทที่ 2 : ละตินอเมริกายุคก่อนโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกา
บทที่3 : การตั้งอาณานิคมของสเปนและโปรตุเกสในละตินอเมริกา
บทที่4 : ประเทศละตินในทวีปอเมริกาเหนือ
บทที่ 5 : ประเทศละตินในเขตอเมริกากลาง
บทที่6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้
บทที่ 6 : ประเทศละตินในเขตทวีปอเมริกาใต้(ต่อ)
บทที่ 7 : ละตินอเมริกาภายหลังได้รับเอกราช
แบบฝึกหัด: test
บรรณานุกรม : reference