ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Human

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)

ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events/situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:47 am

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคม ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:45 am

ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:42 am

การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA733
อ่านกันเถอะ...
การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วย
(PERSONNEL ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
บทที่ 2 : การบริหารงานบุคคล
บทที่ 3 : กระบวนการบริหารงานบุคคล
บทที่ 4 : ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร…
บทที่ 5 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู
บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
บทที่ 6 :มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
บทที่ 7 : คน : มวลมนุาย์โลก
บทที่ 8 : ทิศทางและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บทที่10 :การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาครูู(ต่อ)
บทที่11 : การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน
บทที่11 :การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ู(ต่อ)
บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU730(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บทที่ 2 : แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
บทที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บทที่ 4 : การจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
บรรณานุกรม : Reference

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU730(CU630)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำอธิบายรายวิชา
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 : การพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : ทฤษฎีใหม่ : แนวทางพระราชดำริการพึ่งตนเอง
บทที่ 5 : โครงการและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา…
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและมนุษย์

leave a comment »

2305402    ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและมนุษย์    Plants and Human Relationships

อิทธิพลของพืชต่อชีวิตความเป็นอยู่และประชาชนในด้านชีวิตประจำวัน สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม

(Relationship and influences of plants on daily life activities, social, economics, religion, history, art, culture, custom, and environment.)

(2305402 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 12:51 pm

เซลล์พันธุศาสตร์ของมนุษย์

leave a comment »

2305565    เซลล์พันธุศาสตร์ของมนุษย์    Human Cytogenetics

การเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดเพื่อศกษาโครโมโซมและการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ วิธีตรวจองค์ประกอบโครโมโซม ทั้งชนิดธรรมดาและผิดปกติของคน โดยเฉพาะความผิดปกติทางโครงสร้าง และบทบาทของโครโมโซมที่เกี่ยวกับการกำหนดเพศ

(The blood cell culture technique in the study of chromosome and the effect of chromosome damaging agents; identification of normal and abnormal chromosome constitution, particularly structural abnormalities and the role of chromosome in sex determination.)

(2305565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 7:19 am

ชีวเคมีของมนุษย์

leave a comment »

2310303    ชีวเคมีของมนุษย์    Human Biochemistry

(Chemistry and roles of water, macronutrients and micronutrients in human; energy content of food and measurement of food energy; fundamentals of bioenergetics, energy production and utilization; enzyme; metabolism of carbohydrate, lipid, and protein; fuel selection and metabolic adaptation to various conditions and during exercise; factors affecting physiological function and exercise performance with emphasis on actions of hormones and ergogenic aids.)

(2310303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 7:19 am

โภชนาการของมนุษย์

leave a comment »

2310304    โภชนาการของมนุษย์    Human Nutrition

ลูกโซ่อาหารและวัฒนธรรมอาหาร ภาพรวมของอาหารที่เข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ การย่อย ดูดซึม และขับถ่าย เมแทบอลิซึมภายในเซลล์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน เยื่อใย และน้ำ โภชนาการและสมดุลพลังงาน โภชนาการเพื่อมนุษย์และคุณภาพของชีวิต ความปลอดภัยด้านอาหารและการได้รับความเสี่ยงจากอาหาร มาตรฐานดภชนาการ กรณีศึกษา และการเสนอผลการศึกษา

(Food chain and food culture; overview of a meal in the body; digestion, absorption and excretion; intracellular metabolism: carbohydrate, lipid, protein, minerals, vitamins, fiber and water; nutrition and energy blance; nutrition for human beings and quality of life; food safety and risk assessment; nutrition standards, case studies and presentation.)

(2310304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 7:18 am

สัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงมนุษย์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

leave a comment »

2400480    สัมมนาเรื่องสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงมนุษย์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน    Seminar on Human Rights, Human Secutity and Sustainable Development

แนวคิดและประเด็นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงมนุษย์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นเหล่านี้ในบริบทของการเมืองระดับโลกและระดับท้องถิ่น

(Seminar on concepts and issues related to human rights, human security, and sustainable development, as well as relationships among them, within the political contexts at the global and local levels.)

(2400480 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:27 am

เอเชียกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402684    เอเชียกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ    Asia and International Protection of Human Rights

บทบาทรัฐและตัวแสดงที่มิใช่รัฐในเอเชียต่อกระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

(The role of states and non-state actors in Asia toward the international protection of human rights.)

(2402684 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:55 am

สถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์

leave a comment »

2403409    สถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย์    Family Institution and Human Security

ความหมาย ประเภท และหน้าที่ของครอบครัวในฐานะสถาบันทางสังคมที่เสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์และสังคม ศึกษาผลที่กระบวนการขัดเกลาทางสังคมและความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีต่อความเป็นอยู่และพัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็ก ความขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันครอบครัว รวมทั้งบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของครอบครัวชนบทและครอบครัวเมืองในยุคหลังสมัยใหม่

(Meanings, types and functions of the family as a social institution which fosters human and social security. Exploring the way in which socialization processes and family relations affect a child’s well-being and development of personality. Conflicts and problems arose out of the family context are discussed, including changing roles of rural and urban families in the postmodern era.)

(2403409 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 5:11 am

ปริทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

2403413    ปริทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    Perspectives in Human Resource Development

การพัฒนามนุษย์ในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของสังคม โดยพิจารณาจากการพัฒนาสังคมโดยรวม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยใช้ทฤษฎีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ทางปฏิบัติงานของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Human development as the most valuable social resources from aspects of social development in general and human resource development in organizations by using related social development theories as well as experiences from those who are involved in human resource development.)

(2403413 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 5:01 am

มนุษยนิเวศวิทยา

leave a comment »

2403676    มนุษยนิเวศวิทยา    Human Ecology

แนวคิดทางมนุษยนิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชากรและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการจัดระเบียบทางสังคมของชุมชน

(An evaluation of the concepts of human ecology and their application to the interrelationship of population, environment, technology and organization in the community setting.)

(2403676 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:54 am