ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Human

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)

ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาและการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE101 General Education for Human Development 2 (1-2-3)

The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational / specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events/situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:47 am

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕)

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สำคัญของสังคม ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE102 Social Studies for Human Development 3 (2-2-5)

Basic princliples and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:45 am

ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์

leave a comment »

มมศท๑๐๓ ศิลปะวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๒ (๑-๒-๓)

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

MUGE103 Arts and Sciences for Human Development 2 (1-2-3)

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:42 am

การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA733
อ่านกันเถอะ...
การบริหารบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วย
(PERSONNEL ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
บทที่ 2 : การบริหารงานบุคคล
บทที่ 3 : กระบวนการบริหารงานบุคคล
บทที่ 4 : ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร…
บทที่ 5 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู
บทที่ 6 : มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
บทที่ 6 :มโนทัศน์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ครู(ต่อ)
บทที่ 7 : คน : มวลมนุาย์โลก
บทที่ 8 : ทิศทางและนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บทที่ 9 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่10 :กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บทที่10 :การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาครูู(ต่อ)
บทที่11 : การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน
บทที่11 :การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ู(ต่อ)
บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่12 :แนวคิดหลักธรรมที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ู(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU730(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บทที่ 2 : แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
บทที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บทที่ 4 : การจัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
บรรณานุกรม : Reference

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU730(CU630)
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน หน่วย
(Curriculum for Human Resource and Community Development )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
คำอธิบายรายวิชา
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 : การพัฒนาชุมชน
บทที่ 4 : ทฤษฎีใหม่ : แนวทางพระราชดำริการพึ่งตนเอง
บทที่ 5 : โครงการและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา…
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและมนุษย์

leave a comment »

2305402    ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและมนุษย์    Plants and Human Relationships

อิทธิพลของพืชต่อชีวิตความเป็นอยู่และประชาชนในด้านชีวิตประจำวัน สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม

(Relationship and influences of plants on daily life activities, social, economics, religion, history, art, culture, custom, and environment.)

(2305402 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 12:51 pm