ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Individual

เอกัตศึกษา

leave a comment »

2301790    เอกัตศึกษา    Individual Study

เรื่องพิเศษในทางคณิตศาสตร์ที่กำลังเป็นที่น่าสนในร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์

(Special topics in Mathematics that are of interest to both the students and faculty members.)

(2301790 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 13, 2010 at 4:39 am

เอกัตศักษา 1

leave a comment »

2302591    เอกัตศักษา 1    Individual Study I

ศึกษาด้วยตนเองตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

(An individual study of specific topics in according to the student’s interest under the instructor’s supervision in order to develop an undergraduate research proposal I.)

(2302591 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 2, 2010 at 4:35 am

เอกัตศึกษา 2

leave a comment »

2302592    เอกัตศึกษา 2    Individual Study II

หัวข้อพิเศษในวงการเคมีเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

(Special topics in chemistry of common interest to student and advisor.)

(2302592 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

มกราคม 2, 2010 at 4:34 am

เอกัตศึกษา 1

leave a comment »

2302711    เอกัตศึกษา 1    Individual Study I

หัวข้อพิเศษในวงการเคมีเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจร่วมกันระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา

(Special topics in chemistry of common interest to student and advisor.)

(2302711 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 30, 2009 at 1:36 am

เอกัตศึกษา 2

leave a comment »

2302712    เอกัตศึกษา 2    Individual Study II

หัวข้อพิเศษในวงการเคมีที่น่าสนใจและจะช่วยฝึกให้นิสิตได้มีการค้นคว้าทำข้อมูลเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดแนวใหม่ในเรื่องนั้นโดยไม่ได้อยู่ในเนื้อหาวิชาใด

(Special topics in chemistry of common interest to student and advisor.)

(2302712 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 30, 2009 at 1:35 am

เอกัตศึกษา 1

leave a comment »

2303591    เอกัตศึกษา 1    Individual Study I

ศึกษาด้วยตนเองตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงร่างโครงงานวิจัยปริญญาบัณฑิต 1

(An individual study of specific topics in according to the student’s interest under the instructor’s supervision in order to develop an undergraduate research proposal I.)

(2303591 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 24, 2009 at 4:05 pm

เอกัตศึกษาทางสรีรวิทยาการสืบพันธุ์

leave a comment »

2303704    เอกัตศึกษาทางสรีรวิทยาการสืบพันธุ์    Individual Study In Reproductive Physiology

เลือกปฏิบัติงานวิจัยทางสรีรวิทยาการสืบพันธุ์ที่น่าสนใจ และค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดแนวใหม่ในเรื่องนั้น

(Literature review of a research topic in reproductive physiology research proposal, practice to complete the proposal within a limit time.)

(2303704 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)