ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Information

ระบบค้นคืนสารสนเทศ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT477
อ่านกันเถอะ...
ระบบค้นคืนสารสนเทศ 3 หน่วย
(Information Retrieval)
ระบบค้นคืนสารสนเทศ

คำนำ
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 : ภาพรวมของระบบค้นคืนสารสนเทศ
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อความ
บทที่ 3 : การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ
บทที่ 4 : โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
บทที่ 5 : กลยุทธ์การค้นหาข้อมูล
บทที่ 6 : การประเมินผลการค้นคืนข้อมูล
บทที่ 7 : ระบบค้นคืนสารสนเทศบน WWW
ภาคผนวก
INDEX

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT478(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วย
(Management Information Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1การปฏิวัติสารสนเทศ(The Information Revolution)
บทที่2การตัดสินใจและระบบสารสนเทศ(KDecision Making and Information)
บทที่3ทรัพยากรระบบสารสนเทศ(Infornation System Resources)
บทที่4ประเภทของระบบสารสนเทศ(Types of Information Systems)
บทที่5การพัฒนาระบบสารสนเทศ(Information System Development)
บทที่6การให้มาของระบบสารสนเทศ(Acquisition of Information Systems)
บทที่7ทางเลือกการพัฒนาระบบ(Alternatives Systems Development Methodologies)
บทที่8การจัดการระบบสารสนเทศ(Management of Information Systems)
บทที่9การควบคุมระบบสารสนเทศ(Controls in Information Systems)
บรรณานุกรม

การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS337
อ่านกันเถอะ...
การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล หน่วย
(Information Organization And Retrieval )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ระบบค้นคืนสารสนเทศ
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อความ
บทที่ 3 : การแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยอัตโนมัติ
บทที่ 4 : โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
บทที่ 5 : กลวิธีการค้นหาข้อมูล
บทที่ 6 : การประเมินการค้นคืนข้อมูล
บรรณานุกรม

การประมวลผลข้อสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน

leave a comment »

2102871    การประมวลผลข้อสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน    Information Processing And Applications

ระบบสื่อสารและหลักการของทฤษฎีข่าวสาร การเข้ารหัสของตัวกำเนิดชนิดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องกัน การเข้ารหัสรูปคลื่น ทฤษฎีการเข้ารหัสในช่องที่มีคลื่นรบกวน เทคนิคของการเข้ารหัสและถอดรหัสช่องไร้ความจำที่มีเวลาไม่ต่อเนื่องกัน เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการมอดูเลตกับการเข้ารหัส การซิงโครไนซ์ การมัลติเพลกซ์และการเข้าถึงหลายทาง เทคนิคสเปกตรัมแผ่ การเข้ารหัสตัวกำเนิด การเข้ารหัสสลับและการถอดรหัสสลับ การประยุกต์ใช้งานของการประมวลผลข่าว

(Communication systems and principles of information theory, coding for continuous and discrete sources, waveform coding, noisy channel coding theory, memoryless channel coding, modulation and coding trade-offs, synchronization, multiplexing and multiple access, spread spectrum techniques, source coding, encryption and decryption, applications of information processing.)

(2102871 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีสารสนเทศ

leave a comment »

2102772    ทฤษฎีสารสนเทศ    Information Theory

()

(2102772 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี

leave a comment »

2302393    เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี    Chemical Information Technology

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางเคมี วิธีการสืบค้น จัดเก็บ รวบรวม และนำเสนอข้อมูลทางเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

(Technology in chemical information; effective methods for searching; collecting and presenting chemical information.)

(2302393 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจำแพตเทิรน์และการถ่ายทอดข่าวสาร

leave a comment »

2102673    การจำแพตเทิรน์และการถ่ายทอดข่าวสาร    Pattern Recognition And Information Retrieval

ปัญหาต่างๆของการจำแพตเทิรน์ เวกเตอร์แบบสุ่มและคุณสมบัติของมัน การทดสอยแบบตั้งสมมติฐาน การจำแนกพวกแบบเชิงเส้น การประมาณแบบพารามิเตอร์ การประมาณขอฟังก์ชันความหนาแน่น การประมาณแบบพารามิเตอร์ชนิดต่อเนื่องกัน การเลือกรูปแบบและการแมปปิงแบบเชิงเส้นสำหรับการกระจายแบบชนิดเดียวและการกระจายแบบหลายชนิด การแมปปิงแบบไม่ใช่เชิงเส้น การจับกลุ่ม การประยุกต์เพื่อนำข้อมูลกลับคืนมา

(Formulation of pattern recognition problems; random vectors and their properties; hypothesis testing; linear classifiers; parameter estimation; estimation of density functions; successive parameter estimation; feature selection and linear mappling for one distibrution and multidistribution; nonlinear mapping; clustering; and applications to information retrival.)

(2102673 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)