ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Information

ระบบค้นคืนสารสนเทศ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT477
อ่านกันเถอะ...
ระบบค้นคืนสารสนเทศ 3 หน่วย
(Information Retrieval)
ระบบค้นคืนสารสนเทศ

คำนำ
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ 1 : ภาพรวมของระบบค้นคืนสารสนเทศ
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อความ
บทที่ 3 : การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ
บทที่ 4 : โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
บทที่ 5 : กลยุทธ์การค้นหาข้อมูล
บทที่ 6 : การประเมินผลการค้นคืนข้อมูล
บทที่ 7 : ระบบค้นคืนสารสนเทศบน WWW
ภาคผนวก
INDEX

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT478(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วย
(Management Information Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1การปฏิวัติสารสนเทศ(The Information Revolution)
บทที่2การตัดสินใจและระบบสารสนเทศ(KDecision Making and Information)
บทที่3ทรัพยากรระบบสารสนเทศ(Infornation System Resources)
บทที่4ประเภทของระบบสารสนเทศ(Types of Information Systems)
บทที่5การพัฒนาระบบสารสนเทศ(Information System Development)
บทที่6การให้มาของระบบสารสนเทศ(Acquisition of Information Systems)
บทที่7ทางเลือกการพัฒนาระบบ(Alternatives Systems Development Methodologies)
บทที่8การจัดการระบบสารสนเทศ(Management of Information Systems)
บทที่9การควบคุมระบบสารสนเทศ(Controls in Information Systems)
บรรณานุกรม

การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS337
อ่านกันเถอะ...
การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล หน่วย
(Information Organization And Retrieval )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ระบบค้นคืนสารสนเทศ
บทที่ 2 : การวิเคราะห์ข้อความ
บทที่ 3 : การแบ่งกลุ่มข้อมูลโดยอัตโนมัติ
บทที่ 4 : โครงสร้างแฟ้มข้อมูล
บทที่ 5 : กลวิธีการค้นหาข้อมูล
บทที่ 6 : การประเมินการค้นคืนข้อมูล
บรรณานุกรม

การประมวลผลข้อสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน

leave a comment »

2102871    การประมวลผลข้อสนเทศและการประยุกต์ใช้งาน    Information Processing And Applications

ระบบสื่อสารและหลักการของทฤษฎีข่าวสาร การเข้ารหัสของตัวกำเนิดชนิดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องกัน การเข้ารหัสรูปคลื่น ทฤษฎีการเข้ารหัสในช่องที่มีคลื่นรบกวน เทคนิคของการเข้ารหัสและถอดรหัสช่องไร้ความจำที่มีเวลาไม่ต่อเนื่องกัน เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการมอดูเลตกับการเข้ารหัส การซิงโครไนซ์ การมัลติเพลกซ์และการเข้าถึงหลายทาง เทคนิคสเปกตรัมแผ่ การเข้ารหัสตัวกำเนิด การเข้ารหัสสลับและการถอดรหัสสลับ การประยุกต์ใช้งานของการประมวลผลข่าว

(Communication systems and principles of information theory, coding for continuous and discrete sources, waveform coding, noisy channel coding theory, memoryless channel coding, modulation and coding trade-offs, synchronization, multiplexing and multiple access, spread spectrum techniques, source coding, encryption and decryption, applications of information processing.)

(2102871 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีสารสนเทศ

leave a comment »

2102772    ทฤษฎีสารสนเทศ    Information Theory

()

(2102772 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี

leave a comment »

2302393    เทคโนโลยีสารสนเทศทางเคมี    Chemical Information Technology

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางเคมี วิธีการสืบค้น จัดเก็บ รวบรวม และนำเสนอข้อมูลทางเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

(Technology in chemical information; effective methods for searching; collecting and presenting chemical information.)

(2302393 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจำแพตเทิรน์และการถ่ายทอดข่าวสาร

leave a comment »

2102673    การจำแพตเทิรน์และการถ่ายทอดข่าวสาร    Pattern Recognition And Information Retrieval

ปัญหาต่างๆของการจำแพตเทิรน์ เวกเตอร์แบบสุ่มและคุณสมบัติของมัน การทดสอยแบบตั้งสมมติฐาน การจำแนกพวกแบบเชิงเส้น การประมาณแบบพารามิเตอร์ การประมาณขอฟังก์ชันความหนาแน่น การประมาณแบบพารามิเตอร์ชนิดต่อเนื่องกัน การเลือกรูปแบบและการแมปปิงแบบเชิงเส้นสำหรับการกระจายแบบชนิดเดียวและการกระจายแบบหลายชนิด การแมปปิงแบบไม่ใช่เชิงเส้น การจับกลุ่ม การประยุกต์เพื่อนำข้อมูลกลับคืนมา

(Formulation of pattern recognition problems; random vectors and their properties; hypothesis testing; linear classifiers; parameter estimation; estimation of density functions; successive parameter estimation; feature selection and linear mappling for one distibrution and multidistribution; nonlinear mapping; clustering; and applications to information retrival.)

(2102673 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส

leave a comment »

2102671    ทฤษฎีข่าวสารและการเข้ารหัส    Information Theory And Coding

ระบบสื่อสารและหลักการของทฤษฎีข่าวสาร การวัดข่าวสารการเข้ารหัสของตัวกำเนิดชนิดที่ไม่ต่อเนื่องกัน ช่องไร้ความจำที่ไม่ต่อเนื่องกันและความจุของช่อง ทฤษฎีการเข้ารหัสในช่องที่มีคลื่นรบกวน เทคนิคของการเข้ารหัสและถอดรหัส ช่องไรความจำที่มีเวลาไม่ต่อเนื่องกัน ช่องรูปคลื่น การเข้ารหัสของตัวกำเนิดพร้อมกัน

(Communication systems and principles of information theory; measure of information; coding for discrete sources; discrete memoryless channels and channel capacity; noisy-channel coding theorem; techniques for coding and decoding memoryless channel with discrete time; waveform, channels; source coding with a fidelity criterion.)

(2102671 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และโทรสัมผัส

leave a comment »

2307503    การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และโทรสัมผัส    Geographical Information Systems And Remotes And Sensing Application

แนวคิดและหลักการของโทรสัมผัส เครื่องมือและเทคโนโลยีของโทรสัมผัส การประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านโทรสัมผัส เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่องานด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และเพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม หลักเกฑณ์ทางเทคนิคของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญต่อการประยุกต์ใช้วิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(Concepts and principles of remote sensing; remote sensing instruments and technologies; application of information in monitoring, preventon, and control of environmental problems in the work of geographical information systems, and in natural resource and environmental mangement; the use of computer to manage the environmental database systems; technical principles of geographical information systems important to the application and analysis of environment and natural resources.)

(2307503 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:07 pm

วิถีข้อมูลและการควบคุมทางชีวเคมี

leave a comment »

2310322    วิถีข้อมูลและการควบคุมทางชีวเคมี    Information Pathways and Biochemical Regulation

วิถีของข้อมูลทางชีวเคมี เมแทบอลิซึมของดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ เมแทบอลิซึมของโปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีนเทคโนโลยีดีเอ็นเอ เทคโนโลยีโปรตีน เยื่อเซลล์และการขนส่ง เมแทบอลึซึมเชิงบูรณาการและการควบคุมโดยฮอร์โมน สัญญาณชีวภาพ เมแทบอไลท์ชนิดทุติยภูมิและการประยุกต์

(Information pathways, DNA and RNA metabolism, protein metabolism, regulation of gene expression, DNA technology, protein technology, membrane and transport, integration and hormonal regulation of metabolism, biosignaling, secondary metabolites and applications.)

(2310322 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 7:11 am

เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม

leave a comment »

2404300    เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม    Information Technology and Society

สังคมสารสนเทศและโลกาภิวัฒน์ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประเทศผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมาย นโยบายสาธารณะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information society and blobalization; the role of IT in development; socio-economic implications of IT in private and public sectors; ethical and legal issues; public policy on IT.)

(2404300 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:14 am

ระบบข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของรัฐ

leave a comment »

2404430    ระบบข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของรัฐ    Governmental Financial Management Information System

หลักการบัญชีภาครัฐและการบริหารข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ

(Principles of government accounting and government financial management.)

(2404430 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:00 am

เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรมผังเมือง

leave a comment »

2503323    เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรมผังเมือง    Geographical Information Technology in Urban Architecture

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสำรวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของพื้นที่ในงานสถาปัตยกรรมผังเมือง

(Use of geographical information technology in urban architecture for physical survey and analysis.)

(2503323 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 10:43 am

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน

leave a comment »

2503678    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน    Geographical Information Systems For Planning

ประเภทของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนภาคและเมือง โครงสร้าง การปรับแก้ วิธีการจำแนก การจัดเก็บ ตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์และแสดงผลด้วยโปรแกรมและแบบจำลองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนภาคและเมือง

(Types of geographical information in regional and urban planning; structure, rectification, classification, storage, verification transfer, analysis and display by using programs and models with geographical information systems for regional and urban planning.)

(2503678 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 8:25 am

เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

leave a comment »

2600612    เทคโนโลยีสารสนเทศการบิน    Aviation Information Technology

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการการบินและอุตสาหกรรมการบิน ผลกระทบของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตต่ออุตสาหกรรมการบิน การจำลองตัวแบบ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจารบิน

(Information technology systems for aviation management and industry; current and future technological impacts on aviation industry; simulations; database, data communications, and e-commerce in aviation business.)

(2600612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:17 am