ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Institutions

รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

leave a comment »

2401306    รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    Constitution and Political Institutions

พัฒนาการ ขบวนการและแนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง รูปแบบของรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศตะวันตก ปัญหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมืองในประเทศกำลังพัฒนา

(Development, movements and ideas on constitutionalism; the relationships between constitution and political institutions; forms of constitution and political institutions in Western countries; problem of constitution and political institutions in development countries.)

(2401306 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:10 am

กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

leave a comment »

2401644    กฏหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง    Constitutional Law And Political Institutions

พัฒนาการ แนวคิด และประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง

(Development, concepts, and issues in the relationship between the constitution and political institutions.)

(2401644 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 4:32 am

สัมมนาพุทธสถาบัน

leave a comment »

2403783    สัมมนาพุทธสถาบัน    Seminar On Buddhist Institutions

บทบาทของศาสนาพุทธในสังคมไทย สถาบันต่างๆ ของพุทธศาสนา ความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง ความต่อเนื่องและอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย

(The role of Buddhism in Thai society, specificially Buddhist institutions. The focus will be on change and continuity in buddhist institution and the influence on Thai society.)

(2403783 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 3:24 am

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

leave a comment »

2702707    การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา    Participatory Action Research In Educational Institutions

แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณลักษณะที่ครูนักวิจัยสามารถทำได้ในโรงเรียน การประยุกต์เทคนิคการวิจัยและการประมเนในการไล่เลียงให้ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของนักเรียน และการเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาครูนักวิจัย เน้นการมีส่วนร่วมของครูนักวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อให้ได้วัฒนธรรมโรงเรียนที่ดีขึ้น

(Exploration of qualitative and quantitative research methods used by teacher- researcher in schools; application of research and evaluation techniques in elicitation of knowledge pertaining to school culture, schooling, students’ behavior and performance; empowerment to develop teacher researchers with emphasis on teacher-researchers’ participation to improve learning and teaching and for better school culture.)

(2702707 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 8:47 am

การบริหารสถาบันเด็กปฐมวัย

leave a comment »

2706721    การบริหารสถาบันเด็กปฐมวัย    Administration Of Institutions For Child Education

หลักการและการปฏิบัติในการบริหารที่จำเป็นสำหรับการจัดและดำเนินการบริหารสถาบันเด็กปฐมวัย งานบริหารสถาบันเด็กปฐมวัย โดยเน้นเรื่องความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถาบันเด็กปฐมวัยและการใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาและแนวโน้มในการบริหารสถาบันเด็กปฐมวัย

(Principle and practice in administration of institutions for child education, administrators, personnels, administrative process, and service in institutions for child education.)

(2706721 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 8:44 am

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

leave a comment »

2710629    สถาบันอุดมศึกษาเอกชน    Private Higher Education Institutions

ความเป็นมา หน้าที่ หลักสูตร การเรียนการสอนและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

(Developmental overview, missions, curricula, instruction and the governance of private higher education institutions in Thailand.)

(2710629 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 10:38 am

นโยบายการเงินและสถาบันหลักทรัพย์

leave a comment »

2944604    นโยบายการเงินและสถาบันหลักทรัพย์    Monetary Policy And Financial Institutions

นโยบายและสถาบันการเงิน การธนาคารและหลักทรัพย์ในระบบเศรษฐกิจสถาบันและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสถาบันการเงิน การธนาคารและหลักทรัพย์การเงินในกิจกรรมของภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค กฎระเบียบและนโยบายการพัฒนาสถาบันการเงินการธนาคาร และบทบาทของนโยบาบการเงินต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

(Monetary policy and financial Institutions in the economy; public and private financial institutions and their economic activities in production and consumption; rules, regulations and policies towards the development of financial institutions; monetary policy and the stability of the economy.)

(2944604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 3:10 pm