ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘International

การค้าระหว่างประเทศของไทย

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC453
อ่านกันเถอะ...
การค้าระหว่างประเทศของไทย 3 หน่วย
(International Trade of Thailand)
ศึกษาบทบาทของสถาบันการค้า ระหว่างประเทศในการควบคุมหรือขยายหรือจัดระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ ประเทศไทย วิเคราะห์ภาวะการค้าระหว่างประเทศ จำแนกตามประเทศคู่ค้าและประเภทของสินค้า คาดประมาณผลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยในอนาคต โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางสถิติ ศึกษาปัญหาทางการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นำเสนอมาตรการที่เหมาะสมสำหรับเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและปรับปรุงการค้า ระหว่างประเทศของประเทศไทย

กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล

leave a comment »

2309501    กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล    International Law Of The Sea

สถานภาพทางกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ กฎหมายเกี่ยวกับการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในทะเลและมหาสมุทร

(Legal status of oean data acquisition systems; legal matter related to scientific investigations of the ocean. )

(2309501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 9:16 am

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

leave a comment »

2400202    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    Introduction to International Relations

แนวคิดและแนวการศึกษาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างแนวการศึกษากับวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยศึกษาตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่ จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงระบบคอนเซอร์ตของยุโรป ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนและหลังสงครามโลก ยุคสงครามเย็น และยุคหลังสงครามเย็น

(Concepts and approaches in international relations emphasizing relationships between approaches and evolution of international relations starting from the emergence of modern states to the present, including the Concert of Europe, systems of international relations before and after the World Wars, the cold war, and the post-cold war periods.)

(2400202 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:54 am

การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ

leave a comment »

2400307    การเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ    International Negotiation

กระบวนการเจรจาต่อรองกับการจัดการและการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศ อำนาจและอิทธิพลในกระบวนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จและความล้มเหลวในการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศโดยใช้กรณีศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(Negotiation and bargaining process and international conflict management and resolution; power and influence in a negotiation and bargaining process; analyzing real cases in international relations to learn about factors contributing to success and failure in international negotiation.)

(2400307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:32 am

การเมืองระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา

leave a comment »

2402305    การเมืองระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา    International Politics: Theories and Approaches

แนวคิดและทฤษฎีสำคัญของการเมืองระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นแนวคิดและทฤษฎีกระแสหลักและนอกกระแสหลัก

(Major concepts and theories of international politics, both mainstream and non-mainstream.)

(2402305 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 3:08 am

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402306    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    Introduction to International Relations

ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ปัจจัยด้านการทูต เศรษฐกิจ และการทหารที่มีผลต่อความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ประเด็นร่วมสมัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(Definitions of international relations; actors in international arena; basic concepts of international relations and foreign policy; foreign policy instruments; diplomatic, economic, and millitary factors affecting internatinal cooperation and conflict; contemporary issues in international relations.)

(2402306 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 3:06 am

พัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402308    พัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ    Development of the International System

กำเนิดและพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศสมัยใหม่ ทุนนิยมกับพัฒนาการของระบบระหว่างประเทศการขยายตัวของสังคมระหว่างประเทศจากยุโรปไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ และผลกระทบ จักรวรรดินิยม ความร่วมมือและความขัดแย้งในกลุ่มมหาอำนาจและผลกระทบต่อการรักษาและเปลี่ยนแปลงระเบียบระหว่างประเทศ

(Origins and development of the modern international system; capitalism and development of international system; expansion of European international society to other parts of the world and its impact; imperialism; cooperation and conflict among major powers and their impacts on the maintenance and transformation of international orders.)

(2402308 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 3:04 am