ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Internship

การฝึกหัดงานทางการบัญชี

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC801(H)
อ่านกันเถอะ...
การฝึกหัดงานทางการบัญชี หน่วย
(Accounting Internship)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการฝึกหัดงานการบัญช
ขั้นตอนการดำเนินการ
ตัวอย่างแบบพิมพ์และการกรอกข้อ ความ
แบบพิมพ์การฝึกหัดงานทางการบัญช
บทความการฝึกหัดงานทางการบัญช

Advertisements

การฝึกงาน

leave a comment »

2400308    การฝึกงาน    Internship

การฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการระหว่างประเทศ

(Practical training in selected fields related to international affairs.)

(2400308 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:30 am

การฝึกงานสอบบัญชี

leave a comment »

2601501    การฝึกงานสอบบัญชี    Auditing Internship

การฝึกงานสอบบัญชีกับสำนักงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรวม 1,000 ชั่วโมง

(Auditing Internship provides students with an opportunity to gain practical experience in auditing, through training with certified public accountants for a period of 1,000 hours in aggregate.)

(2601501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:27 am

การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

leave a comment »

2706858    การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา    Internship In Educational Administration

การสังเกตและวิเคราะห์กระบวนการบริหาร โดยวิธีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารองค์การ เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการบริหาร ทั้งในแง่ของทฤษฎีและการปฏิบัติการสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหาร

(Provides expanded opportunities for observation and analysis of administrative process through participation in administrative activities leading to greater depth of insight both theories and practice; a seminar related to knowledge and experiences derived from participation in administrative process.)

(2706858 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 7:01 pm

การฝึกงานอาชีพการจัดการการสื่อสาร

leave a comment »

2800498    การฝึกงานอาชีพการจัดการการสื่อสาร    Communication Management Professional Internship

ฝึกประสบการณ์โดยตรงในด้านการจัดการการสื่อสาร รวมถึงการวางแผนและการออกแบบการสื่อสาร และการเลือกใช้สื่อ การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์จริงในบริบททางธุรกิจ การเตรียมหัวข้อโครงร่างโครงงาน และการประเมินโครงงาน

(Direct experiences in the field of communication management, including communication planning and designing and media selection; analysis of cases on actual situations in business environment; preparing topics and project proposals; project evaluation.)

(2800498 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 8:21 am

การฝึกงานวารสารสนเทศ

leave a comment »

2801488    การฝึกงานวารสารสนเทศ    Internship in Journalism and Information

การฝึกงานกับองค์กรวารสารสนเทศภายนอก ได้แก่ องค์กรหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สำนักข่าว องค์กรสารสนเทศต่างๆ เน้นกระบวนการจัดทำข่าว และการแก้ปัญหาตามหลักวิชา และจรรยาบรรณของนักวารสารสนเทศใหม่

(Training in external journalistic and information organizations, newspaper and magazine organizations, news agencies, information organizations; news production procedure, and problem – solving based on academic principles and journalistic ethics.)

(2801488 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 5:21 am

การฝึกงานอาชีพการโฆษณา

leave a comment »

2803488    การฝึกงานอาชีพการโฆษณา    Advertising Professional Internship

ฝึกประสบการณ์โดยตรงในงานโฆษณา รวมถึงการวางแผนการใช้สื่อ การเขียนบทโฆษณา การติดต่อลูกค้า การวิเคราะห์วิจัยนิเทศศิลป์ การเสนอโครงการและการประเมินผล

(Direct experience in the field of advertising, including media planning, creative copy writing, account management, research and analysis, and graphic arts; project proposal and evaluation.)

(2803488 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 2:59 pm