ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Introduction

ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน

leave a comment »

รายวิชา EN256ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน (Introduction to English and Amercan Drama).

รายวิชา EN256 ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน (Introduction to English and Amercan Drama)

ศึกษาลักษณะและวิวัฒนาการของการละครอังกฤษและ ละครอเมริกัน โดยเน้นเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสังคมและการละครในแต่ละสมัย และความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละสมัยตลอดจนอิทธิพลที่ตกทอดสืบต่อมาในการละครอังกฤษและละครอเมริกันจน ถึงสมัยปัจจุบัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : องค์ประกอบของละคร
บทที่2 : ต้นกำเนิดละครตะวันตก : ละครกรีก…..
บทที่3 : ละครยุคกลาง
บทที่4 : ละครยุคอลิซบิธัน
บทที่5 : ละครยุคคืนสู่ราชบัลลังก์
บทที่6 : ละครจินตนิยม และ เมโลดรามา
บทที่7 : ละครสัจนิยม และ ละครธรรมชาตินิยม
บทที่8 : ละครต่อต้านสัจนิยม
บทที่9 : ละครสัจนิยมแปรรูป
บทที่10 : ละครแอบเสิร์ด
บทส่งท้าย
ตัวอย่างลักษณะข้อสอบ
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม: Reference

การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น

leave a comment »

รายวิชา EN422(50)การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น (Introduction to Creative writing).

รายวิชา EN422(50) การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น (Introduction to Creative writing)

การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจเพิ่มทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ สนใจงานเขียนให้มีรายละเอียดที่โดดเด่นสมจริงมากขึ้น

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
คำชี้เเจง
สารบัญ
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับงานเขียนสร้างสรรค์
บทที่ 2 : การสร้างสรรค์คำและความที่มีลักษณะเฉพาะ
บทที่ 3 : รายละเอียดด้านคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ
บทที่ 4 : การพัฒนากลวิธีการนำเสนอและลีลาการเขียนที่มีเอกลักษณ์
บทที่ 5 : งานเขียนสร้างสรรค์ในงานประเภทร้อยกรอง
บรรณานุกรม

ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่

leave a comment »

รายวิชา EF103ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ (Introduction to Modern Education).

รายวิชา EF103 ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ (Introduction to Modern Education)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับการศึกษาของประเทศไทย ภาพพจน์ทางการศึกษาของโลกปัจจุบันและอนาคต

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 : องค์ประที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
บทที่ 2 : องค์ประที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ…
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ…(ต่อ)
บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ…(ต่อ)
บทที่ 4 : ประวัติการศึกษาไทย
บทที่ 5 : แผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 5 : แผนการศึกษาแห่งชาติ(ต่อ)
บทที่ 6 : การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน
บทที่ 6 : การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน(ต่อ)
บทที่ 6 :การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน(ต่อ)
บทที่ 7 : การบริหารการศึกษา…
บทที่ 7 : การบริหารการศึกษา…(ต่อ)
บทที่ 8 :ปัญหาและแนวโน้วของการศึกษาไทย
บทที่ 8 : ปัญหาและแนวโน้วของการศึกษาไทย(ต่อ)
บทที่ 9 :ภาพพจน์การศึกษาของโลกในปัจจุบันและอนาคต
บรรณานุกรม :Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2010 at 11:02 am

ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น

leave a comment »

รายวิชา EF234ปรัชญากรศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy of Educantion).

รายวิชา EF234 ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy of Educantion)

เป็นวิชาที่กล่าวถึงความมุ่งหมาย ความสำคัญของปรัชซาทางการศึกษา และกล่าวถึงหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาการศึกษาสาขาต่าง ๆ ที่นักปรัชญาและนักการศึกษาควรรู้

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา
บทที่ 2 : ขอบข่ายของปรัชญา
บทที่ 2 :ขอบข่ายของปรัชญา(ต่อ)
บทที่ 3 : ปรัชญาการศึกษา
บทที่ 4 :ลัทธิปรัชญาการศึกษา
บทที่ 5 : แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา
บทที่ 5 :แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 6 : งานวิจัยทางปรัชญาการศึกษา
บรรณานุกรม : Reference

ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน

leave a comment »

รายวิชา ED103ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (Introduction to Modern Education).

รายวิชา ED103 ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (Introduction to Modern Education)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 5 : ภาพพจน์ของการศึกษาของโลกในปัจจุบันและอนาคต
บรรณานุกรม :Reference

ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน

leave a comment »

รายวิชา ED103(S)ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION).

รายวิชา ED103(S) ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 2 :องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย
บทที่ 4 :การศึกษาของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 5 : ภาพพจน์ของการศึกษาของโลกในปัจจุบันและอนาคต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

leave a comment »

รายวิชา ED406 (S)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to Special Education).

รายวิชา ED406 (S) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to Special Education)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ…
บทที่ 2 : ความมุ่งหมายของการศึกษาพิเศษ…
บทที่ 3 : ประวัติการจัดการศึกษาพิเศษของไทยในอดีต…
บทที่ 4 :ประเภทของโรงเรียนการศึกษาพิเศษในประเทศ…
บทที่ 5 : การบริหารการศึกษาพิเศษในประเทศไทย…
บทที่ 6 : แนวคิดในการปฎิรูปการศึกษา…
บทที่ 7 :กาฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
บรรณานุกรม :Reference

การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

leave a comment »

รายวิชา ED503(S)การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Introduction to Adult and Continuing Education).

รายวิชา ED503(S) การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Introduction to Adult and Continuing Education)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ…
บทที่ 2 :วิธีดำเนินการจัดการศึกษาผู้ใหญ่…
บทที่ 3 :วิธีการสอนกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่…
บทที่ 3 : วิธีการสอนกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่…(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาผู้ใหญ่หรือการศึกษานอกระบบ…
บทที่ 4 :การศึกษาผู้ใหญ่หรือการศึกษานอกระบบ…(ต่อ)
บรรณานุกรม :Reference

คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ขั้นแนะนำ

leave a comment »

ศรทศ๔๒๑ คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ขั้นแนะนำ ๒ (๐-๓@-๒๐)

การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และแนวทางการประยุกต์ในทางการแพทย์ สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIME421 Introduction to Computer in Medicine 2 (0-3@-20)

Basic use of computer and application in medicine

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 12:02 pm

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT105
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Introduction to Data Processing and Algorithms)
ประวัติและวิวัฒนาการของเครื่อง คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการประมวลผลด้วยเครื่องจักร โครงสร้างข้อมูลการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ระบบการบริหารข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานต่าง ๆ โปรแกรมสำเร็จรูปและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูในงานด้านต่าง ๆ

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : การปฏิวัติคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 :การปฏิวัติคอมพิวเตอร์(ต่อ)
บทที่ 2 : การประมวลผลสารสนเทศเบื้องต้น
บทที่ 2 : การประมวลผลสารสนเทศเบื้องต้น(ต่อ)
บทที่ 3 : ระบบคอมพิวเตอร์
บทที่ 3 : ระบบคอมพิวเตอร์(ต่อ)
บทที่ 4 : ไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ
บทที่ 4 : ไมโครคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ(ต่อ)
บทที่ 5 : หลักการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
บทที่ 5 : หลักการเก็บข้อมูลและอุปกรณ์ฮาร์ทแวร์(ต่อ)
บทที่ 6 : หลักการรับ/แสดงผลข้อมูลและอุปกรณ์
บทที่ 6 : หลักการรับ/แสดงผลข้อมูลและอุปกรณ์(ต่อ)
บทที่ 7 : ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
บทที่ 7 : ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์(ต่อ)
บทที่ 8 : แนวความคิดและวิธีการเขียนโปรแกรม
บทที่ 8 : แนวความคิดและวิธีการเขียนโปรแกรม(ต่อ)
บทที่ 9 : ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
บทที่ 9 : ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม(ต่อ)
บทที่10 : การประมวลผลระบบสารสนเทศ
บทที่11 : โครงสร้างข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
บทที่12 : ระบบสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
บทที่13 :โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
บทที่14 : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร
บทที่14 : ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์(ต่อ)
บทที่15 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทที่15 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ(ต่อ)
บทที่16 : บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคม
บทที่16 : บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคม(ต่อ)
บทที่17 : ระบบจำนวน
บทที่17 : ระบบจำนวน(ต่อ)
ภาคผนวกที่ 1 : โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้กันทั่วไป
ภาคผนวกที่ 2 : โปรแกรมประมวลผลคำ
ภาคผนวกที่ 3 : โปรแกรมประเภทตารางทำการ
ภาคผนวกที่ 4 :โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
ภาคผนวกที่ 4 :โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล(ต่อ)
ภาคผนวกที่ 5 : โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทบูรณาการ

การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT105(H)
อ่านกันเถอะ...
การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น หน่วย
(Introduction to Data Processing)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ตัวอย่างข้อสอบวิชา CS 105
ระบบเลขจำนวน (Number Syatem)
ผังโปรแกรม

คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่เบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CO223
อ่านกันเถอะ...
คณิตศาสตร์ทางด้านวิธีจัดหมู่เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Combinatorics)
ศึกษาเกี่ยวกับ การแจงนับ การนำเข้า-การตัดออก ฟังก์ชันก่อกำเนิดแบบธรรมดาและแบบเอกซ์โพเนนเชียล ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟและขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ ทฤษฎีการออกแบบเบื้องต้น

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติและตัวอย่างปัญหา
บทที่ 2 : หลักการนับเบื้องต้น
บทที่ 3 : สัมประสิทธิ์ทวินาม
บทที่ 4 : หลักรังนกพิราบและทฏษฎีบทของแรมเซย์
บทที่ 5 : ฟังก์ชั่นก่อกำเนิด
บทที่ 6 : ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด
บทที่ 7 : หลักการนำเข้าตัดออก
บทที่ 8 : ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น
บทที่ 9 : บล๊อกดีไซน์และรหัสแก้ไขข้อผิดพลาด
บรรณานุกรม

เคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM103(50)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)

บทที่ 1 : บทนำ ประวัติ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 : การวัด
บทที่ 3 : สสาร
บทที่ 4 : โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 5 : โครงสร้างของสารประกอบและการเรียกชื่อทางเคมี
บทที่ 6 : สมการเคมีและพลังงาน
บทที่ 7 : ก๊าซ
บทที่ 8 : ของแข็งและของเหลว
บทที่ 9 : กรด เบส และเกลือ
บทที่ 10 : โลหะที่สำคัญและประโยชน์
บทที่ 11 : สารอินทรีย์
บทที่ 12 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 13 : สารพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์
บทที่ 14 : เคมีนิวเคลียร์
บทที่ 15 : อากาศและมลพิษทางอากาศ
บทที่ 16 : น้ำและมลพิษทางน้ำ
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 7:18 am

เคมีเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH103
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
ไม่ เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ แนะนำและชี้ให้เห็นทฤษฎีและประโยชน์ของวิชาเคมี โดยมุ่งให้เข้าใจหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีในลักษณะทั่วไปและการประยุกต์หลักวิชาทาง เคมีไปใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การวัด
บทที่ 3 : สสาร
บทที่ 4 : โครงสร้างอะตอมและตารางธาต
บทที่ 5 : โครงสร้างของสารประกอบและการเรียกชื่อทางเคมี
บทที่ 6 : สมการเคมีและพลังงานเคมี
บทที่ 7 : ก๊าซ
บทที่ 8 : ของเหลวและของแข็ง
บทที่ 9 : อากาศ
บทที่ 10 : กรด เบส และเกลือ
บทที่ 11 : โลหะสำคัญและประโยชน์
บทที่ 12 : พลังงานนิวเคลียร์(ต่อ)
บทที่ 12 : พลังงานนิวเคลียร์
บทที่ 13 : สารอินทรีย์
บทที่ 14 : เคมีของสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
บทที่ 14 : เคมีของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 15 : ผลิตภัณฑ์ทางเคมีต่าง ๆ
บทที่ 16 : เคมีกับสิ่งแวดล้อม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 26, 2010 at 11:56 am

ชีววิทยาเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI103
อ่านกันเถอะ...
ชีววิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Biology)
ศึกษาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต ศึกษาหลักเบื้องต้นของชีววิทยาแบบต่าง ๆ ของการดำรงชีวิตและศึกษาชีววิทยาสำหรับชีวิตประจำวัน

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : ธรรมชาติของชีวิต
บทที่ 3 : กำเนิดของชีวิต
บทที่ 4 : การจัดระเบียบภายในชิวิต(1)
บทที่ 4 : การจัดระเบียบภายในชิวิต(2)
บทที่ 5 : การจัดระเบียบในระดับสูงของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 6 : แหล่งอาศัยและสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 7 : หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่ 7 : หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่ 7 : หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต(3)
บทที่ 8 : เมตาบอลิสม์และการเจริญเติบโต
บทที่ 9 : การสืบพันธุ์
บทที่ 10 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุ์ศาสตร์
บทที่ 11 : การตอบสนองต่อสิ่งเร้า
บทที่ 12 : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 13 : การปรับตัว
บทที่ 14 : มนุษย์กับธรรมชาติ
ภาคผนวก
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่1
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่2
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่3
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่4
แบบฝึกหัดทบทวน ชุดที่5
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 9:22 am