ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Introduction

ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน

leave a comment »

รายวิชา EN256ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน (Introduction to English and Amercan Drama).

รายวิชา EN256 ความรู้พื้นฐานในเรื่องการละครอังกฤษและละครอเมริกัน (Introduction to English and Amercan Drama)

ศึกษาลักษณะและวิวัฒนาการของการละครอังกฤษและ ละครอเมริกัน โดยเน้นเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสังคมและการละครในแต่ละสมัย และความเปลี่ยนแปลง ในแต่ละสมัยตลอดจนอิทธิพลที่ตกทอดสืบต่อมาในการละครอังกฤษและละครอเมริกันจน ถึงสมัยปัจจุบัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : องค์ประกอบของละคร
บทที่2 : ต้นกำเนิดละครตะวันตก : ละครกรีก…..
บทที่3 : ละครยุคกลาง
บทที่4 : ละครยุคอลิซบิธัน
บทที่5 : ละครยุคคืนสู่ราชบัลลังก์
บทที่6 : ละครจินตนิยม และ เมโลดรามา
บทที่7 : ละครสัจนิยม และ ละครธรรมชาตินิยม
บทที่8 : ละครต่อต้านสัจนิยม
บทที่9 : ละครสัจนิยมแปรรูป
บทที่10 : ละครแอบเสิร์ด
บทส่งท้าย
ตัวอย่างลักษณะข้อสอบ
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม: Reference

การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น

leave a comment »

รายวิชา EN422(50)การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น (Introduction to Creative writing).

รายวิชา EN422(50) การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น (Introduction to Creative writing)

การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาที่สนใจเพิ่มทักษะการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ สนใจงานเขียนให้มีรายละเอียดที่โดดเด่นสมจริงมากขึ้น

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
คำชี้เเจง
สารบัญ
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นสำหรับงานเขียนสร้างสรรค์
บทที่ 2 : การสร้างสรรค์คำและความที่มีลักษณะเฉพาะ
บทที่ 3 : รายละเอียดด้านคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ
บทที่ 4 : การพัฒนากลวิธีการนำเสนอและลีลาการเขียนที่มีเอกลักษณ์
บทที่ 5 : งานเขียนสร้างสรรค์ในงานประเภทร้อยกรอง
บรรณานุกรม

ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่

leave a comment »

รายวิชา EF103ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ (Introduction to Modern Education).

รายวิชา EF103 ปฐมนิเทศการศึกษาสมัยใหม่ (Introduction to Modern Education)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับการศึกษาของประเทศไทย ภาพพจน์ทางการศึกษาของโลกปัจจุบันและอนาคต

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 : องค์ประที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
บทที่ 2 : องค์ประที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ…
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ…(ต่อ)
บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ…(ต่อ)
บทที่ 4 : ประวัติการศึกษาไทย
บทที่ 5 : แผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 5 : แผนการศึกษาแห่งชาติ(ต่อ)
บทที่ 6 : การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน
บทที่ 6 : การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน(ต่อ)
บทที่ 6 :การจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน(ต่อ)
บทที่ 7 : การบริหารการศึกษา…
บทที่ 7 : การบริหารการศึกษา…(ต่อ)
บทที่ 8 :ปัญหาและแนวโน้วของการศึกษาไทย
บทที่ 8 : ปัญหาและแนวโน้วของการศึกษาไทย(ต่อ)
บทที่ 9 :ภาพพจน์การศึกษาของโลกในปัจจุบันและอนาคต
บรรณานุกรม :Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2010 at 11:02 am

ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น

leave a comment »

รายวิชา EF234ปรัชญากรศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy of Educantion).

รายวิชา EF234 ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy of Educantion)

เป็นวิชาที่กล่าวถึงความมุ่งหมาย ความสำคัญของปรัชซาทางการศึกษา และกล่าวถึงหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาการศึกษาสาขาต่าง ๆ ที่นักปรัชญาและนักการศึกษาควรรู้

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา
บทที่ 2 : ขอบข่ายของปรัชญา
บทที่ 2 :ขอบข่ายของปรัชญา(ต่อ)
บทที่ 3 : ปรัชญาการศึกษา
บทที่ 4 :ลัทธิปรัชญาการศึกษา
บทที่ 5 : แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา
บทที่ 5 :แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 6 : งานวิจัยทางปรัชญาการศึกษา
บรรณานุกรม : Reference

ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน

leave a comment »

รายวิชา ED103ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (Introduction to Modern Education).

รายวิชา ED103 ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (Introduction to Modern Education)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ :Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 : องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 5 : ภาพพจน์ของการศึกษาของโลกในปัจจุบันและอนาคต
บรรณานุกรม :Reference

ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน

leave a comment »

รายวิชา ED103(S)ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION).

รายวิชา ED103(S) ปฐมนิเทศการศึกษาปัจจุบัน (INTRODUCTION TO MODERN EDUCATION)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
บทที่ 2 :องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
บทที่ 3 :การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ
บทที่ 3 : การศึกษาของประเทศที่เป็นแบบฉบับ(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย
บทที่ 4 :การศึกษาของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 4 : การศึกษาของประเทศไทย(ต่อ)
บทที่ 5 : ภาพพจน์ของการศึกษาของโลกในปัจจุบันและอนาคต

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ

leave a comment »

รายวิชา ED406 (S)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to Special Education).

รายวิชา ED406 (S) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ (Introduction to Special Education)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ…
บทที่ 2 : ความมุ่งหมายของการศึกษาพิเศษ…
บทที่ 3 : ประวัติการจัดการศึกษาพิเศษของไทยในอดีต…
บทที่ 4 :ประเภทของโรงเรียนการศึกษาพิเศษในประเทศ…
บทที่ 5 : การบริหารการศึกษาพิเศษในประเทศไทย…
บทที่ 6 : แนวคิดในการปฎิรูปการศึกษา…
บทที่ 7 :กาฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
บรรณานุกรม :Reference