ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Introduction

ฟิสิกส์เชิงคำนวณเบื้องต้น

leave a comment »

2304262    ฟิสิกส์เชิงคำนวณเบื้องต้น    Introduction to Computational Physics

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กรแก้สมการไม่เชิงเส้นและสมการแบบเมทริกซ์ การประมาณค่าในและนอกช่วง และการถดถอยเชิงเส้น การอินทิเกรตเชิงตัวเลข วิธีการเชิงตัวเลขในการคำนวณสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและเชิงอนุพันธ์ย่อยการสร้างตัวเลขสุ่ม การประยุกต์กับปัญหาทางฟิสิกส์

(Basics of computer programming; solving non-linear and matrix equations; interpolation, extrapolation and linear regression; numerical integration; numerical methods for solving ordinary and partial differential equations; random number generation; applications to physical problems.)

(2304262 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

ฟิสิกส์บรรยากาศ

leave a comment »

2304316    ฟิสิกส์บรรยากาศ    Introduction to Celestial Mechanics

ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์และท้องฟ้า สถิตศาสตร์และพลศาสตร์ของบรรยากาศ การควบแน่นและการตกผลึก ปรากฏการณ์เชิงแสง เสียงและไฟฟ้าของบรรยากาศ

(Coordinate system; two body problems; three body problems; perturbation theory; stability and evolution of the solar system; lunar theory; artificial satellite orbit determination.)

(2304316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

มาตรวิทยาเบื้องต้น

leave a comment »

2304394    มาตรวิทยาเบื้องต้น    Introduction to Metrology

หลักการมาตรวิทยาเบื้องต้น คำศัพท์สากลด้านมาตรวิทยา ระบบคุณภาพ ลักษณะจำเพาะของอุปกรณ์และมาตรฐานของเครื่องมือ ความคลาดเคลื่อนในการวัด ความไม่แน่นอน การวิเคราะห์ระบบวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรมการวัดและสอบเทียบมวลและน้ำหนัก ขนาด เวลาและความถี่ ความดัน อุณหภูมิ ปริมาณไฟฟ้าและปริมาณแสง

(Introduction to principles of metrology; international vocabulary on metrology; quality system; equipment characteristics and standards of instruments; errors in measurements; uncertainty; measurement system analysis and industrial metrology; measurement and calibration: mass and weight, dimension, time and frequency, pressure, temperature, electricity and photometry.)

(2304394 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการมาตรวิทยาเบื้องต้น

leave a comment »

2304396    ปฏิบัติการมาตรวิทยาเบื้องต้น    Introduction to Metrology Laboratory

การวัดและการสอบเทียบมวลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไฟฟ้าและสภาพแม่เหล็ก เวลาและความถี่อุณหภูมิทั้งแบบสัมผัสและไม่สัมผัส ความดัน เสียงและการสั่น และการวัดแบบแสง

(Measurements and calibrations: mass and related quantities, electricity and magnetism, time and frequency, acoustics and vibrations, temperature, pressure and optical photometry.)

(2304396 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น

leave a comment »

2304432    ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคเบื้องต้น    Introduction to Nuclear and Particle Physics

สมบัติของนิวเคลียส การแปลทางนิวเคลียร์ แบบจำลองนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ สมมาตรและกฎการอนุรักษ์แรงและอันตรกิริยา คาร์ก กลูออน และอันตรกิริยาอย่างแรง อันตรกิริยาอย่างอ่อนแบบแม่เหล็กไฟฟ้า แบบจำลองมาตรฐาน

(Properties of the nucles; nuclear transformations; nuclear models; nuclear reactions; symmetries and conservation laws; forces and interactions; quarks, gluons and strong interaction; weak and electromagnetic interactions; standard model.)

(2304432 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีสนามเบื้องต้น

leave a comment »

2304502    ทฤษฎีสนามเบื้องต้น    Introduction To Field Theory

รูปแบบของลากรานจ์สำหรับระบบต่อเนื่องและสนาม เทนเซอร์ความเค้นพลังงาน ทฤษฎีบทอนุรักษ์ วิธีของแฮมิลตันสำหรับสนาม วงเล็บปัวซองและตัวแทนโมเมนตัม ทฤษฎีสนามเชิงสัมพันธภาพ ทฤษฎีบทเนอเธอร์ การควอนไทซ์ สนามเบื้องต้น

(Lagrangian formulation for continuous systems and fields, the stress energy tensor and conservation theorems, hamiltitian formulation and fields, poisson brackets and monentu, representation; relativistic field theory; Noether, theorem; introduction tomfield quantization.)

(2304502 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำเบื้องต้น

leave a comment »

2304544    ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำเบื้องต้น    Introduction To Semiconductor Physics

บริลโลวานโซน โครงสร้างแถบพลังงาน มวลยังผล สารเจือปนและความเข้มข้นของพาหะ สมบัติเชิงไฟฟ้าและผลของฮอลล์ สมบัติเชิงแสง ผลร่วมเชิงไฟฟ้า-แสง โครงสร้างแบบวิวิธพันธุ์บ่อควอนตัม และวิธีการทางด้านปฏิบัติ

(Brillouin Zone, energy band structures, effective mass, impurities and carrier concentrations, eletrical properties and hall effect, optical properties, electro-optical effects, heterostructures, quantum wells and experimetal methods.)

(2304544 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)