ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Laboratory

ปฏิบัติการเคมี (ต่อเนื่อง)

leave a comment »

วทคม๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี (ต่อเนื่อง) ๑ (๐-๓-๑.๕)

ทดลองเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสำคัญ การเตรียมสารละลาย การไทเทรตกรด-เบส การใช้แบบจำลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ สมดุลเคมี กฎอัตราของปฏิกิริยา ปฏิกิริยารีดอกซ์ การจำแนกสารอินทรีย์ตามการละลาย ปฏิกิริยาของ ไฮโดรคาร์บอน อัลกอฮอล์ ฟีนอล อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและเอมีน

SCCH119 Chemistry Laboratory 1 (0-3-1.5)

Experiments of general chemistry and basic organic chemistry, e.g.,errors, significant numbers, precision and accuracy, preparation of solution, acid-base titration, use of models for stereochemistry of organic substances, chemical equilibria, rate of reaction, redox reaction, solubility classification and reactions of hydrocarbons, reactions of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and kietones, reactions of carboxylic Acids and derivatives, reactions of amine

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:09 am

ปฏิบัติการชีววิทยา ๑

leave a comment »

วทชว๑๐๒ ปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑.๕)

ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์และการคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

SCBI102 Biology Laboratory I 1 (0-3-1.5)

Microscopy; cell structure and function; tissue; cell division; genetics and natural selection; ecology; behavior

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:06 am

ปฏิบัติการชีววิทยา ๒

leave a comment »

วทชว๑๐๔ ปฏิบัติการชีววิทยา ๒ ๑ (๐-๓-๑.๕)

ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ทั้งชนิดที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทกับการควบคุมการทำงานของร่างกาย การไหลเวียน ของเลือด

SCBI104 Biology Laboratory II 1 (0-3-1.5)

Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and development; nervous system and control of body function; circulatory system

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:05 am

ปฏิบัติการฟิสิกส์

leave a comment »

วทฟส๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑.๕)

การทดลองระดับเบื้องต้น ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๒ (วทฟส ๑๕๑ และ ๑๕๒) หรือหลักการฟิสิกส์ ๑ และ ๒ (วทฟส ๑๕๓ และ ๑๕๔) นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ

SCPY110 Physics Laboratory I 1 (0-3-1.5)

Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in each faculty

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 6:10 am

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS220(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล หน่วย
(Cobol Programming Laboratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : การใช้เครื่องและการพิมพ์คำสั่ง
บทที่ 2 : การใช้อีดิเตอร์
บทที่ 3 : คำสั่งที่ใช้จัดระบบแฟ้ม
บทที่ 4 : ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของไดเรคทอรี
บทที่ 5 : การพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 6 : แฟ้มข้อมูลสำหรับโปรแกรม input/output
บทที่ 7 : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
ตัวอย่างโปรแกรม
คำศัพท์ต่างๆ ที่ควรทราบ
ภาคผนวก :Supplement
บรรณานุกรม :Reference

ปฏิบัติการภาษาRPG

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS323(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการภาษา RPG หน่วย
(RPG Programming Laboratory)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : วงจรการทำงานของ VAX RPG II
บทที่ 2 : การใช้ Text Editor เพื่อการเขียนโปรแกรมและสร้างแฟ้มข้อมูล
บทที่ 3 : ขั้นตอนของการประมวลผลโดยใช้ภาษา RPG
บทที่ 4 : การตรวจสอบโปรแกรม (Program Debugging)
บทที่ 5 : Program Testing
บทที่ 6 : แฟ้มข้อมูลชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการประมวลผล
บทที่ 7 : แบบฝึกหัดโปรแกรม
ภาคผนวก ก.error message
ภาคผนวก ข.VAX/VMS Operation for RPG II
ภาคผนวก ค.การสร้าง Command file เพื่อ Compile, link, run
ภาคผนวก ง.Problem and Errors on Poly Com
บรรณานุกรม

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาพีแอลวัน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CS326(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษา พีแอลวัน หน่วย
(PL/1 Programming Laboratory )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : BASICS TUCTURE
บทที่ 2 : PROGRAM STRUCTURE
บทที่ 3 : DATA ITEMS
บทที่ 4 : DATAAGGREGATES
บทที่ 5 : DATAATTRIBUTES AND THE DECLARE STATEMENT
บทที่ 6 : STORAGE MANAGEMENT
บทที่ 7 :ASSIGNMENTS AND EXPRESSION
บทที่ 8 :SEQUENCE CONTROL STSTEMENTS
บทที่ 9 : INPUT/OUTPUT PROCESSING
บทที่ 10: STREAM ORIENTED INPUT/OUTPUT
บทที่ 11: RECORD ORIENTED INPUT/OUTPUT
บทที่ 12 : BUILT-IN FUCTIONS
แบบทดสอบ1 : Test 1
แบบทดสอบ2 : Test 2
แบบทดสอบ3 : Test 3
ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5
บรรณานุกรม