ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Law

กฎหมายการเดินอากาศ

leave a comment »

2600611    กฎหมายการเดินอากาศ    Aviation Law

กฎหมายการเดินอากาศของประเทศไทย กฎการบินระหว่างประเทศ การประกันภัยอากาศยานและสนามบิน ใบอนุญาตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน

(Thai aviation laws; international aviation regulations; aircraft and airport insurance; aviation industry licenses.)

(2600611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:18 am

จริยธรรมและกฎหมายของวารสารสนเทศ

leave a comment »

2801316    จริยธรรมและกฎหมายของวารสารสนเทศ    Ethics and Law for Journalism and Information

สิทธิและเสรีภาพของสื่อวารสารสนเทศ จริยธรรมในมุมมองทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวารสารสนเทศ กรณีปัญหาจริยธรรมของสื่อในสังคมไทย กฎหมายและข้อบังคับในการพิมพ์และการรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ

(Rights and freedom of journalism and informative media; ethics in historical, philosophical, and journalistic contexts; cases of ethical problems of media in Thai society, law and restrictions in publishing and reporting via various media.)

(2801316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 7:24 am

กฏหมายวารสารศาสตร์

leave a comment »

2801362    กฏหมายวารสารศาสตร์    Law of Jourralism

สิทธิและเสรีภาพของสื่อวารสารสนเทศ กฏหมายและข้อบังคับในการพิมพ์และการรายงานข่าวสาร กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวารสารสนเทศ

(Righ and freedom of the press; laws and regulation in publishing and reproting news and information; law pertaining to news organization.)

(2801362 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 6:06 am

สัมมนากฏหมายเกี่ยวกับวารสารสนเทศ

leave a comment »

2801776    สัมมนากฏหมายเกี่ยวกับวารสารสนเทศ    Seminar In Law Of The Press

กฏหมายและข้อบังคับในการพิมพ์และการรายงานข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ สิทธิและเรีภาพของวารสารสนเทศ นิติปรัชญาและนิติกฏหมายที่ใช้ในการควบคุมปัญหากฏหมาย สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ

(Law and regulations in publishing and reporting news and information through different types of media, rights and freedom of the press, legal philsophy, jurisprudence, current legal problems relating to the press and information technology both domestically and overseas.)

(2801776 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 11, 2009 at 4:24 am

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

leave a comment »

2946652    กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม    Labour Law And Social Security

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ลักษณะสภาพการจ้างงานและการคุ้มครองการว่างงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับปัญหาแรงงานเพื่อระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับสถานประกอบการและระดับมหภาค การกำหนดสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วมนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการประกันสังคม

(Labour laws; labour protection, employment conditions; unemployment protection due to technological changes ; negotiation and conciliation of labour problems for peaceful industrial relations system at both enterprises and macro levels ; determination of rights to assemble and negotiate collectively ; government policies of social security.)

(2946652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 12:53 pm

กฎหมายพาณิชยนาวีและอนุสัญญา

leave a comment »

03521374     กฎหมายพาณิชยนาวีและอนุสัญญา     Maritime Law and Convention

หลักนิติศาสตร์เบื้องต้น สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการพาณิชยนาวีและวิธีพิจารณาความ ขอบเขตและเขตอำนาจศาล สิทธิในการยึดเรือสินค้ากฎหมายการกู้ภัยและข้อตกลงว่าด้วยกรณีเรือโดนกัน การเรียกค่าชดเชย ค่าเสียหายและความรับผิดชอบ แบบรายงานและแบบการแนะนำองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ กฎหมายการขนส่ง

(Introduction to jurisprudence, treaty and international agreement on maritime operation and procedural law. Limitation and court jurisdiction. Right on cargo ship seizure. Salvage law and agreement on ship collision, compensation, claim and responsibility. International Maritime Organization report and recommendation form. Maritime carriage law.)

(03521374 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 2:49 pm

มาตรฐานและกฎหมายผลิตผลการเกษตร

leave a comment »

056341     มาตรฐานและกฎหมายผลิตผลการเกษตร     Agricultural Product Standard and Law

กฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานของผลิตผลการเกษตรของไทยและสากล

(Laws,regulations, and standards of international and Thai agricultural products.)

(056341 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 6, 2009 at 2:42 pm