ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Life

ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

รายวิชา EN101ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life).

รายวิชา EN101 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life)

ศึกษาลักษณะของประโยคพื้นฐาน ศัพท์ และสำนวนที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายด้านไวยการณ์ด้วยรูปประโยค ลักษณะองค์ประกอบของประโยคและการรักษาความสืบเนื่องของข้อความโดยการใช้ เครื่องหมายวรรคตอนและคำเชื่อมต่าง ๆ ทั้งนี้โดยศึกษาจากอนุเฉทประเภทต่า งๆ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
Unit 1 : กฎที่1-3
Unit 2 : กฎที่4-7
Unit 3 : กฎที่8-10
Unit 4 : กฎที่11-15
Unit 5 : กฎที่16-18
Unit 6 :กฎที่18(ต่อ)-19
Unit 7 : กฎที่20
Unit 8 : กฎที่21-23
Unit 9 : กฎที่24-26
Unit 10 :กฎที่27-28
Unit 11 : กฎที่29-31
Unit 12 : กฎที่32-34
Unit 13 : กฎที่35-37
Unit 14 : กฎที่38-40
Unit 15 : กฎที่41-42
Part B : Vocabulary unit 1-15
Part B : Vocabulary unit 1-15(ต่อ)

ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

leave a comment »

รายวิชา EN101(51)ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary In Daily Life).

รายวิชา EN101(51) ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Basic Sentences and Essential Vocabulary In Daily Life)

ศึกษา ประโยคพื้นฐานและคำศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 คำนาม(Nouns)
บทที่2 คำนำหน้านาม (Determiners)
บทที่3 คำสรรพนาม (Pronouns)
บทที่4 คำคุณศัพท์(Adjectives)
บทที่5 คำกริยา (Verbs)
บทที่6 คำกริยา (Verbs)
บทที่7 คำกริยา (Verbs)
บทที่8 คำกริยาวิเศษณ์(Adverbs)
บทที่9 ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา
บทที่10 ประโยคเดี่ยว (Simple Sentences)
บทที่11 ประโยคความรวม (Compound Sentences)
บทที่12 ประโยคความซ้อน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

leave a comment »

รายวิชา EF105การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม (Education for the Development of Life and Society).

รายวิชา EF105 การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม (Education for the Development of Life and Society)

ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา โดยเน้นสภาพความต้องการพื้นฐานอันได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับประชากรสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังคมและวัฒฯธรรม เศรษฐกิจและรวมไปถึงอุดมการณ์ของชาติและการปกครอง

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 :ความหมาย บทบาท และแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 2 :สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
บทที่ 3 : ประชากร
บทที่ 3 :ประชากร(ต่อ)
บทที่ 8 : การเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
บทที่ 8 : การเมืองการปกครองและการบริหารราชการ(ต่อ)
บทที่ 8 :การเมืองการปกครองและการบริหารราชการ(ต่อ)
บทที่ 4 :สังคม
บทที่ 4 : สังคม(ต่อ)
บทที่ 4 : สังคม(ต่อ)
บทที่ 5 :สาธารณสุข
บทที่ 5 :สาธารณสุข(ต่อ)
บทที่ 6 : เศรษฐกิจ
บทที่ 6 :เศรษฐกิจ(ต่อ)
บทที่ 7 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
บทที่ 7 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(ต่อ)
บทที่ 7 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(ต่อ)

กระบวนการแห่งชีวิต

leave a comment »

วทชว๑๒๓ กระบวนการแห่งชีวิต ๓ (๓-๐-๖)

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กระบวนการของชีวิตของพืชรวมถึงการกินอาหาร การลำเลียง ภาวะธำรงดุล การสืบพันธุ์และการเจริญ กระบวนการของชีวิตของสัตว์รวมถึงการสืบพันธุ์ การเจริญ การควบคุมต่อมไร้ท่อ การป้องกันภายใน การแลกเปลี่ยนก๊าซ การลำเลียงภายใน การกินอาหาร การควบคุมออสโมซิสและการกำจัดของเสียที่เกิดจากเมแทบอลิซึม การส่งสัญญาณประสาท การควบคุมประสาท และการรับความรู้สึก

SCBI123 Process of Life 3 (3-0-6)

Diversity of life, life processes in plants including plant nutrition, transport, homeostasis, reproduction and development, life processes in animals including reproduction, development, endocrine regulation, internal defense, gas exchange, internal transport, digestion, osmoregulation and disposal of metabolic wastes, neural signaling, neural regulation and sensory reception

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 6:13 am

ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์

leave a comment »

ศรสว๒๐๕ ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ ๒ (๐-๔-๒)

การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การดำเนินชีวิต การบริหารจัดการบทบาทในสังคม การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การสื่อสาร การตัดสินใจ การวิจัย ความอดทน คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่มีความสุข

SIID205 Life and Social Skills in Medicine 2 (0-4-2)

Development of life and social skills in medicine i.e.: survival skills, management ,social roles, leadership, team – work, problem solving, communication, decision making, research, patience, morality, ethics and the way of life with happiness

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:20 am

ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์

leave a comment »

ศรสว๓๐๕ ทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ ๒ (๐-๔-๒)

การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมทางการแพทย์ ได้แก่ การดำเนินชีวิต การบริหารจัดการ บทบาทในสังคม การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา การสื่อสาร การตัดสินใจ การวิจัย ความอดทน คุณธรรม จริยธรรม ที่เน้นการประยุกต์ ความรู้ในในการแก้ปัญหากรณีศึกษา

SIID305 Life and Social Skills in Medicine 2 (0-4-2)

Development of life and social skills in medicine i.e. : survival skills, management ,social roles, leadership, team – work, problem solving, communication, decision making, research, patience, morality, and ethics emphasizing the application of knowledge to solve the problems of case study

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:13 am

นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA654
อ่านกันเถอะ...
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต หน่วย
(Educational Innovation for Life and Social Development)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ส่วนที่1 : บทนำ
ส่วนที่2 : นวัตกรรมทางการศึกษา
ส่วนที่3 : เทคโนโลยีทางการศึกษา
ส่วนที่4 : การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี…..
ส่วนที่4 : การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี…..(ต่อ)
ส่วนที่4 :การนำนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี…..(ต่อ)
ส่วนที่5 :แนวโน้มของนวัตกรรมทางการศึกษาและ…..
ส่วนที่6 :นวัตกรรมพื้นบ้านเพื่อการเรียนการสอน
ส่วนที่7 : เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21
ส่วนที่7 เทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21(ต่อ)
ส่วนที่8 :บทสรุป :แนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองและ….
บรรณานุกรม : Reference