ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Maintenance

การดูแลบำรุงรักษาทรัพยากายภาพ และการจัดการด้านพลังงาน

leave a comment »

2501611    การดูแลบำรุงรักษาทรัพยากายภาพ และการจัดการด้านพลังงาน    Facility Operation Maintenance and Energy Management

ส่วนประกอบอาคารและระบบประกอบอาคาร การดูแล บำรุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร การใช้ประโยชน์พลังงานในอาคาร การจัดการพลังงานในอาคาร การจัดการสิ่งแวดล้อมอาคาร

(Building engineering system and building components; facility operations and maintenance; facility maintenance management; facility energy utilization; facility energy management; environmental management.)

(2501611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:07 pm

การจัดการซ่อมบำรุงทางการบิน

leave a comment »

2600615    การจัดการซ่อมบำรุงทางการบิน    Aviation Maintenance Management

การลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอากาศยาน การปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการซ่อมบำรุง การประยุกต์ระบบแนวคิดเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในการซ่อมบำรุง การประกันคุณภาพในการซ่อมบำรุง การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง

(The and cost reduction in aircraft maintenance; efficiency improvement for maintenance; application of conceptual system for maintenance procurement; quality assurance in maintenance; quality control and safety maintenance.)

(2600615 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:07 am

การวางแผนและการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา

leave a comment »

2705673    การวางแผนและการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา    Facilities Planning And Maintenance In Physical Education And Sports

หลักการ มาตรฐาน การสร้าง การใช้ และการบำรุงรักษาสถานที่ และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา ความปลอดภัย และการควบคุมมวลชนในสนามกีฬา

(Principles, standard, construction, utility, and maintenance of physical education and sport facilities; safely and spectators traflic in the sport complex.)

(2705673 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:32 pm

ระบบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

leave a comment »

2708336    ระบบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา    Computer Systems and Maintenance

ระบบการทำงานของฮาร์ดแวร์ในส่วนของหน่วยป้อนข้อมูลเข้า หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยแสดงผล โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเลือกอุปกรณ์เพื่อการประกอบเครื่อง ทักษะการประกอบเครื่อง การติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบ การทดสอบ และการดูแลระบบทั้งพีซี และเครือข่าย

(Systems of computer hardware including input unit, central processing unit, and output unit, computer structure, development of computer systems from past to present; selection of equipment for computer assembling, computer assembling skills; operating software installation; PC computer and network system testing and maintenance.)

(2708336 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 6:36 pm

การปฏิบัติการและการบำรุงรักษาเรือ

leave a comment »

03501452     การปฏิบัติการและการบำรุงรักษาเรือ     Ship Operation and Maintenance

การปฏิบัติการของเรือและการบริหารงานเรือ การดูแลการซ่อมบำรุงลำตัวเรือเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ การวางแผนและการควบคุมงานการซ่อมบำรุง การประยุกต์ระบบบำรุงรักษาสมัยใหม่กับงานเรือและอู่ซ่อมเรือ ระบบประกันและควบคุมคุณภาพ

(Ship operations and management; maintenance of hulls, machinery and equipment; maintenance planning and control; applications of modern maintenance systems to ships and shipyards; quality assurance and quality control systems.)

(03501452 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:06 pm

การใช้และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

leave a comment »

159332     การใช้และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์     Utilization and Maintenance of Science Equipment

ความสำคัญของอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ มาตรฐานในการวัด อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการชั่งตวงวัดในวิชาวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การใช้ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

(Significance of science equipment. Standard of measurement basic science equipment in weighing and measurement. Utilization and maintenance of science equipment.)

(159332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 11:25 am

วิศวกรรมการซ่อมบํารุง

leave a comment »

206471     วิศวกรรมการซ่อมบํ ารุง     Maintenance Engineering

แนวความคิดในงานซ่อมบํ ารุง สถิติการชํ ารุดขัดข้องและการวิเคราะห์สาเหตุ ระบบซ่อมบํ ารุงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบํ ารุง การควบคุมอะไหล่ ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบํ ารุง การวัดผลงานซ่อมบํ ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

(Maintenance concepts, failure statistics and causes analysis, preventive maintenance system, planning and control of maintenance activities, spare parts controls, human resources for maintenance works, maintenance performance measurement and system appraisal for improvement.)

(206471 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 20, 2009 at 1:30 pm

การดําเนินการและการบํารุงรักษาหัวงานและระบบลําเลียงนํ้า

leave a comment »

209466     การดํ าเนินการและการบํ ารุงรักษาหัวงานและระบบลํ าเลียงนํ้ า     Operation and Maintenance of Headworks and Water Transport Systems

ระบบลํ าเลียงนํ้ าชนิดทางนํ้ าเปิดและท่อ หลักการในการดํ าเนินการและการควบคุมเจ้าหน้าที่ดํ าเนินการระบบ ความจํ าเป็นที่ต้องดํ าเนินการและการบํ ารุงรักษา อาคารบังคับนํ้ าแผนการลํ าเลียงนํ้ า การตรวจสอบและทดสอบระบบ วิธีทํ าความสะอาดและบํ ารุงรักษา การปรับปรุงท่อทางนํ้ าและอาคารบังคับนํ้ า ขั้นตอนความปลอดภัย

(Water transport systems through open channels and pipes; principles in operation and control; system operators; needs for operation and maintenace; regulators; water transport plans; system inspection and testing; cleaning and maintenance methods; rehabilitation of pipeline, channel and regulator; safety procedures.)

(209466 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 20, 2009 at 4:50 am

การดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบระบายนํ้าและระบบรวบรวมนํ้าเสียชุมชน

leave a comment »

209467     การดํ าเนินการและการบํ ารุงรักษาระบบระบายนํ้ าและระบบรวบรวม นํ้ าเสียชุมชน     Urban Drainage and Wastewater Collection Systems Operation and Maintenance

ระบบระบายนํ้ าและระบบรวบรวมนํ้ าเสีย เจ้าหน้าที่ดํ าเนินการระบบระบายนํ้ าและระบบรวบรวมนํ้ าเสีย การดํ าเนินการและการบํ ารุงรักษาระบบอย่างดี ขั้นตอนความปลอดภัยในการดํ าเนินการและการบํ ารุงรักษา การตรวจสอบและการทดสอบระบบ วิธีทํ าความสะอาดและบํ ารุงรักษาระบบท่อ การซ่อมแซมส่วนที่อยู่ใต้ดิน

(Drainage and wastewater collection system, drainage and wastewater collection system operator, needs for good collection system operation and maintenance, safety procedures for operation and maintenance, inspection and testing systems, pipeline cleaning and maintenance methods, underground repair.)

(209467 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 20, 2009 at 4:47 am

วิศวกรรมซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหาร

leave a comment »

212465     วิศวกรรมซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหาร     Food Machinery Maintenance Engineering

แนวคิดในการซ่อมบำรุง สถิติการชำรุดและการวิเคราะห์สาเหตุ ระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบำรุง การควบคุมอะไหล่ ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบำรุง การวัดผลงานซ่อมบำรุง และการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

(Maintenance concepts, failure statistics and causes analysis, preventive maintenance system, planning and control of maintenance activities, spare parts controls, human resources for maintenance works, maintenance performance measurement and system appraisal for improvement.)

(212465 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 20, 2009 at 2:02 am

การจัดการการซ่อมบํารุงอากาศยาน

leave a comment »

215471     การจัดการการซ่อมบํารุงอากาศยาน     Aircraft Maintenance Management

แนวคิด กฎระเบียบ และข้อกํ าหนดของการซ่อมบํ ารุง การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติการและการวางแผน การจัดองค์กร ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการการซ่อมบํ ารุง อุบัติการณ์และอุบัติเหตุ เศรษฐศาสตร์และค่าใช้จ่ายของการซ่อมบํ ารุง เทคโนโลยีและอนาคตของการซ่อมบํ ารุงอากาศยาน

(Maintenance concept, regulations and requirement, reliability analysis, operation and planning, organization; computer-based aids to maintenance management, defect and accident, economics and cost of maintenance, technology and future of aircraft maintenance.)

(215471 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 19, 2009 at 12:04 pm

การจัดการการซ่อมบํารุงทางการบิน

leave a comment »

226441     การจัดการการซ่อมบํารุงทางการบิน     Aviation Maintenance Management

แนวคิดของการจัดการการซ่อมบํ ารุงทางการบิน ระบบการซ่อมบํ ารุงอากาศยานการวางแผนการซ่อมบํ ารุง การจัดการลอจิสติกส์ การประกันคุณภาพ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ปัจจัยมนุษย์ การจัดการแรงงาน

(Concepts of aviation maintenance management, aviation maintenance system, maintenance planning, logistics management, quality assurance, safety, reliability, human factors, labor management.)

(226441 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 19, 2009 at 4:15 am

การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย

leave a comment »

385383     การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย     Maintenance of Thai Musical Instruments

วิธีการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภท การปรับเสียงของเครื่องดนตรี ไทยการซ่อมเครื่องดนตรี และการสร้างเครื่องดนตรีอย่างง่ายๆ

(Caring for, maintaining, tuning, repairing, and making Thai instruments.)

(385383 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 13, 2009 at 6:24 am

เครื่องมือเวชศาสตร์ชันสูตรและการบำรุงรักษา

leave a comment »

942252     เครื่องมือเวชศาสตร์ชันสูตรและการบำรุงรักษา     Clinical Laboratory Instrumentations and Maintenance

ทฤษฎีการทำงานของเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ การใช้งาน การบำรุงรักษาการตรวจซ่อมเบื้องต้น การทดสอบความสมบูรณ์ และประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการคลินิก อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ตู้อบ เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องวัดความเข้มของสี เครื่องชั่ง เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง และกล้องจุลทรรศน์

(Theoretical function of laboratory instruments, usage, maintenance, preliminary repair. Efficacy testing of common clinical laboratory instruments, water bath, incubator, hot air oven, centrifuge, spectrophotometer, balance, pH meter, and microscope.)

(942252 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 29, 2009 at 4:42 am

การดำเนินงานและการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน

leave a comment »

2101702    การดำเนินงานและการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน    Infrastructure Operation and Maintenance

แนวทางเชิงบูรณาการในการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการบริหารจัดการ เทคโนโลยีในปัจจุบัน และเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการการดำเนินงาน ประสิทธิภาพของผลกระทบ แบบจำลองการเสื่อมสลาย การประมวลและประเมินสมรรถภาพและทางเลือกของการบำรุงรักษา

(An integrated approach to the operation and maintenance of infrastructure, understanding of the performance of infrastructure and life-cycle cost evaluation; approaches to management, available technologies, and decision supporting tools in infrastructure operation and maintenance; operational management, performance influences, deterioration models, performance assessment and evaluation, and maintenance alternatives.)

(2101702 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ตุลาคม 26, 2009 at 4:40 pm