ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Maintenance

การดูแลบำรุงรักษาทรัพยากายภาพ และการจัดการด้านพลังงาน

leave a comment »

2501611    การดูแลบำรุงรักษาทรัพยากายภาพ และการจัดการด้านพลังงาน    Facility Operation Maintenance and Energy Management

ส่วนประกอบอาคารและระบบประกอบอาคาร การดูแล บำรุงรักษาอาคารและระบบประกอบอาคาร การใช้ประโยชน์พลังงานในอาคาร การจัดการพลังงานในอาคาร การจัดการสิ่งแวดล้อมอาคาร

(Building engineering system and building components; facility operations and maintenance; facility maintenance management; facility energy utilization; facility energy management; environmental management.)

(2501611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:07 pm

การจัดการซ่อมบำรุงทางการบิน

leave a comment »

2600615    การจัดการซ่อมบำรุงทางการบิน    Aviation Maintenance Management

การลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอากาศยาน การปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการซ่อมบำรุง การประยุกต์ระบบแนวคิดเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในการซ่อมบำรุง การประกันคุณภาพในการซ่อมบำรุง การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการซ่อมบำรุง

(The and cost reduction in aircraft maintenance; efficiency improvement for maintenance; application of conceptual system for maintenance procurement; quality assurance in maintenance; quality control and safety maintenance.)

(2600615 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:07 am

การวางแผนและการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา

leave a comment »

2705673    การวางแผนและการบำรุงรักษาสถานที่และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา    Facilities Planning And Maintenance In Physical Education And Sports

หลักการ มาตรฐาน การสร้าง การใช้ และการบำรุงรักษาสถานที่ และเครื่องอำนวยความสะดวกทางพลศึกษาและกีฬา ความปลอดภัย และการควบคุมมวลชนในสนามกีฬา

(Principles, standard, construction, utility, and maintenance of physical education and sport facilities; safely and spectators traflic in the sport complex.)

(2705673 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 13, 2009 at 4:32 pm

ระบบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

leave a comment »

2708336    ระบบคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา    Computer Systems and Maintenance

ระบบการทำงานของฮาร์ดแวร์ในส่วนของหน่วยป้อนข้อมูลเข้า หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยแสดงผล โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ พัฒนาการของระบบคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเลือกอุปกรณ์เพื่อการประกอบเครื่อง ทักษะการประกอบเครื่อง การติดตั้งโปรแกรมควบคุมระบบ การทดสอบ และการดูแลระบบทั้งพีซี และเครือข่าย

(Systems of computer hardware including input unit, central processing unit, and output unit, computer structure, development of computer systems from past to present; selection of equipment for computer assembling, computer assembling skills; operating software installation; PC computer and network system testing and maintenance.)

(2708336 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 6:36 pm

การปฏิบัติการและการบำรุงรักษาเรือ

leave a comment »

03501452     การปฏิบัติการและการบำรุงรักษาเรือ     Ship Operation and Maintenance

การปฏิบัติการของเรือและการบริหารงานเรือ การดูแลการซ่อมบำรุงลำตัวเรือเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ การวางแผนและการควบคุมงานการซ่อมบำรุง การประยุกต์ระบบบำรุงรักษาสมัยใหม่กับงานเรือและอู่ซ่อมเรือ ระบบประกันและควบคุมคุณภาพ

(Ship operations and management; maintenance of hulls, machinery and equipment; maintenance planning and control; applications of modern maintenance systems to ships and shipyards; quality assurance and quality control systems.)

(03501452 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 4:06 pm

การใช้และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

leave a comment »

159332     การใช้และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์     Utilization and Maintenance of Science Equipment

ความสำคัญของอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ มาตรฐานในการวัด อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการชั่งตวงวัดในวิชาวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การใช้ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์

(Significance of science equipment. Standard of measurement basic science equipment in weighing and measurement. Utilization and maintenance of science equipment.)

(159332 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 11:25 am

วิศวกรรมการซ่อมบํารุง

leave a comment »

206471     วิศวกรรมการซ่อมบํ ารุง     Maintenance Engineering

แนวความคิดในงานซ่อมบํ ารุง สถิติการชํ ารุดขัดข้องและการวิเคราะห์สาเหตุ ระบบซ่อมบํ ารุงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบํ ารุง การควบคุมอะไหล่ ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบํ ารุง การวัดผลงานซ่อมบํ ารุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง

(Maintenance concepts, failure statistics and causes analysis, preventive maintenance system, planning and control of maintenance activities, spare parts controls, human resources for maintenance works, maintenance performance measurement and system appraisal for improvement.)

(206471 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 20, 2009 at 1:30 pm