ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Major

มหาอำนาจในเอเชีย

leave a comment »

2402681    มหาอำนาจในเอเชีย    Major Powers in Asia

บทบาทของมหาอำนาจในเอเชีย ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน

(Roles of the major powers in Asia from the Second World War to the present.)

(2402681 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 1:16 pm

แนวคิดทางการศึกษาของนักสังคมวิทยาคนสำคัญ

leave a comment »

2701752    แนวคิดทางการศึกษาของนักสังคมวิทยาคนสำคัญ    The Educational Ideas Of Major Sociologists

วิเคราะห์ชีวิตและงานเขียนที่เน้นเฉพาะด้านการศึกษาของนักสังคมวิทยาคนสำคัญ

(Analysis of the life and writings of major sociologists.)

(2701752 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 2:08 pm

หลักการสอนและฝึกกีฬาหลัก

leave a comment »

2705631    หลักการสอนและฝึกกีฬาหลัก    Principles Of Coaching Major Sports

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการนำหลักวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสรีรวิทยาและจิตวิทยามาใช้ในการฝึกและสอนกีฬาเพื่อให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ วิชานี้จะมุ่งให้นิสิตนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในสภาพที่แท้จริง

(Application of principles in kinesiology, physiology, and psychology to effective training and coaching major sports, emphsizing the application of knowlege and experince to real situations.)

(2705631 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 7:33 am

วรรณกรรมของกวีสำคัญ

leave a comment »

376331     วรรณกรรมของกวีสำคัญ     Literary Works of Major Poets

งานนิพนธ์ของกวีสำคัญ พระมหาราชครู ศรีปราชญ์ พระศรีมโหสถ พระยาตรังและกวีสำคัญอื่น ๆ

(Works of major Thai poets such as Phra Maha Ratchakhru, Sri Prat, Sri Mahosot, and Phraya Trang.)

(376331 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 13, 2009 at 12:17 pm

การสอนเครื่องมือเอก

leave a comment »

385432     การสอนเครื่องมือเอก     Teaching of Major Instruments

ฝึกให้สอนเครื่องดนตรีเอกหรือการขับร้องโดยเฉพาะ ให้รู้จักพิจารณาลักษณะของเครื่องดนตรี และรู้จักเลือกบทเพลงให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

(Training the major instruments or singing, particularly considering the characteristics of the instrument and selection of pieces suited to the learner.)

(385432 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 13, 2009 at 6:15 am

กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะหลัก

leave a comment »

3400512    กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะหลัก    Law On Major Public Services

ทฤษฎีและแนวคิดพื้นยฐานทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎีการสาธารณะความหมายและความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างบริการสาธารณะประเภทต่างๆ อันได้แก่ บริการสาธารณะทางปกครอง บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม กับรูปแบบขององค์กร และวิธีการในการจัดทำบริการสาธารณประเภทนั้นๆ รูปแบบและสถานทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจไทยตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะโดยใช้รูปแบบรัฐวิสาหกิจ

(Theory and fundamental concept of state intervention in public service, meaning and development of state enterprise, relationship between public administrative service, public industrial and commercial service and public social and cultural service. Thai public service, form and status of state enterprise in Thailand, as well as its problems.)

(3400512 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2009 at 2:49 am

กฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก

leave a comment »

3400623    กฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก    Comparative Law And Major Legal Systems Of The World

หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายเปรียบเทียบอันประกอบด้วย ความหมาย ความสำคัญของการเปรียบเทียบกฎหมาย วิวัฒนาการของกฎหมายเปรียบเทียบ ความเกี่ยวพันของกฎหมายเปรียบเทียบกันนิติศาสตร์แขนงอื่น นิติวิธีที่ใช้ในการเปรียบเทียบกฎหมายโดยละเอียด หลักพื้นฐานในการจัดสกุลกฎหมายของโลก การจัดสกุลกฎหมายของโลกในปัจจุบัน ปัญหาอันเกิดจากการจัดสกุลกฎหมาย ศึกษาสกุลกฎหมายที่สำคัญในโลกปัจจุบันอันได้แก่ สกุลกฎหมายยโรมาโน-เยอรมันนิค สกุลกฎหมายคอมมอนลอว์ สกุลกฎหมายสังคมนิยม สกุลกฎหมายศาสนาและขนบนิยม โดยจะศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของสกุลกฎหมายนั้นๆ แล้วจึงศึกษาโครงสร้างและแนวคิดหลักของสกุลกฎหมายดังกล่าวในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของสกุลกฎหมายต่างๆ ในอนาคต

(The course analyses basic principles of comparative law, including the meaning and the significance of comparative law. It traces the evolution of comparative law, the relationship between comparative law and other legal sciences, and the methods of comparative law in detail. The course examines fundamental concepts of each major legal systems in the world, and problems of each system. Major legal systems of the world studies in this course include the Romano-Germanic system, the Common Law, Socialist Law, Religious and Customary Law. The course surveys the history and the evolution of these system, their structures, and present concepts of each system, as well as future orientations.)

(3400623 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 7, 2009 at 11:35 am