ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Management

การจัดการการดำเนินงาน

leave a comment »

รายวิชา BM705(51)การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management).

รายวิชา BM705(51) การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 บทนำ
บทที่2 กลยุทธ์การดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน
บทที่2 การจัดการเครือข่ายวัสดุ
บทที่4 การควบคุมสินค้าคงคลัง
บทที่5 การวางแผนการผลิตรวม
บทที่6 การวางแผนความต้องการวัตถุ
บทที่7 ระบบทันเวลา
บทที่8 ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น
บทที่9 แขนงการตัดสินใจ
บทที่10 ตัวแบบเครือข่าย
บทที่11 การจัดการโครงการ
บทที่12 การพยากรณ์
บทที่13 ตัวแบบการขนส่ง
บทที่14 การวิเคราะห์มาร์คอฟ

การจัดการและการบริหารงานวิชาการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA634
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานวิชาการ 3 หน่วย
(Academic Management and Administration)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
บทที่ 2 : หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
บทที่ 3 : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
บทที่ 4 : การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
บทที่ 5 : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บทที่ 6 : การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 7 : การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
บทที่ 8 : การนิเทศภายในสถานศึกษา
บทที่ 9 : การแนะแนวทางการศึกษา
บทที่ 10 : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
บรรณานุกรม

การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA635
อ่านกันเถอะ...
การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน 3 หน่วย
(Student Personnel Management and Administration)

คำนำ
เนื้อหาวิชา
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การจัดกิจกรรมนักเรียนและการจัดองค์การนักเรียน
บทที่ 3 : การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทที่ 4 : ผู้บริหารกับการบริหารกิจการนักเรียน
บทที่ 5 : กิจกรรมบริการนักเรียน
บทที่ 6 : การปกครองและการสร้างวินัยแก่นักเรียน
บทที่ 7 : ปัญหาและการแก้ปัญหางานกิจการนักเรียน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
กฎ กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA716
อ่านกันเถอะ...
การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา หน่วย
(Management and Organization Development in Education)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : สังกัปเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การ
บทที่2 : ประเภทและรูปแบบขององค์การ
บทที่3 : วิวัฒนาการแนวคิดในเรื่องการบริหารและการจัดองค์การ
บทที่4 : ทฤษฏีองค์กร
บทที่5 : การพัฒนาองค์การ
บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ…..
บทที่6 : พฤติกรรมบุคคลในองค์การและองค์ประกอบ…..(ต่อ)
บทที่7 : การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษาของไทย
บรรณานุกรม : Reference

การบริหารหลักสูตร

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU713(CU613)
อ่านกันเถอะ...
การบริหารหลักสูตร หน่วย
(CURRICLUM MANAGEMENT)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : การบริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 : การวางแผนงานการบริหารหลักสูตร
บทที่ 4 : การนำหลักสูตรไปใช้
บทที่ 5 : การจัดการงานด้านวิชาการ
บทที่ 6 : การจัดการงานบริการเสริมวิชาการ
บทที่ 7 : การพัฒนาบุคลากรทางการสอน
บทที่ 8 : การนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน
บทที่ 9 : การใช้ทรัพยากรและแหล่งความรู้ในท้องถิ่น
บทที่ 10 : การพัฒนาและปรับปรุงงานวิชาการ
บทที่ 11 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารหลักสูตร
บทที่ 12 : หลักสูตรระยะสั้น
บรรณานุกรม : Reference

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT478(48)
อ่านกันเถอะ...
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 หน่วย
(Management Information Systems)

คำนำ
สารบัญ
บทที่1การปฏิวัติสารสนเทศ(The Information Revolution)
บทที่2การตัดสินใจและระบบสารสนเทศ(KDecision Making and Information)
บทที่3ทรัพยากรระบบสารสนเทศ(Infornation System Resources)
บทที่4ประเภทของระบบสารสนเทศ(Types of Information Systems)
บทที่5การพัฒนาระบบสารสนเทศ(Information System Development)
บทที่6การให้มาของระบบสารสนเทศ(Acquisition of Information Systems)
บทที่7ทางเลือกการพัฒนาระบบ(Alternatives Systems Development Methodologies)
บทที่8การจัดการระบบสารสนเทศ(Management of Information Systems)
บทที่9การควบคุมระบบสารสนเทศ(Controls in Information Systems)
บรรณานุกรม

การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CT489
อ่านกันเถอะ...
การบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 หน่วย
(Computer Center Management)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่2 : รากฐานและการพัฒนาหน่วยงานสารสนเทศในโครงสร้างองค์กร
บทที่3 : สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่4 : บทบาทหน้าที่ของแผนกสารสนเทศ
บทที่5 : พื้นฐานการบริหารจัดการแผนกสารสนเทศ
บทที่6 : การวางแผนระบบสารสนเทศ
บทที่1 : อิทธิพลที่กระทบต่อการบริหารการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
บทที่7 : การออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์
บทที่8 : โครงสร้างองค์กรของแผนกสารสนเทศ
บทที่9 : ความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
บทที่10 : การควบคุมคุณภาพ
บทที่11 : การตรวจสอบและประเมินสมรรถนะการทำงาน
บทที่12 : การประมวลผลและการบำรุงรักษา
บทที่13 : การกำหนดงบประมาณ
บทที่14 : การกำหนดมาตรฐาน
ส่วนที่3 : ภาคผนวก ก-จ
ภาคผนวก ก : กรณีศึกษา การพัฒนาระบบสำรองที่นั่งของธุรกิจการบิน
ภาคผนวก ข : กรณีศึกษา อุตสหกรรมการขนส่งสินค้า
ภาคผนวก ค : กรณีศึกษา การแข่งขันด้านคุณภาพของบริษัท Federal Express
ภาคผนวก ง : ความเป็นส่วนตัว และการวัดทางชีวภาพ
ภาคผนวก จ : การกำหนดมาตรฐาน
บรรณานุกรม : Reference