ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Materials

โสตวัสดุเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV344
อ่านกันเถอะ...
โสตวัสดุเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Audio Materials)
วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง เช่น แผ่นเสียง เทป วิทยุ ฯลฯ เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบบทเรียน หลักวิธีการผลิตรายการ ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการวิทยุ และห้องปฏิบัติการทางภาษา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ธรรมชาติของเสียง
ตอนที่ 2 : เครื่องบันทึกเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 2 : เครื่องบันทึกเสียง
ตอนที่ 3 : การบันทึกเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 3 : เครื่องบันทึกเสียง
ตอนที่ 4 : ห้องปฏิบัติการภาษา
ตอนที่ 5 : วิทยุ
ตอนที่ 6 : ระบบกระจายเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 6 : ระบบกระจายเสียง
ตอนที่ 7 : แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 7 : แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง
ตอนที่ 8 : คอมแพคท์ดิสค์
บรรณานุกรม : Reference

กลศาสตร์วัสดุ 2

leave a comment »

2103432    กลศาสตร์วัสดุ 2    Mechanics of Materials II

สภาพยืดหยุ่น:การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดที่จุด กฏของฮุก การตั้งปัญหาและระเบียบวิธีหาผลเฉลย การประยุกต์ใช้ (การบิดของเพลาผนังบาง การงอของคานโค้ง ทรงกระบอกผนังหนา ทรงกระบอกประกอบจานหมุน) ระเบียบวิธีพลังงาน; สภาพพลาสติก: เกณฑ์การครากและพื้นผิวของการคราก กลไกการเพิ่มความแข็งแรง หลักเกณฑ์การไหล การวิเคราะห์ขีดจำกัด การประยุกต์ใช้(ภาระตามแนวแกน การงอและบิดของคานและเพลา แนวพับพลาสติกของคาน ทรงกระบอกผนังหนา);ความคืบ:สภาพวิสโคพลาสติก แบบจำลองการคืบ การแตกเนื่องจากความคืบ; การแตกหัก: ความแข็งแรงของรอยแยกในอุดมคติ การคั่งของความเค้นและรอยร้าว แฟกเตอร์ความเข้มของความเค้นที่ปลายรอยร้าว ความเข้มของความเค้นวิกฤติ กลศาสตร์การแตกหักแบบยืดหยุ่นเชิงเส้น;ความล้า:วิธีการ (โดยใช้ความเค้น โดยใช้ความเครียด กลศาสตร์การแตกหัก) รอยบาก การออกแบบที่ยอมให้มีความเสียหาย

(Analysis of stresses at a point; analysis of stresses at adjacent points; analysis of strain at a point; analysis of strain at adjacent points; introduction to theory of elasticity; applications to thick cylinders; compound cylinders: rotating disks: criteria of yielding: energy method.)

(2103432 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 13, 2010 at 6:13 am

กลศาสตร์วัสดุ 1

leave a comment »

2103231    กลศาสตร์วัสดุ 1    Mechanics of Materials I

มโนทัศน์ของความเค้นและความเครียด องค์ประกอบของความเค้นและความเครียด ความเค้นและความเครียดในระนาบวงกลมของโมร์สำหรับความเค้นในระนาบ กฏของฮุคและโมดูลัสของความยืดหยุ่น ไดอะแกรมความเค้นความเครียดเชิงวิศวกรรมที่เป็นจริง อัตราส่วนของปัวซอง กฏของฮุคในกรณีทั่วไป การคั่งของความเค้น ความเค้นทำงานและค่าความปลอดภัย ปัญหาแบบภาระตามแกน ภาชนะความดันผนังบาง การเปลี่ยนรูปเชิงพลาสติกของเพลาหน้าตัดกลม โดยการบิดไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งของคานโค้ง ความเค้นเฉือนในคามหน้าตัดเปิดผนังบางภายใต้ภาระตามขวาง จุดรวมแรงเฉือน การโก่งของคาน ปัญหาแบบแก้ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ของคานพลาสติกฮินจ์สูตรของออยเลอร์สำหรับเสายาว ความเค้นรวม

(Concept of stress and strain; stress and strain components; plane stress and plane strain; Mohr’s circle of plane stress; Hooke’s law and modulus of elasticity; engineering and truestress-strain diagrams; Poisson’s ratio; generalized Hooke’s law: Saint Venant’s principle: stress concentration; working stress and factor of safety; problems in axial loading including statically indeterminate problems and temperature changes: plastic deformation in axial loading: thin-walled pressure vessel; torsion of circular shaft: statically indeterminare shaft: torsion of non-circular shaft; torsion of thin-walled hollow shaft: plastic deformation in circular shaft; shear force and bending moment diagrams; stresses in beams; bending of curved beam; shear flow in thin-walled member under transverse loading; shear center; deflection of beams; statically indeterminate problems in beams; plastic hinge; Euler’s formula;combined stress.)

(2103231 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงสร้างและสมบัติวัสดุ

leave a comment »

2306313    โครงสร้างและสมบัติวัสดุ    Structure and Properties of Materials

หลักเบื้องต้น ลักษณะและสมบัติของวัสดุ ลักษณะโครงสร้าง สถานภาพของแข็ง กระบวนการแพร่ของอะตอมในของแข็ง กระบวนการทางไฟฟ้า การนำวัสดุไปใช้งาน การวิเคราะห์ความเครียด และความแค้น การออกแบบคานและเสา การต่อโครงสร้างโดยการเชื่อมและใช้หมุดย้ำ

(Introductory principles of structural characteristics and properties of metal, non-metal and alloy materials in solid phases; atomic diffusion and electrical processes; material selection for utilization, in developing science equipment and instruments; stress and strain analysis; design of equipment and instrument structure with emphasis on chemical processes; weld and joint connection.)

(2306313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:37 am

วัสดุศาสตร์มูลฐาน

leave a comment »

2311205    วัสดุศาสตร์มูลฐาน    Introduction to Materials Science

สมบัติพื้นฐานทางกายภาพ โครงสร้างและส่วนประกอบของวัสดุ เซรามิกส์ โลหะ และพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติ ของสาร

(The fundamental physical properties, the structure and constitution of ceramic, metallic and polymeric materials; and the relation between their structures and properties.)

(2311205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:15 am

วัตถุดิบเซรามิกส์

leave a comment »

2311206    วัตถุดิบเซรามิกส์    Ceramic Raw Materials

การจำแนกวัตถุดิบเซรามิกส์ เคมีเชิงผลึก สมบัติของแร่ดิน วัตถุดิบช่วยลดจุดหลอมตัว วัตถุดิบทนไฟชนิดธรรมชาติ และพิษ วัตถุดิบฉนวนดั้งเดิม วัตถุดิบสำหรับสีเซรามิกส์ หรือผงสี การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม และเซรามิกส์สมัยใหม่

(Classification of ceramic raw materials; crystal chemistry and properties of clay minerals, fluxing materials and refractory raw materials; special non-plastic refractory raw materials; insulating refractory raw materials, coloring substances or pigments; quality control of raw materials for traditional and new ceramics.)

(2311206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:14 am

วัสดุสถานะแข็ง

leave a comment »

2311302    วัสดุสถานะแข็ง    Solid State Materials

วัสดุศาสตร์ของเคมีเชิงผลึก การเปลี่ยนแฟส คอลลอยด์ ปรากฏการณ์ทางผิว และการไหลตัวของสารในสถานะกึ่งแข็ง และของแข็ง ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้าง การแพร่ ปฏิกิริยา ในสภาวะของแข็ง ซินเทอริง การเกิดนิวเคลียส และการขยายขนาด ของเกรนในระบบของเซรามิก โครงสร้างจุลภาค

(Materials science in crystal chemistry; phase transformations; colloids; surface phenomena; rheology of plastic and solid states; structural imperfection; diffusion; solid state reactions; sintering; nucleation and growth in materials systems; microstructure.)

(2311302 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:11 am