ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Materials

โสตวัสดุเบื้องต้น

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV344
อ่านกันเถอะ...
โสตวัสดุเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Audio Materials)
วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง เช่น แผ่นเสียง เทป วิทยุ ฯลฯ เทคนิคการใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงประกอบบทเรียน หลักวิธีการผลิตรายการ ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการวิทยุ และห้องปฏิบัติการทางภาษา

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ธรรมชาติของเสียง
ตอนที่ 2 : เครื่องบันทึกเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 2 : เครื่องบันทึกเสียง
ตอนที่ 3 : การบันทึกเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 3 : เครื่องบันทึกเสียง
ตอนที่ 4 : ห้องปฏิบัติการภาษา
ตอนที่ 5 : วิทยุ
ตอนที่ 6 : ระบบกระจายเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 6 : ระบบกระจายเสียง
ตอนที่ 7 : แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง(ต่อ)
ตอนที่ 7 : แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง
ตอนที่ 8 : คอมแพคท์ดิสค์
บรรณานุกรม : Reference

กลศาสตร์วัสดุ 2

leave a comment »

2103432    กลศาสตร์วัสดุ 2    Mechanics of Materials II

สภาพยืดหยุ่น:การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียดที่จุด กฏของฮุก การตั้งปัญหาและระเบียบวิธีหาผลเฉลย การประยุกต์ใช้ (การบิดของเพลาผนังบาง การงอของคานโค้ง ทรงกระบอกผนังหนา ทรงกระบอกประกอบจานหมุน) ระเบียบวิธีพลังงาน; สภาพพลาสติก: เกณฑ์การครากและพื้นผิวของการคราก กลไกการเพิ่มความแข็งแรง หลักเกณฑ์การไหล การวิเคราะห์ขีดจำกัด การประยุกต์ใช้(ภาระตามแนวแกน การงอและบิดของคานและเพลา แนวพับพลาสติกของคาน ทรงกระบอกผนังหนา);ความคืบ:สภาพวิสโคพลาสติก แบบจำลองการคืบ การแตกเนื่องจากความคืบ; การแตกหัก: ความแข็งแรงของรอยแยกในอุดมคติ การคั่งของความเค้นและรอยร้าว แฟกเตอร์ความเข้มของความเค้นที่ปลายรอยร้าว ความเข้มของความเค้นวิกฤติ กลศาสตร์การแตกหักแบบยืดหยุ่นเชิงเส้น;ความล้า:วิธีการ (โดยใช้ความเค้น โดยใช้ความเครียด กลศาสตร์การแตกหัก) รอยบาก การออกแบบที่ยอมให้มีความเสียหาย

(Analysis of stresses at a point; analysis of stresses at adjacent points; analysis of strain at a point; analysis of strain at adjacent points; introduction to theory of elasticity; applications to thick cylinders; compound cylinders: rotating disks: criteria of yielding: energy method.)

(2103432 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 13, 2010 at 6:13 am

กลศาสตร์วัสดุ 1

leave a comment »

2103231    กลศาสตร์วัสดุ 1    Mechanics of Materials I

มโนทัศน์ของความเค้นและความเครียด องค์ประกอบของความเค้นและความเครียด ความเค้นและความเครียดในระนาบวงกลมของโมร์สำหรับความเค้นในระนาบ กฏของฮุคและโมดูลัสของความยืดหยุ่น ไดอะแกรมความเค้นความเครียดเชิงวิศวกรรมที่เป็นจริง อัตราส่วนของปัวซอง กฏของฮุคในกรณีทั่วไป การคั่งของความเค้น ความเค้นทำงานและค่าความปลอดภัย ปัญหาแบบภาระตามแกน ภาชนะความดันผนังบาง การเปลี่ยนรูปเชิงพลาสติกของเพลาหน้าตัดกลม โดยการบิดไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งของคานโค้ง ความเค้นเฉือนในคามหน้าตัดเปิดผนังบางภายใต้ภาระตามขวาง จุดรวมแรงเฉือน การโก่งของคาน ปัญหาแบบแก้ไม่ได้ทางสถิตยศาสตร์ของคานพลาสติกฮินจ์สูตรของออยเลอร์สำหรับเสายาว ความเค้นรวม

(Concept of stress and strain; stress and strain components; plane stress and plane strain; Mohr’s circle of plane stress; Hooke’s law and modulus of elasticity; engineering and truestress-strain diagrams; Poisson’s ratio; generalized Hooke’s law: Saint Venant’s principle: stress concentration; working stress and factor of safety; problems in axial loading including statically indeterminate problems and temperature changes: plastic deformation in axial loading: thin-walled pressure vessel; torsion of circular shaft: statically indeterminare shaft: torsion of non-circular shaft; torsion of thin-walled hollow shaft: plastic deformation in circular shaft; shear force and bending moment diagrams; stresses in beams; bending of curved beam; shear flow in thin-walled member under transverse loading; shear center; deflection of beams; statically indeterminate problems in beams; plastic hinge; Euler’s formula;combined stress.)

(2103231 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โครงสร้างและสมบัติวัสดุ

leave a comment »

2306313    โครงสร้างและสมบัติวัสดุ    Structure and Properties of Materials

หลักเบื้องต้น ลักษณะและสมบัติของวัสดุ ลักษณะโครงสร้าง สถานภาพของแข็ง กระบวนการแพร่ของอะตอมในของแข็ง กระบวนการทางไฟฟ้า การนำวัสดุไปใช้งาน การวิเคราะห์ความเครียด และความแค้น การออกแบบคานและเสา การต่อโครงสร้างโดยการเชื่อมและใช้หมุดย้ำ

(Introductory principles of structural characteristics and properties of metal, non-metal and alloy materials in solid phases; atomic diffusion and electrical processes; material selection for utilization, in developing science equipment and instruments; stress and strain analysis; design of equipment and instrument structure with emphasis on chemical processes; weld and joint connection.)

(2306313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:37 am

วัสดุศาสตร์มูลฐาน

leave a comment »

2311205    วัสดุศาสตร์มูลฐาน    Introduction to Materials Science

สมบัติพื้นฐานทางกายภาพ โครงสร้างและส่วนประกอบของวัสดุ เซรามิกส์ โลหะ และพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติ ของสาร

(The fundamental physical properties, the structure and constitution of ceramic, metallic and polymeric materials; and the relation between their structures and properties.)

(2311205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:15 am

วัตถุดิบเซรามิกส์

leave a comment »

2311206    วัตถุดิบเซรามิกส์    Ceramic Raw Materials

การจำแนกวัตถุดิบเซรามิกส์ เคมีเชิงผลึก สมบัติของแร่ดิน วัตถุดิบช่วยลดจุดหลอมตัว วัตถุดิบทนไฟชนิดธรรมชาติ และพิษ วัตถุดิบฉนวนดั้งเดิม วัตถุดิบสำหรับสีเซรามิกส์ หรือผงสี การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม และเซรามิกส์สมัยใหม่

(Classification of ceramic raw materials; crystal chemistry and properties of clay minerals, fluxing materials and refractory raw materials; special non-plastic refractory raw materials; insulating refractory raw materials, coloring substances or pigments; quality control of raw materials for traditional and new ceramics.)

(2311206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:14 am

วัสดุสถานะแข็ง

leave a comment »

2311302    วัสดุสถานะแข็ง    Solid State Materials

วัสดุศาสตร์ของเคมีเชิงผลึก การเปลี่ยนแฟส คอลลอยด์ ปรากฏการณ์ทางผิว และการไหลตัวของสารในสถานะกึ่งแข็ง และของแข็ง ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้าง การแพร่ ปฏิกิริยา ในสภาวะของแข็ง ซินเทอริง การเกิดนิวเคลียส และการขยายขนาด ของเกรนในระบบของเซรามิก โครงสร้างจุลภาค

(Materials science in crystal chemistry; phase transformations; colloids; surface phenomena; rheology of plastic and solid states; structural imperfection; diffusion; solid state reactions; sintering; nucleation and growth in materials systems; microstructure.)

(2311302 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:11 am

เซรามิกส์วัสดุศาสตร์

leave a comment »

2311307    เซรามิกส์วัสดุศาสตร์    Ceramic Materials Science

วัสดุศาสตร์ของเคมีเชิงผลึก การเปลี่ยนเฟส คอลลอยด์ ปรากฎการณ์ทางผิว และการไหลตัวของสารในสภาวะกึ่งแข็งและของแข็ง

(Materials Science in crystal chemistry, phase transformations, colloids, surface phenomena, and rheology of plastic and solid states.)

(2311307 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 5:05 am

พฤติกรรมทางกล ความร้อนและแสงของวัสดุ

leave a comment »

2311365    พฤติกรรมทางกล ความร้อนและแสงของวัสดุ    Mechanical Thermal and Optical Behavior of Materials

พฤติกรรมทางกล ทฤษฎีเกี่ยวกับ dislocation การแตกและความล้าของวัสดุ พฤติกรรมทางความร้อน ได้แก่ ความร้อนจำเพาะ การขยายตัวและการนำความร้อนของวัสดุ พฤติกรรมทางแสง ได้แก่ ความเร็วของแสงในตัว กลาง การดูดกลืน การส่งผ่าน การหักเหการกระจายของแสง สมบัติการสะท้อน และการกระเจิงโพลาไรเซชัน ไบรีฟรีนเจนท์ และการประยุกต์ใช้งาน

(Mechanical behavior : dislocation theory, fractures and fatigue; thermal behavior : specific heat, expansion and thermal conductivity; optical behavior : velocity of light in the medium, transmission and absorption, refractive indices, glossiness, polarization, birefringence and their applications.)

(2311365 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:41 am

วัสดุศาสตร์เซรามิกส์ขั้นสูง

leave a comment »

2311408    วัสดุศาสตร์เซรามิกส์ขั้นสูง    Advanced Ceramic Materials Science

ความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้าง การแพร่ ปฏิกิริยาในสภาวะของแข็ง ซินเทอริง การเกิดนิวเคลียสและการขยายขนาดของเกรนในระบบของเซรามิกส์ โครงสร้างจุลภาค

(Materials science in the area of structural imperfection, diffusion, sold state reactions, sintering, nucleation and growth in materials systems; microstructures.)

(2311408 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:34 am

วัสดุเซรามิกขั้นสูง

leave a comment »

2311409    วัสดุเซรามิกขั้นสูง    Advanced Ceramic Materials

การศึกษาถึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สมบัติและการใช้งานของวัสดุเซรามิกขั้นสูง เช่น วัสดุเซรามิกโครงสร้าง วัสดุเซรามิกทางการแพทย์ นาโนเซรามิก และอิเล็กโตรเซรามิก

(A survey of raw materials, processing, properties, and applications of structural ceramics, bioceramics, nanoceramics and electroceramics.)

(2311409 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:33 am

พฤติกรรมทางแม่เหล็กและไฟฟ้าของวัสดุ

leave a comment »

2311475    พฤติกรรมทางแม่เหล็กและไฟฟ้าของวัสดุ    Magnetic and Electrical Behaviour of Materials

สมบัติและกระบวนการผลิตวัสดุหลายประเภทที่ใช้ในงานเทคโนโลยีไฟฟ้ารวมถึงตัวนำไดอิเล็กทริก เซมิคอนดักเตอร์ เทอร์โมอิเล็กทริก เฟอร์ไรต์และเฟอร์โรแมกติก

(The properties and processing of the various materials used in electrical technology, including conductors, dielectrics, semiconductors, thermoelectrics, ferrites, and ferromagnetics.)

(2311475 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:07 am

พฤติกรรมเชิงกล ความร้อน และแสงของวัสดุ

leave a comment »

2311476    พฤติกรรมเชิงกล ความร้อน และแสงของวัสดุ    Mechanical Thermal and Optical Behaviour of Materials

พฤติกรรมทางกล ได้แก่ อิลาสติก พลาสติก ทฤษฎีเกี่ยวกับดิสโลเคชัน การแตกและความล้าพฤติกรรมทางความร้อน ได้แก่ ความร้อนจำเพาะ การขยายตัวและการนำความร้อน พฤติกรรมทางแสง ได้แก่ การส่งผ่านและการดูดกลืนแสง ความมันวาว และดัชนีการหักเหของแสงของวัสดุ

(Mechanical behavior: elastic, plastic, dislocation theory, fractures and fatigue; thermal behavior: specific heat, expansion and conductivity; optical behavior: transmission and absorption, glossiness and refractive indices.)

(2311476 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:06 am

วัสดุเซรามิกชีวภาพ

leave a comment »

2311503    วัสดุเซรามิกชีวภาพ    Bioceramic Materials

หลักเบื้องต้นของวัสดุเซรามิกชีวภาพ ลักษณะและสมบัติของวัสดุเซรามิกชีวภาพ ปฏิกิริยาเนื้อเยื่อและความเข้ากันได้ทางชีวภาพระหว่างวัสดุเซรามิกชีวภาพกับร่างกายมนุษย์ การเตรียมและขึ้นรูปวัสดุเซรามิกชีวภาพ กรณีศึกษาของวัสดุเซรามิกชีวภาพที่ใช้ในปัจจุบัน

(Introductory principles of bioceramic materials; characteristics and properties of bioceramic materials; tissue reaction and biocompatibility between bioceramic materials and human body; preparation and fabrication of bioceramic materials; case studies of present bioceramic materials.)

(2311503 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:59 am

วัสดุเชิงประกอบ

leave a comment »

2311546    วัสดุเชิงประกอบ    Composite Materials

องค์ประกอบ ชนิดและประเภทของวัสดุเชิงประกอบ โครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเชิงประกอบ พลาสติกที่เสริมแรงด้วยอนุภาคและเส้นใยชนิดต่าง ๆ กลไลการเสริมแรงของวัสดุเชิงประกอบ เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ การประยุกต์ในอุตสาหกรรม

(Composite: structure and propertiers of composite; particulate-and fiber-reinforced plastics; toughening mechanism of composites; Fabrication/processing techniques of composites; industrial applications.)

(2311546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:55 am