ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Materials

วัสดุเชิงประกอบ

leave a comment »

2311546    วัสดุเชิงประกอบ    Composite Materials

องค์ประกอบ ชนิดและประเภทของวัสดุเชิงประกอบ โครงสร้างและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุเชิงประกอบ พลาสติกที่เสริมแรงด้วยอนุภาคและเส้นใยชนิดต่าง ๆ กลไลการเสริมแรงของวัสดุเชิงประกอบ เทคนิคการขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบ การประยุกต์ในอุตสาหกรรม

(Composite: structure and propertiers of composite; particulate-and fiber-reinforced plastics; toughening mechanism of composites; Fabrication/processing techniques of composites; industrial applications.)

(2311546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Advertisements

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:55 am

การประยุกต์พลาสมาในทางวัสดุศาสตร์

leave a comment »

2311558    การประยุกต์พลาสมาในทางวัสดุศาสตร์    Plasma Applications in Materials Science

สถานะของพลาสมาและการจำแนกประเภทของพลาสมา ประเภทของเครื่องกำเนิดพลาสมา การประยุกต์พลาสมาสำหรับพอลิเมอร์ สิ่งทอ โลหะ และการประยุกต์พลาสมาในงานด้านอื่นๆ

(Plasma state and classification of plasma; types of plasma generators; plasma applications for polymers, textiles, metals and other plasma applications.)

(2311558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:49 am

เคมีเชิงผลึกของเซรามิกและวัสดุเครือข่าย

leave a comment »

2311601    เคมีเชิงผลึกของเซรามิกและวัสดุเครือข่าย    Crystal Chemistry of Ceramics and Allied Materials

ธาตุ ไอออน สมบัติของธาตุและไอออน สภาวะทางอุณหพลวัต และการเกิดสารประกอบ พันธะการจำแนกชนิดและความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับสมบัติของสารประกอบซิลิเกต สารที่มีโครงสร้างแบบโครงข่ายและสารที่ไม่เป็นผลึก

(Elements, ions and their properties; thermodynamic states and compound formations; bonding: classification and relationship between structure and properties of compounds and silicates; network structures and non-crystalline materials.)

(2311601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 4:00 pm

วัสดุเซรามิกวิศวกรรมขั้นสูง

leave a comment »

2311609    วัสดุเซรามิกวิศวกรรมขั้นสูง    Advanced Engineering Ceramic Materials

การพัฒนาของวัสดุเซรามิกวิศวกรรมขั้นสูง ได้แก่ เซรามิกที่มีออกไซด์เป็นองค์ประกอบ เซรามิกที่ไม่มีออกไซด์เป็นองค์ประกอบ เซรามิกคอมโพสิต สมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์

(Development of advanced engineering ceramic materials: oxide ceramics, non-oxide ceramics, composite ceramics; properties; processing and applications.)

(2311609 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:51 pm

วัสดุเซรามิกอุณหภูมิสูง

leave a comment »

2311642    วัสดุเซรามิกอุณหภูมิสูง    High Temperature Ceramic Materials

แนะนำวัสดุอุณหภูมิสูงใช้ในเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ยานอวกาศ ซึ่งรวมถึงเซอร์เมตส์ คอมโพสิทแกรไฟท์ คาร์โบด์ ออกไซด์ บอไรด์ ไนไตรด์ โดยเน้นส่วนประกอบ สมบัติ และวิธีทำ

(Introduction to high temperature materials used in nuclear reactors and aerospace which include cements, composites, graphite, carbides, oxides, borides and nitrides; compositions, properties and fabrication method.)

(2311642 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:20 pm

สมบัติเชิงกลและเชิงวิทยากระแสของวัสดุเส้นใย

leave a comment »

2311657    สมบัติเชิงกลและเชิงวิทยากระแสของวัสดุเส้นใย    Mechanical and Rheological Properties of Fibrous Materials

ความเค้น-ความเครียด การงอ การบิด พฤติกรรมเชิงพลวัตและเชิงวิทยากระแสของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์

(Stress-strain, bending, torsion, dynamic and rheological behaviors of natural and synthetic fibers.)

(2311657 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:09 pm

สมบัติกายภาพของวัสดุเส้นใย

leave a comment »

2311658    สมบัติกายภาพของวัสดุเส้นใย    Physical Properties of Fibrous Materials

สมบัติทางไฟฟ้า ความร้อน แสง ความเสียดทานและการดูดซึมน้ำของเส้นใย อิทธิพลของส่วนประกอบทางเคมีและโครงสร้างของโมเลกุลที่มีต่อสมบัติเหล่านี้

(Electrical, thermal and optical properties, friction and water absorption or fibers; influence of chemical composition and molecular structure on these properties.)

(2311658 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:07 pm