ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Materials

การจัดซื้อและการจัดการวัสดุ

leave a comment »

2602377    การจัดซื้อและการจัดการวัสดุ    Purchasing and Materials Management

แนวคิดและความสำคัญของการจัดซื้อและการจัดการวัสดุ การวางแผนและการจัดการวัสดุในโซ่อุปทาน กระบวนการจัดซื้อจัดหา การคัดเลือกซัพพลายเออร์และความสัมพันธ์ของซัพพลายเออร์ การกำหนดราคา การบริการขนส่งในการจัดซื้อ การจัดซื้อระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการจัดซื้อและการจัดการวัสดุ

(Concepts and importance of purchasing and materials management; planning and managing materials in a supply chain; procurement procedures; supplier selection and supplier relationship; price determination; purchasing transportation services; international purchasing; strategy in purchasing and materials management.)

(2602377 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:14 pm

การอ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

leave a comment »

2701349    การอ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ    Extensive Reading for English Media and Printed Materials

กลวิธีการอ่านสื่อและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นการอ่านบทความและสารคดีภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

(Strategies for reading electronic media and printed materials with emphasis on reading English articles and features on education.)

(2701349 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 4:24 pm

การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการสอนทางการศึกษาปฐมวัย

leave a comment »

2703216    การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการสอนทางการศึกษาปฐมวัย    Arrangement of Environment and Instructional Materials in Early Childhood Education

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อสารการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของสื่อการสอน การเลือกใช้แหล่งวิทยาการการเรียนรู้ การเลือกใช้และผลิตสื่อการสอน นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการสอน

(Principles and theories concerning arrangement of environment and instructional materials for young children; types of instructional materials; selection of various learning resources; selection and production of instructional materials; innovations related to the arrangement of environment and instructional materials.)

(2703216 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 8:05 am

การวิเคราะห์หนังสือเรียนและเอกสารการเรียนระดับประถมศึกษา

leave a comment »

2703638    การวิเคราะห์หนังสือเรียนและเอกสารการเรียนระดับประถมศึกษา    Textbooks And Learning Materials Analysis At The Elementary Education Level

การวิเคราะห์หนังสือเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือส่งเสริมการอ่าน หนังสือแบบฝึกหัด และหนังสือคู่มือครู เพื่อใช้ในการปรับปรุงหนังสือและเอกสารการเรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบต่างๆ

(Analyzing of elementary school materials, textbooks, external reading books, and teacher’s manuals for the improvement of materials by using various types of analysis criteria.)

(2703638 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 4:36 am

นวัตกรรมสื่อสารการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย

leave a comment »

2703652    นวัตกรรมสื่อสารการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย    Innovative Learning Materials For Early Childhood Education

แนวคิดใหม่เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย ประเภทของสื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยก่อนประถมศึกษา การสำรวจ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน การนำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่มาสร้างสื่อการเรียนการสอนและทดลองใช้ รวมทั้งการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(Innovative learning materials for early childhood education; types of materials that promote children’s development from infancy to a preprimary age; examination, analysis, and evaluation of learning materials; application of technology and new concepts in developing and testing; examination of relevant research in also included.)

(2703652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 15, 2009 at 4:32 am

ระเบียบวิธีและวัสดุสารการสอนภาษาไทย

leave a comment »

2704510    ระเบียบวิธีและวัสดุสารการสอนภาษาไทย    Methods And Materials Of Thai Language Instruction

การเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ปัญหาและเทคนิคการสอนภาษาไทย การวางแผนการสอน วัตถุประสงค์ กิจกรรมการสอนการวิเคราะห์หนังสือเรียน สื่อการสอน การประเมิน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทย

(The role of Thai language in the secondary school curriculum. Problems and techniques of teaching Thai language, objective, planning, texts and reference materials, audio-visual aids and evaluation.)

(2704510 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 2:30 pm

ระเบียบวิธีและวัสดุสารการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

leave a comment »

2704511    ระเบียบวิธีและวัสดุสารการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ    Methods And Materials Of Teaching English As A Foreign Language

บทบาทของการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต้งประเทศในหลักสูตรมัธยมศึกษาแนวคิดระเบียบวิธีและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา การวางแผนการสอนแบบเรียน การเตรียมวัสดุสาร การประเมินผล และ การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

(The role of teaching English as a foreign language in the secondary curiculum. Problems and techniques of teaching English as a foreign language in the secondary school. Objectives, planning, texts and reference materials, audio-visual aids and evaluation.)

(2704511 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 2:28 pm

ระเบียบวิธีและวัสดุสารประกอบการสอนสังคมศึกษา

leave a comment »

2704514    ระเบียบวิธีและวัสดุสารประกอบการสอนสังคมศึกษา    Methods And Materials Of Teaching Social Studies

บทบาทของการสอนสังคมศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษา ปัญหาและเทคนิคของการสอนสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา วัตถุประสงค์ การเตรียมการสอน การเรียนตามแนวแนะ โครงงานของนักเรียน แบบเรียน และวัสดุสารโสตทัศนูปกรณ์และการประเมินผล

(The role of social studies in the secondary curriculum. Problems and techniques of teaching social studies in the secondary school, objectives, planning, directed study, student projects, texts and supplementary materials; audio-visual resources, and evaluation.)

(2704514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 2:27 pm

ระเบียบวิธีสอนและวัสดุสารการสอนคณิตศาสตร์

leave a comment »

2704515    ระเบียบวิธีสอนและวัสดุสารการสอนคณิตศาสตร์    Methods And Materials Of Mathematics Instruction

หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ จุดประสงค์วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการวางแผนการสอน

(The role of mathematics in the secondary school curriculum. Problems of teaching mathematics, objectives, planning, texts and reference materials, audio-visual aids and evaluation.)

(2704515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 2:25 pm

วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ

leave a comment »

04811321     วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ     Construction Materials and Testing

สมบัติทางกายภาพของวัสดุก่อสร้าง เหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ไม้ มวลรวมคอนกรีต วัสดุก่อจำพวกปูน ยางมะตอย การทดสอบสมบัติของวัสดุก่อสร้างในห้องปฏิบัติการในการรับแรงอัด แรงดึง แรงเฉือน แรงบิด แรงดัด และความแข็ง การผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์กับน้ำ ชนิดและการทดสอบสมบัติของ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สารผสม สมบัติของมวลรวม คอนกรีตสด กำลังของคอนกรีต การทดสอบคอนกรีต

(Physical properties of construction materials; steel, non-ferrous metals, wood, aggregates, concrete, masonry material, bituminous material; laboratory tests of construction material properties include compression, tension, shear, torsion, flexure and hardness; production of Portland cement; hydration process; types and testing of hydraulic cement; admixtures; properties of aggregates; fresh concrete; strength of concrete; testing of concrete.)

(04811321 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 8:31 am

วัสดุวิศวกรรม

leave a comment »

04813282     วัสดุวิศวกรรม     Engineering Materials

การใช้โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก ยางมะตอย ไม้ และคอนกรีตเป็นวัสดุทางวิศวกรรมแผนภาพสมดุลสถานะและการแปลความหมาย การทดสอบและความหมายของสมบัติของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคกับสมบัติกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ็ที่ใช้วัสดุวิศวกรรม

(Utilization of metal, polymer, ceramic, asphalt, wood and concrete as engineering materials; phase equilibrium diagrams and their interpretation; testing and meaning of engineering materials properties; macrostructures and microstructures in relationships with properties; engineering materials; production processes for products using engineering materials.)

(04813282 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 8:00 am

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีววัตถุ

leave a comment »

051211     กระบวนการเปลี่ยนแปลงของชีววัตถุ     Biological Materials and their Mechanisms

โครงสร้างทางเคมีและสมบัติของชีววัตถุที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมทางชีวภาพ คือโปรตีน น้ำตาล แป้ง ไขมัน วิตามิน เปคติน กัม น้ำมันหอมระเหย สารปฏิชีวนะ และสารพอลิเมอร์

(Chemical structure and property of biological materials in agriculture that are important for industrial biological process of sugar, starch, cellulose, pectin, gum, rubber, protein, fat and oil, essential oil, plant acid, pigment and bitter substance.)

(051211 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 6:20 am

วัสดุในการบรรจุ

leave a comment »

053211     วัสดุในการบรรจุ     Materials in Packaging

ส่วนประกอบ สมบัติทางเคมี และฟิสิกส์ของวัสดุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ กระบวนการการผลิตวัสดุ การใช้ประโยชน์วัสดุในงานอุตสาหกรรมการบรรจุ

(Composition, chemical and physical properties of packaging materials. Production and utilization of materials in packaging industry.)

(053211 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 3:00 am

วัสดุและภาชนะบรรจุ

leave a comment »

053301     วัสดุและภาชนะบรรจุ     Packaging Materials and Containers

ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุทางการบรรจุ รูปแบบของภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่งและการจำหน่าย การผลิตและการใช้งานของภาชนะบรรจุ

(Types and properties of packaging materials. Retail and shipping containers. Package manufacture and application.)

(053301 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 2:56 am

วัสดุและภาชนะบรรจุ

leave a comment »

053301     วัสดุและภาชนะบรรจุ     Packaging Materials and Containers

ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุทางการบรรจุ รูปแบบของภาชนะบรรจุเพื่อการขนส่งและการจำหน่าย การผลิตและการใช้งานของภาชนะบรรจุ

(Types and properties of packaging materials. Retail and shipping containers. Package manufacture and application.)

(053301 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 8, 2009 at 2:54 am

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.