ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Media

การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV464
อ่านกันเถอะ...
การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Production and Application of Media in Public Relation)
ศึกษา เกี่ยวกับวิธีการนำเอาสื่อเข้ามาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และสามารถ ผลิตสื่อบางประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำนำ : Introduction
ความนำ
สารบัญ : Content
บทที่1 : สื่อทางด้านการพิมพ์
บทที่2 : บทบาทของสื่อต่อการประชาสัมพันธ์
บทที่3 : หลักและวิธีการผลิตสื่อแต่ละประเภท
บทที่4 : การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
บทที่5 : หลักและวิธีการใช้สื่อแต่ละชนิด
บทที่6 : การประเมินผลของสื่อและแบบสอบถาม
บรรณานุกรม : Reference

การใช้สื่อการสอน

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AV353(S)
อ่านกันเถอะ...
การใช้สื่อการสอน 3 หน่วย
(Utilization of Instructional Media)
หลัก การเลือกและการใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอนโดยเน้นถึงทักษะการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงและ เครื่องฉายต่าง ๆ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการสอน
บทที่2 : สื่อการสอน
บทที่3 : การใช้สื่อการสอนอย่างมีระบบ
บทที่4 : สื่อการเรียนรายบุคคลและสื่อประสม
บทที่5 : คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
บทที่6 : นวัตกรรมการสอน
บรรณานุกรม : Reference

เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์

leave a comment »

2313226    เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์    Print Media Technology

เรื่องทั่วไปของสื่อสิ่งพิมพ์ ประวัติเทคโนโลยีการพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์ลิโทกราฟี การพิมพ์กราวัวร์และการพิมพ์สกรีน การประยุกต์เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์ลูกผสม เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล วัสดุพิมพ์ แนวโน้มเทคโนโลยีการพิมพ์

(Overview of print media: history of printing technology; print media production process; relief printing; lithographic printing; gravure printing and screen printing technology; applictions of printing technology; hybrid printing technology; digital printing technology; printing materials; trend of printing technology.)

(2313226 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 12:25 pm

การออกแบบสิ่งพิมพ์

leave a comment »

2313345    การออกแบบสิ่งพิมพ์    Print Media Design

การออกแบบและจัดประกอบหน้าของตัวพิมพ์ ภาพ และส่วนประกอบอื่น ๆ บนสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดวางหน้าให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และการผลิต

(Design and page layout of types, pictures and other components to be printed on print media; imposition appropriate for jobs and production.)

(2313345 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 6:08 am

เทคโนโลยีการผลิตสื่อพิมพ์ขั้นสูง

leave a comment »

2313601    เทคโนโลยีการผลิตสื่อพิมพ์ขั้นสูง    Advances in Print Media Technology

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเตรียมพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการพิมพ์ ระบบไฟล์ข้อมูลในกระบวนงานเชิงดิจิทัล คอมพิวเตอร์-ทู-เพลต คอมพิวเตอร์-ทู-เพรส สื่อประสมและการพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต

(Advances in digital prepress and printing technology; file system in digital workflow; computer-to-plate; computer-to-press; multimedia and internet publishing.)

(2313601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 5:12 am

สื่อในกิจการโลก

leave a comment »

2402697    สื่อในกิจการโลก    Media in World Affairs

บทบาทของสื่อในการเมืองระหว่างประเทศ อุปสรรคในการปฏิรูปสื่อในประเทศกำลังพัฒนา อิทธิพลของสื่อกับการพัฒนาประชาธิปไตย สื่อสมัยใหม่กับการเมืองโลก

(Media’s roles in international politics; obstacles in media reform in developing countries; influence of media in democratic development; new media and world politics.)

(2402697 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:39 am

สื่อเพื่อการออกแบบ

leave a comment »

2542343    สื่อเพื่อการออกแบบ    Media for Design

สื่อในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีและรูปธรรมที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อระหว่างกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต สื่อในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสาร บทบาทของผู้รับสาร/ ผู้ใช้ในการตีความ การผสมผสานสื่อในงานออกแบบเพื่อให้ได้สื่อแบบพหุสัมพันธ์ สื่อปฏิสัมพันธ์ และสื่อจัดวาง

(Media as technology and material form that developed by humans and used in their interconnecting from the past to present and the future; media as part of messages; roles of audience/users in the interpretation; integration of media in designing to get multimedia, interactive media and installation design.)

(2542343 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:53 am