ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Medicine

เวชศาสตร์ชุมชน

leave a comment »

ศรสว๔๐๘ เวชศาสตร์ชุมชน ๓ (๐–๔@–๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและในชุมชน เน้นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชน แนวทางการค้นหาปัญหา แก้ปัญหาและการวินิจฉัยชุมชนด้วยวิธีทางระบาดวิทยา สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID408 Community Medicine 3 (0–4@–20)

The study and practice in rural hospital and community. Emphasize in medical and health problems in community; searching, solving and diagnosing community’s problems by using epidemiology methods

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 8:23 am

นิติเวชศาสตร์

leave a comment »

ศรนต๕๑๒ นิติเวชศาสตร์ ๒ (๐-๒@-๒๐)

ฝึกปฏิบัติหลักการและการประยุกต์ความรู้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และกฎหมาย ใช้ในด้านกฎหมาย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIFO512 Forensic Medicine 2 (0-2@-20)

Practice of principle and application of medical, scientific and legal knowledge on legal proceedings

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 1:00 pm

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว

leave a comment »

ศรวป๒๑๔ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว ๑ (๑-๐-๒)

หลักการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว การวิเคราะห์เชื่อมโยงสาเหตุปัจจัยทางด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรสว ๒๐๑

SIPV214 Preventive and Social Medicine – Family Medicine 1 (1-0-2)

Scope and principles of preventive and family medicine. Relationship between demographic, economic, environmental and social factors and health problems in individual, family and community levels

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:31 am

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว

leave a comment »

ศรวป๓๐๔ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว ๒ (๑-๒-๓)

หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว การผสมผสานความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ธรรมชาติของโรค วิทยาการระบาด และชีวสถิติ เพื่อประยุกต์ใช้ใน เวชปฏิบัติ ได้แก่ การป้องกัน รักษา และแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน สอบผ่านรายวิชา ศรวป ๒๑๔

SIPV304 Preventive and Social Medicine – Family Medicine 2 (1-2-3)

Principles and methods of Preventive and Social Medicine. Integration of basic medical sciences, knowledge on natural history of disease, epidemiology, and biostatistics for application in medical practice for disease prevention, treatment, and finding solution for health problems in individual, family, and community levels

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:29 am

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว

leave a comment »

ศรวป๔๐๕ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว ๔ (๐-๔@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย ประยุกต์หลักการและวิธีการทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและ เวชศาสตร์ครอบครัว ในการดูแลและรักษาผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทั้งด้านกายจิตและสังคม และฝึกทักษะการให้คำแนะนำแบบองค์รวม สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPV405 Preventive and Social Medicine – Family Medicine 4 (0-4@-20)

Study and apply knowledge of preventive medicine and family medicine for the patients care as a holistic approach

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:27 am

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว

leave a comment »

ศรวป๖๐๔ เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม – เวชศาสตร์ครอบครัว ๒ (๐-๒@-๒๐)

ศึกษาและฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วย เน้นทักษะในการแก้ปัญหาผู้ป่วยด้วยหลักการและวิธีการทางด้าน เวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและเวชศาสตร์ครอบครัว ศึกษาระบบบริการและบริหารสาธารณสุขของประเทศ สอบผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่ ๔ และ ๕

SIPV604 Preventive and Social Medicine – Family Medicine 2 (0-2@-20)

The study and practice with patients emphasizing on problem solving with the use of principle and method of preventive and social medicine together with family medicine. The study of the National Health Service and the country’s health administration

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:25 am

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

leave a comment »

ศรวฟ๕๐๖ เวชศาสตร์ฟื้นฟู ๒ (๐-๒@-๒๐)

การจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพในปัญหาสามัญที่พบได้บ่อย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคปวดข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ ผู้ป่วยเด็กสมองพิการ การรักษาแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาด้วยวิธีไม่เป็นทางเภสัชวิทยา การออกกำลังกาย ใช้เครื่องมือทางกายภาพ และการใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยมีความพิการเหลือน้อยที่สุด สอบผ่านรายวิชา ศรศศ ๔๐๑ และ ศรอย ๔๐๑

SIRM506 Rehabilitation Medicine 2 (0-2@-20)

Rehabilitaiton management in common problems such as cerebrovascular disease, musculoskeletal pain, cerebral palsy: Holistic approach by multidisciplinary team member and nonpharmaological treatment, therapeutic exercise, physical modalities, orthoses and prostheses in order to lessen disabilities in the patients

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 10:23 am