ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Methods

จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล

leave a comment »

รายวิชา EN322(50)จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation).

รายวิชา EN322(50) จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation)

ศึกษา คำจำกัดการแปล ประวัคิการแปลทางตะวันตก ประวัติการแปลในประเทศไทย

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การแปลคืออะไร
บทที่2 หลักการแปล
บทที่3 ปัญหาในการแปล
บทที่4 การแปลประโยคกรรม
บทที่5 การแปล
บทที่6 การแปลคำเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ
บทที่7 การแปลคำศัพท์ที่มีความหลายนัย
บทที่8 การแปลคำศัพท์ที่มีรูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด
บทที่9 การแปล Phrasal verbs
บทที่10 การแปลสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ
บทที่11 การปแลประโยคกรรมในภาษาไทยให้เป็นประโยค
บทที่12 การเลือกใช้ Article
บทที่13 การปแลโดยเลือกคำให้เหมาะสมกับเนื้อความ
บทที่14 คำที่เป็นปัญหาในการแปล
บทที่15 การแปลที่จำเป็นต้องตรวจแก้
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล

leave a comment »

รายวิชา EN322(50)จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation).

รายวิชา EN322(50) จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation)

ศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแปล

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การแปลคืออะไร
บทที่2 หลักการแปล
บทที่3 ปัญหาในการแปล
บทที่4 การแปลประโยคกรรม
บทที่5 การแปล
บทที่6 การแปลคำเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ
บทที่7 การแปลคำศัพท์ที่มีความหลายนัย
บทที่8 การแปลคำศัพท์ที่มีรูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด
บทที่9 การแปล Phrasal verbs
บทที่10 การแปลสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ
บทที่11 การปแลประโยคกรรมในภาษาไทยให้เป็นประโยค
บทที่12 การเลือกใช้ Article
บทที่13 การปแลโดยเลือกคำให้เหมาะสมกับเนื้อความ
บทที่14 คำที่เป็นปัญหาในการแปล
บทที่15 การแปลที่จำเป็นต้องตรวจแก้
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล

leave a comment »

รายวิชา EN322(50)จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation).

รายวิชา EN322(50) จุดมุงหมาย หลักการ และวีธีการแปล (nature and methods of translation)

ศึกษา ความรุ้งเกี่ยวกับการแปล คำจำกัดความของการแปล

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 การแปลคืออะไร
บทที่2 หลักการแปล
บทที่3 ปัญหาในการแปล
บทที่4 การแปลประโยคกรรม
บทที่5 การแปล
บทที่6 การแปลคำเชื่อมและสรรพนามต่าง ๆ
บทที่7 การแปลคำศัพท์ที่มีความหลายนัย
บทที่8 การแปลคำศัพท์ที่มีรูปเขียนมักทำให้เข้าใจความหมายผิด
บทที่9 การแปล Phrasal verbs
บทที่10 การแปลสุภาษิต คำพังเพย และสำนวนต่าง ๆ
บทที่11 การปแลประโยคกรรมในภาษาไทยให้เป็นประโยค
บทที่12 การเลือกใช้ Article
บทที่13 การปแลโดยเลือกคำให้เหมาะสมกับเนื้อความ
บทที่14 คำที่เป็นปัญหาในการแปล
บทที่15 การแปลที่จำเป็นต้องตรวจแก้
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC473
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Operations Research Methods in Economic Analysis II)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรทางเศรษฐกิจ หลักในการสร้างแบบจำลอง แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย์ แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงพลวัต แบบจำลองนโยบายเศรษฐกิจและแบบจำลองเชิงเศรษฐมิติ

หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CU203
อ่านกันเถอะ...
หลักสูตรและวิธีสอนทั่วไป 3 หน่วย
(Curriculum and Methods of Teaching)
ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของ หลักสูตร พื้นฐานที่ใช้กำหนดหลักสูตร ชนิดของหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรในระดับต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน หลักและวิธีสอนทั่วไป เทคนิคการสอน ทักษะการสอน กระบวนการสอน หลักการวางแผนการสอน การจัดสิ่งแวดล้อม การสร้างบรรยากาศ ในการเรียนการสอน ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน

บทที่1 : ความหมาย องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา…
บทที่2 : ประเภทของหลักสูตร
บทที่3 : พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักสูตร
บทที่4 : พื้นฐานทางสังคมที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่5 : พื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่6 : พื้นฐานเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวพันกับหลักสูตร
บทที่7 : หลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
บทที่8 : หลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน
บทที่9 : วิธีสอนทั่วไป
บทที่10 : เทคนิคการสอน
บทที่11 : ทักษะการสอน
บทที่12 : หลักและการวางแผนการสอน
บทที่13 : การจัดสภาพแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศ
บทที่14 : ปัญหา อุปสรรค แนวโน้มเกี่ยวกับหลักสูตร…
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
ภาคผนวก1:Supplement
ภาคผนวก2:Supplement
ภาคผนวก3:Supplement
แบบฝึกหัด

คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM433(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือวิธีการวิเคราะห์โดยอุปกรณ์ 3 หน่วย
(Hand book of Instrumental Methods of Analysis)
ศึกษา เดต้าโดเมน โดเมนไม่ใช้ไฟฟ้า โดเมนไฟฟ้า ความถี่ ความกว้างพัลส์ เฟส

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1-5
บทที่ 6-10
บทที่ 11-15
บทที่16-21
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH335 (H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ หน่วย
(Laboratory Manual for Instrumental Methods of Analysis)

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 3 : องค์ประกอบของเครื่องสเปกโทร
บทที่ 4 : บทนำแอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี
บทที่ 5 : การประยุกต์การวัดการดูดกลืนรังสี…
บทที่ 6 : อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
บทที่ 7 : รามันสเปกโทรสโกปี
บทที่ 8 : โมเลกูลาร์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี
บทที่ 9 : อะตอมมิกแมสสเปกโทรสโกปี
บทที่ 10 : อะตอมมิกสเปกโทรสโกปี
บทที่ 11 : อีมิสชั่นสเปกโทรสโกปี
บทที่ 12 : รีแฟรกโทรเมตรี
บทที่ 13 : โลราริเมเตอร์เซอร์โคลูารไดครอยซึมและ…
บทที่ 14 : นิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
บทที่ 15 : วิธีเอ็กซ์เรย์
บทที่ 16 : รังสีเคมี
บทที่ 17 : แมสสเปกโทรสโกปี
บทที่ 18 : การศึกษาสมบัติผิวโดยวิธีสเปกโทร…
บทที่ 19 : วิธีวิเคราะห์โยอัตโนมัติ
บทที่ 20 : การวิเคราะห์โดยใช้หลักการกระเจิง

เครื่องมือวิเคราะห์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH335
อ่านกันเถอะ...
เครื่องมือวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Instrucment Methods of Analysis)
ศึกษาเกียวกับทฤษฎีและวิธีใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 3 : องค์ประกอบของเครื่องสเปกโทร
บทที่ 4 : บทนำแอบซอร์ปชันสเปกโทรสโกปี
บทที่ 5: การประยุกต์การวัดการดูดกลืนรังสี…
บทที่ 6 : อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
บทที่ 7 : รามันสเปกโทรสโกปี
บทที่ 8 : โมเลกูลาร์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรสโกปี
บทที่ 9 : อะตอมมิกแมสสเปกโทรสโกปี
บทที่ 10 : อะตอมมิกสเปกโทรสโกปี
บทที่ 11 : อีมิสชั่นสเปกโทรสโกปี
บทที่ 12 : รีแฟรกโทรเมตรี
บทที่ 13 : โลราริเมเตอร์เซอร์โคลูารไดครอยซึมและ…
บทที่ 14 : นิวเคลียร์แมกนีติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี
บทที่ 15 : วิธีเอ็กซ์เรย์
บทที่ 16 : รังสีเคมี
บทที่ 17 : แมสสเปกโทรสโกปี
บทที่ 18 : การศึกษาสมบัติผิวโดยวิธีสเปกโทร…
บทที่ 19 : วิธีวิเคราะห์โยอัตโนมัติ
บทที่ 20 : การวิเคราะห์โดยใช้หลักการกระเจิง

วิธีเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล

leave a comment »

2103303    วิธีเชิงเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล    Numerical Methods for Mechanical Engineering

หลักการของเครื่องดิจิตอลคอมพิวเตอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ การหารากสมการเชิงพีชคณิตและสมการอดิสัย การหาคำตอบของสมการพีชคณิต การฟิตเส้นโค้ง การอินทิเกรด และการดิฟเพอรเรนซิเอตเชิงตัวเลข การอินทริเกรตเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญของปัญหาที่กำหนดค่าเริ่มต้น และปัญหาที่กำหนดค่าขอบ

(Digital computers principles and computer languages; root of algebraic and transcendental equations; solution of simultaneous algebraic equations; curve fitting; numerical integration and differentiation; numerical integration of ordinary differential equations: initial-value problems, ordinary differential equations: boundary-value problems.)

(2103303 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีทางคณิตศาสตร์และอุณหพลศาสตร์

leave a comment »

2302632    วิธีทางคณิตศาสตร์และอุณหพลศาสตร์    Mathematical Methods and Thermodynamics

คณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับเคมีฟิสิกัลและการประยุกต์พื้นฐานสำหรับอุณหพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์สถิติ

(Essential mathematics for physical chemistry and their applications; foundations for thermodynamics and statistical thermodynamics.)

(2302632 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมี

leave a comment »

2302664    วิธีการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมี    Computational Methods In Chemistry

บทนำ สมการเชิงอนุพันธ์ อินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกต์ในเคมีสารละลาย การประยุกต์ในเคมีควอนตัม การวิเคราะห์รีเกรสชั่น มอนติคาร์โลเทคนิค การคุมแต่งข้อมูล

(Introduction, differential equations, numerical integrations, applications in solution chemistry, applications in quantum chemistry, regression analysis, Monte-Carlo technique, data manipulations)

(2302664 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1

leave a comment »

2304611    วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1    Mathematical Methods For Physics I

สมการอนุพันธ์บางส่วน การแยกตัวแปร ปัญหาเงื่อนไขเริ่มต้นและเงื่อนไขขอบ ทฤษฎีสเทิร์ม-ลิอูวิลล์ ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันของกรีนตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น

(Partial differential equations; separation of variables; initial value and boundary value problems; Strum-Liouville theory; special functions; Green functions; introduction to complex variables.)

(2304611 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2

leave a comment »

2304612    วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักฟิสิกส์ 2    Mathematical Methods For Physics II

ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน การแปลงอินทิกรัล สมการอินทิกรัลระบบไม่เชิงเส้น แคลคูลัสของการแปรผัน

(Functions of complex variables; integral transforms; integral equations; nonlinerar systems; calculus of variation.)

(2304612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิธีถ่ายภาพสำหรับวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

leave a comment »

2305681    วิธีถ่ายภาพสำหรับวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    Photographic Methods in Biological Research

ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการถ่ายภาพสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมการถ่ายภาพขยายและการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ทั้งสีและขาวดำ

(Theory and practice of photography as applied to biological research, including black and white and colour photomacrography and photomicrography.)

(2305681 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 5:27 am

วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

leave a comment »

2309601    วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล    Research Methods In Marine Science

วิธีการวิจัยเพื่อใช้แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

(A review of the methods used for solving problems in marine science.)

(2309601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 8:55 am