ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Molecular

เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์

leave a comment »

ศรสว๔๒๕ เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลทางการแพทย์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

หลักการและวิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิจัย การวินิจฉัยและการป้องกันโรคพันธุกรรม การตรวจสอบ DNA และฝึกเทคนิควิธีการทางชีววิทยาระดับโมเลกุลในการค้นหาลักษณะของ DNA สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIID425 Medical Molecular Biology Techniques 2 (0-3@-20)

Principle and method in molecular genetics for research application. The diagnosis and prevention of inherited diseases, DNA testings together with training in molecular genetic methods for DNA research

มหาวิทยาลัยมหิดล

โฆษณา

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:44 am

สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล

leave a comment »

2302430    สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล    Molecular Spectroscopy

ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล สมมาตร ทฤษฎีกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์สเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี รามานสเปกโทรสโกปี ไมโครเวฟสเปกโทรสโกปี สปินเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี ผลึกศาสตร์รังสีเอ็กซ์

(Molecular orbital theory, symmetry; group theory; electronic spectroscopy; infrared spectroscopy, Raman spectroscopy; microwave spectroscopy; spin resononce spectroscopy; x-ray crystallography.)

(2302430 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การสร้างแบบจำลองโมเลกุล 1

leave a comment »

2302531    การสร้างแบบจำลองโมเลกุล 1    Molecular Modeling I

บทนำ ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลองโมเลกุล การสร้างโครงสร้างเคมีบนคอมพิวเตอร์ การคำนวณแบบจำลองโมเลกุล การประยุกต์ด้านโครงสร้างและเสถียรภาพของโครงสร้าง การประยุกต์ด้านปฏิกิริยาเคมี การประยุกต์ด้านสมบัติ

(Introduction, basic theory for molecular modeling, building chemical structures on computer molecular modeling calculations, applications to structures and their stabilities, applications to chemical reactions, application to properties.)

(2302531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล

leave a comment »

2302671    ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล    Molecular Orbital

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับแบบจำลองออร์บิทัลเชิงอะตอม การคำนวณออร์บิทัลเชิงโมเลกุลระดับพลังงานอิเล็กทรอนิก ออร์บิทัลในระบบอะโรมาติก การอนุรักษ์สมมาตรออร์บิทัลออร์บิทัลของปฏิกิริยาเพอริไซคลิก

(Principles of atomic orbital models; molecular orbital calculation; electronic energy levels; orbital of aromatic systems; conservation of orbital symmetry; orbitals of pericyclic reactions)

(2302671 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ชีววิทยาโมเลกุล

leave a comment »

2303562    ชีววิทยาโมเลกุล    Molecular Biology

การวิเคราะห์โครงสร้างของสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต เทคนิการโคลน การแยกยีนและการแสดงออกของยีน วิการย้ายยีนแบบต่าง ๆ เข้าสู่เซลล์โปรคาริโอต และยูคาริโอต กลไกการยับยั้งและการกระตุ้นการแสดงออกของยีน การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาโมเลกุลในการเกษตร วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรม แนวโน้มของชีววิทยาโมเลกุล

(Analysis of structure and function of genetic material in living organism, gene cloning techniques, gene isolation and gene expression, various modes of gene transfer to prokaryotic and eukaryotic cells, mechanism of gene inactivation and reactivation, applications of molecular biology in agriculture, medical science and industry, trends in molecular biology.)

(2303562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล

leave a comment »

2303572    ปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุล    Molecular Biology Laboratory

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการในการวางแผนการทดลอง การบันทึก การอ่านผล และการวิเคราะห์ ผลการทดลองในงานวิจัยด้านชีววิทยาโมเลกุล ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค เครื่องมือ และวัสดุที่ใช้เทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งแนวทางในการทำเสนอผลงานวิจัย

(Demonstrations and laboratory practices on experimental design, recording, reading and analysis of result in molecular biology research, general knowledge of molecular biology techniques, equipment and materials used in these techniques, concepts of research presentation.)

(2303572 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วิวัฒนาการเชิงโมเลกุล

leave a comment »

2303604    วิวัฒนาการเชิงโมเลกุล    Molecular Evolution

หลักการและวิธีการต่าง ๆ ทางด้านวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล ได้แก่ โครงสร้างและการผ่าเหล่าของยีน วิวัฒนาการของลำดับนิวคลีโอไทด์ วิวัฒนาการของยีนในประชากร อัตราการเกิดวิวัฒนาการ การสร้างไพโลเจนีแบบใหม่กลุ่มยีนและวิวัฒนาการแบบพร้อมเพรียง และหัวข้ออื่นน่าสนใจ การฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโมเลกุลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(Concepts and methodologies in molecular evolution; gene structure and mutation nucleotide sequence evolutionary rate evolution of genes in populations, phylogeny reconstruction, gene family and concerted evolution, and some current topics, molecular analysis by computer software programs.)

(2303604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)