ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Natural

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษา ทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
บทที่4 : ดิน
บทที่5 : มนุษย์และน้ำ
บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์
บทที่7 : ป่าไม้
บทที่8 : สัตว์ป่า
บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ
บทที่10 : ประชากร
ภาคผนวก :
บรรณานุกรม : Reference

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

leave a comment »

2302674    เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    Chemistry Of Natural Products

การสังเคราะห์และการหาโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ซับซ้อน สารเคมีที่เกิดตามธรรมชาติในพืช งานวิจัยสมัยใหม่

(Elucidation of structure and synthesis of complex natural products, phytochemistry.)

(2302674 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

leave a comment »

2302686    เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ    Chemistry of Natural Products

การสังเคราะห์และการหาโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารเคมีที่เกิดในพืช งานวิจัยสมัยใหม่

(Synthesis and structure determination of complex natural products; naturally occurring compounds in plants; new research works.)

(2302686 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล

leave a comment »

2302781    ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล    Marine Natural Products

ชีวสังเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากแบคทีเรียทะเล แพลงตอนทะเล สาหร่ายทะเล เพรียงหัวหอม ทากทะเล ฟองน้ำทะเล บทบาทและความสำคัญของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเลต่อมนุษย์และระบบนิเวศ

(Introduction to biosynthesis of natural products; natural products from marine bacteria, marine phytoplankton, marine alga, tunicate, marine mollusks, marine sponge; the roles and importance of marine natural products to human beings and ecological system.)

(2302781 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

leave a comment »

2303503    การจัดการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา    Natural History Museum Management

ประวัติของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยากับพิพิธภัณฑ์ของสาขาอื่น หลักการและแนวคิดด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์ เน้นความสำคัญของการแบ่งประเภทของตัวอย่างอ้างอิงที่เก็บสะสม เทคนิคในการเตรียมและการก็บรักษาตัวอย่าง สภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บตัวอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างและการแก้ไข การอนุรักษ์ในเชิงการป้องกันปัญหา การวิเคราะห์ดัชนีที่บ่งชี้สถานภาพของพิพิธภัณฑ์ การจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการให้บริการความรู้กับสาธารณชน ตัวอย่างของการใช้ฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์ มาตรฐานสากลและการประเมินผลพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา ปฏิบัติการด้านการตรวจสอบความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของสถานที่เก็บรักษาตัวอย่างและของวัสดุที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์ ด้านการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม การเยี่ยมชมและฝึกการทำงานในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา

(History of natural history museums; similarities and differences of natural history museums and other types of museums; principles and concepts of museum management with emphasis on categories of reference collections; specimen preparation and preservation techniques; storage environment; collection problems and solutions; preventive conservation; analysis of index indicting status of museums; management of museums for scientific research and public education; examples of the use of specify database and web accessibility; professional standards and assessment of natural history museums. practical training includes laboratory works for storage envionment monitoring and material testing; field trips for specimen collection; museum visits, and training in natural history museums.)

(2303503 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

2303526    หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    Principles of Natural Resource management

หลักการเชิงทฤษฎีบนพื้นฐานทางนิเวศวิทยา และความยั่งยืนสำหรับการจัดทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นแนวคิดแบบองค์รวม กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยการใช้แบบจำลองตัวอย่างกรณีศึกษาของการจัดระบบนิเวศแบบต่าง ๆ

(Theoretical concepts based on ecology and sustainability for natural resource management focusing on holistic approach, system-thinking process by simulation model application, case study of ecosystem-based mangement.)

(2303526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ

leave a comment »

2308424    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ    Integrated Natural Resources Management

หลักการและการปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวทางทางนิเวศวิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบผสมผสาน กระบวนการและเทคนิคการผสมผสานเชิงคุณภาพเพื่อจัดการทรัพยากร ประสบการณ์ภาคสนามในลักษณะของโครงงานด้านการจัดการทรัพยากร

(Principles and practical application of ecosystem approach to integrated natural resources management; resources management process and quantitative integration techniques; field experience for resources management project.)

(2308424 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:17 pm