ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Nursing

การพยาบาลอาชีวอนามัย

leave a comment »

3014780    การพยาบาลอาชีวอนามัย    Occupational Health Nursing

หลักการและวัตถุประสงค์ของการพยาบาลอาชีวอนามัย บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในงานอาชีวอนามัย การจัดบริการด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย

(Principles and objectives of occupational health nursing; roles and functions of occupational health nurse; occupational health nursing services.)

(3014780 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 30, 2009 at 3:29 am

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล I

leave a comment »

198151     แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล I     Basic Concepts and Principles of Nursing I

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย บทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพของบุคคลครอบครัว ชุมชน โดยคำนึงถึงสภาวะทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ทฤษฎีการพยาบาลกระบวนการพยาบาล หลักการพยาบาล และส่งเสริมผู้รับบริการให้ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

(Concepts of health, illness, roles, functions, and scope of responsibility of nurses in health promotion, diseases prevention, curative and, rehabilitation of the individual, family and community concerning physical, mental and spiritual. Nursing theories, nursing process, principles of nursing, and promotion of people’s self care.)

(198151 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:24 am

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล II

leave a comment »

198152     แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล II     Basic Concepts and Principles of Nursing II

เทคนิคปฏิบัติการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและการบันทึกทางการพยาบาล ฝึกประสบการณ์การดูแลบุคคล ครอบครัว ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนโดยใช้กระบวนการพยาบาลและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาล

(Nursing techniques for helping people who have health problems, nursing record, practice providing care to the indivdual, family, with deviate health condition using nursing process and nursing techniques.)

(198152 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:22 am

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล III

leave a comment »

198153     แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล III     Basic Concepts and Principles of Nursing III

ฝึกประสบการณ์ใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชนทั้งในภาวะปกติ และภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน

(Practice using the nursing process in providing nursing care to individual, family, and community both in normal condition and deviate health condition.)

(198153 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:20 am

พัฒนาการการพยาบาล

leave a comment »

198181     พัฒนาการการพยาบาล     Nursing Professional Development

วิวัฒนาการทางการพยาบาลในด้านการบริการการศึกษา การบริหารและการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการการพยาบาล บทบาทแลหน้าที่ของพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(Evolution in Nursing service and education, administration and nursing research, economical change, science and technology, social and education that influence nursing development, roles and functions of nurses in professional development, professional organizations and related organizations both in the country and foreign counties.)

(198181 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:19 am

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช I

leave a comment »

198251     สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช I     Mental Health and Psychiatric Nursing I

แนวคิด หลักการและทฤษฎีการพยาบาลจิตเวช บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลจิตเวช มโนมติเกี่ยวกับตนเอง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การใช้ตนเองเป็นเครื่องมือการบำบัด กระบวนการพยาบาล แนวทางในการช่วยเหลือและการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต ฝึกประสบการณ์การใช้กระบวนการพยาบาล ในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัว

(Concepts, principles and theories of psychiatric nursing, roles and responsibilities of psychiatric nurses, self concept factors that has effect on health, self therapy, nursing process, guidance in helping and creating relationship with a person who has psychiatric problems, practice using nursing process in caring of the person who has psychiatric problems and adaptation.)

(198251 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:07 am

การพยาบาลอนามัยชุมชน I

leave a comment »

198261     การพยาบาลอนามัยชุมชน I     Community Health Nursing I

แนวคิด หลักการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของพยาบาลอนามัยชุมชนปัญหาสาธารณสุข แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ การสาธารณสุขมูลฐาน โครงสร้างการบริหารและระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ หลักการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพกระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอนามัยสิ่งแวดล้อมทันตสาธารณสุข หลักการระบาดวิทยา และการเฝ้าระวัง ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และระบบการส่งต่อ

(Concepts, principles, roles, functions, and responsibilities of community health nurses, public health problems, national pubic health development plan, primary health care, administration structure and national health care delivery system, principles in teaching and consulting about health, nursing process in health promotion, prevention curation and rehabilitation to the individual, family and community. Family health, school health, environmental health, dental public health, principles of epidemiology and surveillance, information system and referal system in Public Health.)

(198261 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:06 am

การพยาบาลอนามัยชุมชน II

leave a comment »

198262     การพยาบาลอนามัยชุมชน II     Community Health Nursing II

ฝึกประสบการณ์ การให้ความรู้ และคำปรึกษาด้านสุขภาพใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนงานอนามัยครอบครัว งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานทันตสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน

(Practice teaching and counselling in Health, using nursing process in health promotion, prevention, curation and rehabilitation to the individua, family and community. Family health, school health environmental health, dental public health, promote and support the primary health care work.)

(198262 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:04 am

การพยาบาลผู้ใหญ่ I

leave a comment »

198263     การพยาบาลผู้ใหญ่ I     Adult Nursing I

แนวคิดและหลักการในการให้การพยาบาลบุคคลที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยผู้ใหญ่ การเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตของเซลล์ ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก โรคเขตร้อน โรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ ระบบทางเดินอาหาร โลหิตและต่อมน้ำเหลือง ทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ ในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย และการช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับอันตรายจากอุบัติภัยและสาธารณภัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ

(Concepts and principles in providing Nursing care to the person in late adolescent stage to adult stage, preparation of the patient for diagnostic examination and therapy of the person who has health problems related to changing in growth of cells, integumentary system, ear, eye, nose, throat, tropical diseases, communicable diseases, non-communicable diseases, gastro-intestinal tract, blood and lymph, urinary tract, reproductive organs; in acute stage, critical stage, chronic stage and terminal stage, helping the person who has injury from accident and natural disaster using nursing process in solving problems covering physical, mental, social spiritual aspects of the person.)

(198263 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:02 am

การพยาบาลผู้ใหญ่ II

leave a comment »

198264     การพยาบาลผู้ใหญ่ II     Adult Nursing II

ฝึกประสบการณ์การใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลบุคคลวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับการตรวจเพื่อการวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางยา และการผ่าตัด ซึ่งมีปัญหาสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตขอบเซลล์ ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก โรคเขตร้อน โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ ระบบทางเดินอาหาร โลหิต และต่อมน้ำเหลือง ทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ ในระยะเฉียบพลันระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย และการช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับอันตรายจากอุบัติภัยและสาธารณภัย

(Practice using the nursing process in providing nursing care to people who have health problems in the late adolescent to adult age for diagnostic examination; drug therapy; and surgery; covering the physical, mental, social, spiritual aspects regarding the change in growth of cell, integumentary system, eye, ear, nose, throat, tropical diseases, communicable diseases, non-communicable diseases, diseases of gastro-intestinal tract, blood and lymph, urinary tract, reproductive organ, in acute stage, critical stage, chronic stage and terminal stage, and helping the person with injury from accident and disaster.)

(198264 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:01 am

การพยาบาลผู้สูงอายุ

leave a comment »

198266     การพยาบาลผู้สูงอายุ     Geriatric Nursing

แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ทฤษฎีการสูงอายุ ฝึกประสบการณ์การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะปกติ และภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ บทบาทของครอบครัว และชุมชนที่มีต่อผู้สูงอายุ สิทธิของผู้สูงอายุ และแหล่งบริการสุขภาพผู้สูงอายุ

(Concepts and Principles of nursing of the eldery who has change in physical, mental, social and spiritual aspects; promotion of development in each age, theory of eldery, practice using of nursing process in caring of the eldery in normal and deviate health condition , health promotion. Prevention, curation and rehabilitation; roles of family and community towards the eldery, rights of the eldery and sources of health services for the eldery.)

(198266 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 7:59 am

การพยาบาลสูติศาสตร์ I

leave a comment »

198271     การพยาบาลสูติศาสตร์ I     Obstetric Nursing I

แนวคิดและหลักการในการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว บทบาทของบิดาต่อครอบครัวการวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงของหญิงตั้งครรภ์ การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยงและการส่งต่อ ฝึกประสบการณ์การให้คำปรึกษาในการส่งเสริมสุขภาพครอบครัว วางแผนครอบครัวและใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ คัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการส่งต่อ

(Concepts and principles in family health promotion, roles of father to the family, family planning, and pregnancy; assessment of health condition and change of pregnant woman, screening and referring of pregnant women who are at risk, practice counseling to support family health promotion, family planning, and using nursing process in caring of pregnant women.)

(198271 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 7:58 am

การพยาบาลสูติศาสตร์ II

leave a comment »

198272     การพยาบาลสูติศาสตร์ II     Obstetric Nursing II

การประเมินภาวะสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงของมารดาและทารกทุกระยะการคลอด การประเมินความก้าวหน้าของการคลอด การทำคลอดปกติ การพยาบาลทุกระยะของการคลอดการช่วยเหลือทารกแรกคลอด การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารก การพยาบาลมารดา และทารกหลังคลอดปกติ

(Assessment of health condition and the change of mother and neonate in every stage of labor. Assessment of the progress of labor, normal delivery, nursing care of all stages of Labor, helping of the new born infant, promotion of mother and in fant attachment, nursing of mothers and infants after normal labor.)

(198272 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 7:56 am

การพยาบาลเด็ก I

leave a comment »

198273     การพยาบาลเด็ก I     Pediatric Nursing I

แนวคิดและหลักการพยาบาลเด็ก บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพของเด็กแรกเกิดถึง วัยรุ่นตอนต้น บทบาทของครอบครัวต่อสุขภาพเด็ก และการดูแลเด็ก แหล่งทรัพยากรในชุมชนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของเด็กและครอบครัว การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การส่งเสริมสุขภาพเด็ก กระบวนการพยาบาลในการดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพและการส่งต่อฝึกประสบการณ์การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ และการส่งต่อ

(Concepts and principles of pediatric nursing; roles, functions, and responsibilities of nurses in health promotion, disease prevention, cure, and rehabilitation of clients from being born to early adolescent stage; roles of family on pediatric health and care; community resources and factors influencing health of children and their families; assessment of growth and development; pediatric health promotion; nursing process of children with health problems and referring; Practice assessing growth and development, health promotion and disease prevention, application of nursing process to care of children with health problems and referring.)

(198273 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 7:55 am

การพยาบาลเด็ก II

leave a comment »

198274     การพยาบาลเด็ก II     Pediatric Nursing II

กระบวนการพยาบาลในการดูแลเด็กแรกเกิดถึงวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะเสี่ยงการเจริญเติบโตและพัฒนาการผิดปกติ ความพิการ ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน ในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรังและระยะสุดท้าย

(Nursing process in caring of new born to early adolescent age clients who are at risk or have abnormalities of growth and development, deformities, complicate health problems in acute stage, critical stage, chronic stage and terminal stage.)

(198274 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 7:53 am