ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Nursing

การพยาบาลอาชีวอนามัย

leave a comment »

3014780    การพยาบาลอาชีวอนามัย    Occupational Health Nursing

หลักการและวัตถุประสงค์ของการพยาบาลอาชีวอนามัย บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในงานอาชีวอนามัย การจัดบริการด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย

(Principles and objectives of occupational health nursing; roles and functions of occupational health nurse; occupational health nursing services.)

(3014780 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 30, 2009 at 3:29 am

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล I

leave a comment »

198151     แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล I     Basic Concepts and Principles of Nursing I

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย บทบาทหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพของบุคคลครอบครัว ชุมชน โดยคำนึงถึงสภาวะทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ทฤษฎีการพยาบาลกระบวนการพยาบาล หลักการพยาบาล และส่งเสริมผู้รับบริการให้ดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง

(Concepts of health, illness, roles, functions, and scope of responsibility of nurses in health promotion, diseases prevention, curative and, rehabilitation of the individual, family and community concerning physical, mental and spiritual. Nursing theories, nursing process, principles of nursing, and promotion of people’s self care.)

(198151 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:24 am

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล II

leave a comment »

198152     แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล II     Basic Concepts and Principles of Nursing II

เทคนิคปฏิบัติการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและการบันทึกทางการพยาบาล ฝึกประสบการณ์การดูแลบุคคล ครอบครัว ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนโดยใช้กระบวนการพยาบาลและเทคนิคการปฏิบัติการพยาบาล

(Nursing techniques for helping people who have health problems, nursing record, practice providing care to the indivdual, family, with deviate health condition using nursing process and nursing techniques.)

(198152 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:22 am

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล III

leave a comment »

198153     แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล III     Basic Concepts and Principles of Nursing III

ฝึกประสบการณ์ใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชนทั้งในภาวะปกติ และภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน

(Practice using the nursing process in providing nursing care to individual, family, and community both in normal condition and deviate health condition.)

(198153 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:20 am

พัฒนาการการพยาบาล

leave a comment »

198181     พัฒนาการการพยาบาล     Nursing Professional Development

วิวัฒนาการทางการพยาบาลในด้านการบริการการศึกษา การบริหารและการวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการการพยาบาล บทบาทแลหน้าที่ของพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(Evolution in Nursing service and education, administration and nursing research, economical change, science and technology, social and education that influence nursing development, roles and functions of nurses in professional development, professional organizations and related organizations both in the country and foreign counties.)

(198181 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:19 am

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช I

leave a comment »

198251     สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช I     Mental Health and Psychiatric Nursing I

แนวคิด หลักการและทฤษฎีการพยาบาลจิตเวช บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลจิตเวช มโนมติเกี่ยวกับตนเอง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ การใช้ตนเองเป็นเครื่องมือการบำบัด กระบวนการพยาบาล แนวทางในการช่วยเหลือและการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต ฝึกประสบการณ์การใช้กระบวนการพยาบาล ในการดูแลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตและการปรับตัว

(Concepts, principles and theories of psychiatric nursing, roles and responsibilities of psychiatric nurses, self concept factors that has effect on health, self therapy, nursing process, guidance in helping and creating relationship with a person who has psychiatric problems, practice using nursing process in caring of the person who has psychiatric problems and adaptation.)

(198251 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:07 am

การพยาบาลอนามัยชุมชน I

leave a comment »

198261     การพยาบาลอนามัยชุมชน I     Community Health Nursing I

แนวคิด หลักการ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของพยาบาลอนามัยชุมชนปัญหาสาธารณสุข แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ การสาธารณสุขมูลฐาน โครงสร้างการบริหารและระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ หลักการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านสุขภาพกระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การอนามัยครอบครัว การอนามัยโรงเรียน การอนามัยสิ่งแวดล้อมทันตสาธารณสุข หลักการระบาดวิทยา และการเฝ้าระวัง ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และระบบการส่งต่อ

(Concepts, principles, roles, functions, and responsibilities of community health nurses, public health problems, national pubic health development plan, primary health care, administration structure and national health care delivery system, principles in teaching and consulting about health, nursing process in health promotion, prevention curation and rehabilitation to the individual, family and community. Family health, school health, environmental health, dental public health, principles of epidemiology and surveillance, information system and referal system in Public Health.)

(198261 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 23, 2009 at 8:06 am