ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Occupational

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

leave a comment »

2946659    เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน    The Economics Of Occupational Safety And Health

การวิเคราะห์ปัญหาที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานในสถานประกอบการ การวิเคราะห์กฎหมายที่บัญญัติขึ้นใช้บังคับสถานประกอบต่างๆ เพื่อคุ้มครองและสร้างความปลอดภัยต่อแรงงาน มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน หลักการวิเคราะห์ผลได้-ต้นทุนของการจัดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

(Problems of occupational injuries and illnesses in work places ; legal requiremnts, judicial interpretations and legal implications of the occupational safety standards and acts; occupational safety management.)

(2946659 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โฆษณา

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 12:38 pm

สุขภาพในการประกอบอาชีพ

leave a comment »

173441     สุขภาพในการประกอบอาชีพ     Occupational Health

ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ลักษณะของปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพ แนวคิดหลักการ กระบวนการและการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาสุขภาพในการประกอบอาชีพกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ

(Health problems arising from different occupations. Characteristics of occupational health problems. Factors associating with occupational health. Concepts, and management of occupational health services. Laws enforcement and responsible organizations for occupational health.)

(173441 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 4:29 am

อาชีวเวชศาสตร์ในจักษุวิทยา

leave a comment »

3003770    อาชีวเวชศาสตร์ในจักษุวิทยา    Occupational Medicine In Ophthalmology

โรคเนื่องจากอาชีพและการทำงานที่มีตาเป็นอวัยวะเป้าหมาย

(Occupational and work-related diseases that have eyes as target organs.)

(3003770 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 4:52 am

อาชีวเวชศาสตร์ในจิตเวชศาสตร์

leave a comment »

3007770    อาชีวเวชศาสตร์ในจิตเวชศาสตร์    Occupational Medicine In Ophthalmology

ความเครียดเนื่องจากงานอาชีพและการส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานประกอบการ

(Occupational and work-related diseases that have eyes as target organs.)

(3007770 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 1, 2009 at 3:39 am

อาชีวเวชศาสตร์

leave a comment »

3014739    อาชีวเวชศาสตร์    Occupational Medicine

ศึกษาส่วนประกอบของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยเกิดจากอาชีพและทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม การศึกษาถึงสาเหตุอาการ การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคที่พบบ่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมและอาชีพ ศึกษาประวัติ กฎหมาย และบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัย ศึกษาจุดมุ่งหมายและหน้าที่ของงานบริการอาชีวอนามัย นอกจากนั้นยังศึกษาด้านพิษวิทยา จิตวิทยา สรีรวิทยา การทำงานและเออร์โกโนนิคส์ อีกด้วย

(This course provides an introduction occupational disease hazards, their evaluation and control. The history of occupational health, the fundamentals of toxicity, problems of exposure to physical and chemicals in industry, and exposure evaluation and control will be discussed.)

(3014739 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 30, 2009 at 4:05 am

พื้นฐานอาชีวอนามัย

leave a comment »

3014760    พื้นฐานอาชีวอนามัย    Fundamentals of Occupational Health

การเปลี่ยนแปลงของประเทศสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ผลกระทบของสิ่งคุกคามจากงาน อาชีพและสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน ขอบเขตและความสำคัญของชีวอนามัยบุคลากรที่เกี่ยวข้องและหน้าที่ของบุคลากร ระบบบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการขนาดต่างๆในประเทศไทย

(Evolution of Thailand to a newly industrialized country; impact of occupational and environmental health hazards on the health of the health of workers and community; scope and significance of occupational health; occupational health professionals and their functions; occupational health hazards; occupational health service systems in various sizes of the workplace in Thailand.)

(3014760 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 30, 2009 at 3:58 am

อาชีวเวชศาสตร์ 1

leave a comment »

3014761    อาชีวเวชศาสตร์ 1    Occupational Medicine I

โรคจากการประกอบอาชีพที่เกิดจากสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทางสังคมจิตวิทยา และทางเคมี

(Occupational diseases resulting from physical, biological, psychosocial and chemical health hazards.)

(3014761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 30, 2009 at 3:56 am