ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Operations

การจัดการการดำเนินงาน

leave a comment »

รายวิชา BM705(51)การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management).

รายวิชา BM705(51) การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)
* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ
สารบัญ
บทที่1 บทนำ
บทที่2 กลยุทธ์การดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน
บทที่2 การจัดการเครือข่ายวัสดุ
บทที่4 การควบคุมสินค้าคงคลัง
บทที่5 การวางแผนการผลิตรวม
บทที่6 การวางแผนความต้องการวัตถุ
บทที่7 ระบบทันเวลา
บทที่8 ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น
บทที่9 แขนงการตัดสินใจ
บทที่10 ตัวแบบเครือข่าย
บทที่11 การจัดการโครงการ
บทที่12 การพยากรณ์
บทที่13 ตัวแบบการขนส่ง
บทที่14 การวิเคราะห์มาร์คอฟ

การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EC473
อ่านกันเถอะ...
การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Operations Research Methods in Economic Analysis II)
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรทางเศรษฐกิจ หลักในการสร้างแบบจำลอง แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย์ แบบจำลองเศรษฐกิจเชิงพลวัต แบบจำลองนโยบายเศรษฐกิจและแบบจำลองเชิงเศรษฐมิติ

ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1

leave a comment »

2306350    ปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 1    Unit Operations Laboratory I

การแนะนำให้รู้จักหลักการเบื้องต้นและเครื่องมือทั่วๆ ไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี การวัดความดัน การวัดการไหล การไหลภายในท่อ การถ่ายโอนและการเก็บของไหลและของแข็ง การลดขนาด การทดลองเกี่ยวกับหลักการในเรื่องการไหลของของไหล การถ่ายโอนความร้อนและการถ่ายโอนมวล

(Introduction to the basic principles and general equipment in chemical industries; pressure measurement, flow measurement, flow in pipes and channels, transport and storage of fluids and solids, size reduction and size enlargement; experiments on principles in fluid flow, heat transfer, and mass transfer with reports.)

(2306350 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 4:28 am

ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน : การออกแบบและการปฏิบัติการ

leave a comment »

2306545    ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน : การออกแบบและการปฏิบัติการ    Circulating Fluidzized Bed: Design and Operations

บทนำ ฟลูอิไดเซซันแบบต่าง ๆ ไฮโดรไดนามิกส์ การเคลื่อนที่ของของแข็งและการผสม ท่อตรงและระบบการไหลกลับเครื่องแยกแก๊สและของแข็ง การถ่ายโอนความร้อนในเครื่งฟลูอิไดซืเบดแบบหมุนเวียน สมรรถนะการเผาไหม้ การออกแบบเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนของหม้อไอน้ำ การออกแบบส่วนต่าง ๆ ของเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน งานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน

(Introduction; regimes of fluidization; hydrodynamics; solids motion and mixing; standpipes and return systems; gas-solid separators; heat transfer in circulating fluidized beds; combustion performance; design considerations for circulating fluidized beds boiler; design of circulating fluidized beds components; recent research on circulating fluidized beds.)

(2306545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 3:52 am

การปฏิบัติการการแยกตัว

leave a comment »

2306604    การปฏิบัติการการแยกตัว    Separations Operations

การออกแบบกระบวนการแยกตัวขององค์ประกอบเชิงซ้อนซึ่งรวมทั้งการดูดซับ การกลั่น การสกัด และการแลกเปลี่ยนไอออน เน้นหนักในหลักการของขั้นตอนที่สมดุลและเครื่องสัมผัสแบบดิฟเฟอเรนเชียล

(Design of multicomponent separation systems including absorption, distillation, extraction and ion exchange. Emphasis on the concepts of the equilibrium stage and the differential contactor.)

(2306604 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 23, 2009 at 3:36 am

การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน

leave a comment »

2602344    การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน    Production/Operations Management

แนวคิดและการตัดสินใจของระบบการดำเนินงานในการออกแบบและวางแผนขององค์การที่ผลิตสินค้าและบริการ หน้าที่การดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การจัดการคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ การวางผัง การจัดการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการดำเนินงาน การจัดการสินค้าคงเหลือ การผลิตแบบทันเวลาพอดี การวัดงาน

(An introduction to the operations in manufacturing and service organizations; facility location; layout; production process; safety management; forecasting; operations planning and control, work measurement, quality management, inventory control management and just-in-time production.)

(2602344 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 5:21 pm

การจัดการการดำเนินงาน

leave a comment »

2602541    การจัดการการดำเนินงาน    Operations Management

หน้าที่การดำเนินงาน กลยุทธ์การดำเนินงาน การจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การออกแบบสินค้าและบริการ การออกแบบกระบวนการ การออกแบบผัง ทรัพยากรมนษย์ในการจัดการการดำเนินงาน การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการเทคโนโลยี การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิต การจัดการโครงการ การจัดการสินค้าคงเหลือ การวางแผนความต้องการวัสดุ การผลิตแบบทันเวลา กการจัดการสิ่งแดล้อมและควบคุมมลพิษ

(Operation function; operation strategy; quality control; product and service design; process design; layout design; human resources in operation management; supply chain management; management of technology; forecasting; capacity planning; production scheduling; project management; inventory management; material requirement planning; just-in-time production; environmental management and pollution control.)

(2602541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 16, 2009 at 3:52 pm