ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Organic

เคมีอินทรีย์

leave a comment »

วทคม๑๒๒ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓–๐–๖)

โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อหมู่ฟังก์ชันต่างๆ สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และการหมุนระนาบของแสง การสังเคราะห์ ปฏิกิริยา และการระบุสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์หรือออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตนกรดคาร์บอซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และอะมีน โครงสร้างเชิงโมเลกุล และปฏิกิริยา ของสารชีวโมเลกุลจำพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลิอิก สอบผ่านรายวิชา วทคม ๑๑๑

SCCH122 Organic Chemistry 3 (3–0–6)

Molecular structure and properties of organic compounds, classification and nomenclature of various functional groups, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities, synthesis, reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and amines Molecular structure and properties of biomolecules: carbohydrates, proteins, lipid and nucleic acids

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:05 am

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM328
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
บทที่ 2 : การแยกคาเฟอินจากใบชา
บทที่ 3 : การแยกแลคโตสจากหางนม
บทที่ 4 : คอลัมน์โครมาโตกราฟี
บทที่ 5 : Preparative Thin-layer Chromatography(PLC)
บทที่ 6 : สเตอริโอเคมี
บทที่ 7 : สเตอริโอเคมีของออกซิม และ Beckman Rearrangement
บทที่ 8 : สีย้อมผ้าและการย้อมผ้า
บทที่ 9 : สเปคโตรสโคปีในสารประกอบอินทรีย์
บทที่ 10 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
บทที่ 11 : โปรตอน-นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM327(47)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1) )

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 :เทคนิคการปฎิบัติการทั่วไป
บทที่3 :ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม1-Bromobutane และ 3-Chloro-3-methylpentane
บทที่4 :ปฏิกิริยาขจัดออกของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม-Cyelohexene และ 3-Methyl-2-pentane
บทที่5 : ปฏิกิริยาเพิ่มเข้าของสารประกอบอินทรีย์ : การเตรียม3-Bromo-3-methylpentane
บทที่6 :การควบแน่นแบบอัลดอลของสารประกอบคาร์บอนีล : การเตรียม Dibenzal-acetone
บทที่7 : ปฎิกิริยาออกซิเดชันของแอลกอฮอล์ : การเตรียม Cyclohexanone
บทที่8 : ปฎิกิริยาแทนที่ด้วยหมู่ในโตรของสารประกอบอะโรเมติก : การเตรียม 0- และ P-Nitrophenol
บทที่9 : การทดสอบทางสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอะมีน
บทที่10 :โครมาโทกราฟี
บทที่11 : ไขมันและน้ำมัน สบู่และผงซักฟอก
บทที่12 : การวิเคราะห์หาธาตุในหมู่ของสารประกอบอินทรีย์
บทที่13 : การสังเคราะห์แบบหลายขั้นตอน : การเตรียม Sulfanilamide
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริสุทธิ์โดยวิธีต่าง ๆ

บทที่1 คำแนะนำ ระเบียนข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
บทที่2 จุดหลอมเหลว
บทที่3 การตกผลึกซ้ำ
บทที่4 จุดเดือดและการกลั่น
บทที่5 การสกัด
บทที่6 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่7 เบนซืนและสารประกอบอะโรเมติด
บทที่8 อัลคิลเฮไลด์
บทที่9 แอลกอฮอล์และฟืนอล
บทที่10 อัลดีไฮด์และคีโตน
บทที่11 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่12 การวิเคราะห์หมู่ฟังชันนัล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM227(H)50
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic chemistry Laboratory1)
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ และการทำให้สารบริศุทธิ์โดยวิธีการต่าง ๆ

บทที่1 คำแนะนำ ระเบียนข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
บทที่2 จุดหลอมเหลว
บทที่3 การตกผลึกซ้ำ
บทที่4 จุดเดือดและการกลั่น
บทที่5 การสกัด
บทที่6 ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่7 เบนซืนและสารประกอบอะโรเมติด
บทที่8 อัลคิลเฮไลด์
บทที่9 แอลกอฮอล์และฟืนอล
บทที่10 อัลดีไฮด์และคีโตน
บทที่11 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่12 การวิเคราะห์หมู่ฟังชันนัล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM227(47038)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory I)

บทที่1 : คำแนะนำ ระเบียบข้อบังคับ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
บทที่2 : จุดหลอมเหลว
บทที่3 : การตกผลึกซ้ำ
บทที่4 : จุดเดือดและการกลั่น
บทที่5 : การสกัด
บทที่6 : ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
บทที่7 : เบนซีนและสารประกอบอะโรเมติก
บทที่8 : อัลติลเฮไลด์
บทที่9 : แอลกฮอล์และฟีนอล
บทที่10 : อัลดีไฮด์และคีโตน
บทที่11 : กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก
บทที่12 : การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันนัล
ภาคผนวก
บรรณานุกรม : Reference

เคมีอินทรีย์ 2

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM222(CH222)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 3 หน่วย
(Organic Chemistry 2)

บทที่1 : สเตอรีโอเคมีและสเตอรีโอไอโซเมอร์
บทที่2 : สเปกโทรสโกปี
บทที่3 : สารประกอบซัลเฟอร์และสารประกอบฟอสฟอรัส
บทที่4 : สารประกอบไนโตรเจน
บทที่5 : สารประกอบพอลินิวเคลียร์แอโรเมติก
บทที่6 : สารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก
บทที่7 : พอลิเมอร์
บทที่8 : ชีวโมเลกุล
บทที่9 : คาร์แบนไอออน
บทที่10 : สารประกอบคาร์บอนีลไม่อิ่มตัวที่แอลฟากับเบตา
บทที่11 : การสืบค้นกลไกปฏิกิริยา
บทที่12 : ปฏิกิริยาประเภทต่าง ๆ และกลไกปฏิกิริยา
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 4:42 pm