ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Organizations

กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศ

leave a comment »

2402690    กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศ    International Law and Organizations

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง องค์การระหว่างประเทศ จุดแข็งและจุดอ่อนของกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ อำนาจและบทบาทของอค์การระหว่างประเทศในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

(Public international law; international organizations; strengths and weaknesses of international law in the resolution of international conflicts; authority and role of international organizations in the maintenance of international peace and security.)

(2402690 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 6:48 am

การวิเคราะห์องค์การทางการศึกษา

leave a comment »

2706807    การวิเคราะห์องค์การทางการศึกษา    Analysis Of Educational Organizations

การนำแนวคิดเชิงระบบมาใช้ในการวิเคราะห์องค์การทางการศึกษาและการประยุกต์ใช้ กระบวนการในการวิเคราะห์องค์การทางการศึกษา โดยเน้นการนำผลการวิจัยบที่เกี่ยวข้องมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์

(An application of systems approach in organization diagnosis, study and application of processes diagnostic to education organizations, with particular attention on needed areas of research in organization analysis.)

(2706807 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 7:36 pm

การประยุกต์การพัฒนาการเรียนการสอนในองค์กร

leave a comment »

2708750    การประยุกต์การพัฒนาการเรียนการสอนในองค์กร    Application Of Instructional Development In Organizations

การประยุกต์หลักการและแนวคิดของการพัฒนาการสอนเพื่อการจัดการเกี่ยวกับโปรแกรมพัฒนาการสอนในองค์การ ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่างและโปรแกรมการฝึกอบรมในแนวลึก

(The applications of principles and concepts of instructional development to the management of instructional development programs in organizations, and in depth analysis of cased and training programs.)

(2708750 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 5:56 pm

องค์กรและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

leave a comment »

2710651    องค์กรและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา    College Student Organizations And Activities

หลักและวิธีการในการจัดงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรและองค์การของนิสิตนักศึกษา ลักษณะทั่วไป ความมุ่งหมาย การจัด และดำเนินงานขององค์การนิสิตนักศึกษา การประสานงาน การส่งเสริม และปรับปรุงกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

(Principles and processes in student personnel work concerning student groups and student organization; objectives, general aspects, processes of student organizations, coordination, promotions and improvement of students activities.)

(2710651 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 12, 2009 at 10:30 am

โครงการและองค์การทางการศึกษาเกษตร

leave a comment »

178441     โครงการและองค์การทางการศึกษาเกษตร     Programs and Organizations in Agricultural Education

ความสำคัญและปรัชญาของโครงการทางการศึกษาเกษตร การวางแผน การนิเทศและการติดตามผลโครงการเกษตร องค์การและกิจกรรมทางการศึกษาเกษตร

(Significance and philosophy of programs in agricultural education. Planning supervision and follow-ups of farming programs. Organizations and activities in agricultural education.)

(178441 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 3, 2009 at 1:13 am

โครงการและองค์การทางคหกรรมศาสตร์

leave a comment »

180341     โครงการและองค์การทางคหกรรมศาสตร์     Homemaking Programs and Organizations

ความมุ่งหมาย วิธีการจัดตั้ง วิธีดำเนินงานและประเมินผลโครงการต่างๆ ทางคหกรรมศาสตร์และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(Objectives, organizing, implementation and evaluation of home economics programs and concerned organizations.)

(180341 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 2, 2009 at 4:04 pm

กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ

leave a comment »

453227     กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ     Business Organizations Law

ตัวแทนและนายหน้า กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน

(Agency and brokerage, sole proprietorship, ordinary partnership, registered partnership, limited partnership, limited company and public company.)

(453227 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 9, 2009 at 5:01 am