ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Parasitology

ปรสิตวิทยา

leave a comment »

ศรปร๓๑๑ ปรสิตวิทยา ๒ (๑-๒-๓)

โปรโตซัว หนอนพยาธิ สัตว์ขาข้อและสัตว์มีพิษที่มีความสำคัญในทางการแพทย์และที่พบบ่อยในประเทศไทย ท้องถิ่นที่พบ รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก แนวทางในการวินิจฉัย การควบคุมป้องกันและการรักษา เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรพย ๓๑๑

SIPR311 Parasitology 2 (1-2-3)

To study the protozoa, helminthes, arthropods and venomous animals of medical importance and commonly found Thailand. The contents cover geographic distribution, morphology, life cycle, epidemiology, pathogenesis, pathology, clinical manifestation, diagnosis, prevention, control and treatment

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 12:59 pm

ปรสิตวิทยาประยุกต์

leave a comment »

ศรปร๔๒๑ ปรสิตวิทยาประยุกต์ ๒ (๐-๓@-๒๐)

ปรสิตและโรคที่เกิดจากปรสิตบางชนิดที่มีความสำคัญในประเทศไทย เน้นการตรวจวินิจฉัยทางห้อง ปฏิบัติการด้วยวิธีพิเศษบางวิธี และการประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทางคลินิก สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPR421 Applied Parasitology 2 (0-3@-20)

The study of important parasites and parasite-bourne diseases in Thailand emphasizing on the laboratory diagnosis with special technique and application of knowledge for clinical problem solving

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:51 am

ปรสิตวิทยา

leave a comment »

2303541    ปรสิตวิทยา    Parasitology

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา และการกระจายทางภูมิศาสตร์ของปรสิต โดยเน้นปรสิตพวกโปรโตซัว และหนวอนพยาธิ

(Study and practice in morphology , life cycles, ecology and geographic distribution of parasites : protozoan and nemahelminth.)

(2303541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 24, 2009 at 4:31 pm

ปรสิตวิทยาขั้นสูง

leave a comment »

2303641    ปรสิตวิทยาขั้นสูง    Advabced Parasitology

ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรสิตที่มีความสำคัญต่อคนและสัตว์ รวมทั้งการศึกษา ภาคปฏิบัติ

(Study and practices on recent advanced knowldges of the most important pariasites of man and animal.)

(2303641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์

leave a comment »

3000366    หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์    Principle of Medicial Microbiology and Parasitology

หลักพื้นฐานด้านวิทยาแบคทีเรีย วิทยาไวรัส วิทยาเชื้อรา และปรสิตวิทยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต ที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ หลักการทางเวชจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

(Basic principles of bacteriology, virology, mycology and parasitology; laboratory investigations for bacteria, viruses, fungi and parasites causing infectious diseases of public health importance; principles of medical ethics related to patient care.)

(3000366 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 9, 2009 at 11:47 am

การวินิจฉัยทางปริสิตวิทยาและประสบการณ์วิชาชีพ

leave a comment »

3008336    การวินิจฉัยทางปริสิตวิทยาและประสบการณ์วิชาชีพ    Diagnostic Techniques in Parasitology and Professional Experiences

การวินิจฉัยการติดเชื้อปรสิตในมนุษย์ทางห้องปฏิบัติการ เทคนิคการวินิจฉัยโรคทางปรสิตวิทยาทั้งเทคนิคพื้นฐานและเทคนิคชั้นสูง ระยะที่ใช้วินิจฉัยสำหรับโปรโตซัว พยาธิตัวกลม พยาธิใบไม้ และพยาธิตัวตืด

(Laboratory diagnosis of human parasitic infections : diagnostic techniques both basic and high technology of Diagnostic stages of protozoa, nematodes, trematodes and cestodes.)

(3008336 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 1, 2009 at 2:21 am

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง 1

leave a comment »

3008701    ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ขั้นสูง 1    Advanced Medical Parasitology I

รูปร่างลักษณะวงจรชีวิตและการศึกษาปรสิตระดับโมเลกุล กลไกการเกิดโรค ความสำคัญทางคลินิค ระบาดวิทยาและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อปรสิต

(Morphology, life cycle, and molecular studies of parasites; pathogenesis, clinical significance, epidemiology and immune responses to parasitic infections.)

(3008701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 1, 2009 at 2:18 am