ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Personality

วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AN229(47190)
อ่านกันเถอะ...
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 3 หน่วย
(CULTURE AND PERSONALITY)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
บทที่ 2 : แนวในการศึกษาบุคลิกภาพ
บทที่ 3 : มานุษยวิทยา
บทที่ 4 : จิตวิทยา
บทที่ 5 : จิตวิทยาสังคม
บทที่ 6 : การอบรมทางสังคมกับการทำตามกัน
บทที่ 7 : ลักษณะบุคลิกภาพทางสังคมหรือลักษณะประจำชาติ
บรรณานุกรม : Reference

โฆษณา

วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AN229
อ่านกันเถอะ...
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 3 หน่วย
(Culture and Personality)
ศึกษา อิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ทฤษฎีที่สำคัญทางจิตวิทยาสังคม ได้แก่ ทฤษฎีกำหนดบุคลิกภาพ การอบรมเรียนรู้ระเบียบทางสังคมและทฤษฎีที่ควรรู้ด้านวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
บทที่ 2 : แนวในการศึกษาบุคลิกภาพ
บทที่ 3 : มานุษยวิทยา
บทที่ 4 : จิตวิทยา
บทที่ 5 : จิตวิทยาสังคม
บทที่ 6 : การอบรมทางสังคมกับการทำตามกัน
บทที่ 7 : ลักษณะบุคลิกภาพทางสังคมหรือลักษณะประจำชาต
บรรณานุกรม : Reference

บุคลิกภาพและมารยาทวัฒนธรรม

leave a comment »

2804332    บุคลิกภาพและมารยาทวัฒนธรรม    Personality and Mannerisms

การสร้างเสริมบุคลิกภาพและมรรยาทวัฒนธรรมไทย และนานาชาติในสังคมหลายรูปแบบ

(Personality and posture improvement, social etiquette, and the traditional mannerisms of Thai and foreign peoples.)

(2804332 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 7:23 am

บุคลิกภาพและมรรยาทวัฒนธรรม

leave a comment »

2804364    บุคลิกภาพและมรรยาทวัฒนธรรม    Personality and Manners

การสร้างเสริมบุคลิกภาพและมรรยาทที่เหมาะสมกับสังคมแต่ละรูปแบบทั้งในวัฒนธรรมไทยและสังคมนานาชาติ

(Formation of personality and manners appropriate for each type of society, both in Thai culture and international society)

(2804364 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 10, 2009 at 6:56 am

บุคลิกภาพและวงจรชีวิต

leave a comment »

3007757    บุคลิกภาพและวงจรชีวิต    Personality and Life Cycle

โครงสร้างและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางบุคลิกภาพและวงจรของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งปัญหาในระหว่างพัฒนาการ

(Structures of personality and factors influencing it; theories of personality development and the life cycle in its physical, mental and social aspects; including problems in development.)

(3007757 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 1, 2009 at 3:57 am

การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ

leave a comment »

391451     การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ     Personality Development in Careers

มารยาทและวิธีการเข้าสมาคม ตลออดจนการแต่งกายและการใช้คำพูดกับบุคคลในสถานที่ และโอกาสต่าง ๆ ตามแบบสากลนิยม การฝึกฝนและปรับปรุงบุคลิกภาพในการพูดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ มีการศึกษานอกสถานที่

(Etiquette, socialization as well as dressing codes and speech formality with diverse groups of listeners in various places and occasions. Speech training and personality improvement beneficial for careers. Field trips required.)

(391451 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 12, 2009 at 4:10 pm

จิตวิทยาบุคลิกภาพ

leave a comment »

459227     จิตวิทยาบุคลิกภาพ     Psychology of Personality

ความหมายพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ทฤษฎีการจำแนกประเภทบุคลิกภาพจิตวิเคราะห์ การเรียนรู้ มนุษยนิยม

(The meaning and the development of personality, theories of personality, psychoanalytic, learning, phenominological.)

(459227 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 7, 2009 at 8:19 am