ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Pharmaceutical

เคมีเภสัช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CM473(48)
อ่านกันเถอะ...
เคมีเภสัช 3 หน่วย
(Pharmaceutical Chemistry)

บทที่1 : ความว่องไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีชีวภาพของสารอินทรีย์
บทที่2 : แหล่งกำเนิดและคุณสมบัติทั่วไปของยา
บทที่3 : ยา และกระบวนการในการออกฤทธิ์
บทที่4 : การออกฤทธิ์ของยา
บทที่5 : ยาขับปัสสาวะ
บทที่6 : ยาต้านจุลชีพ
บทที่7 : ยาต้านมาเลเรีย
บทที่8 : ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
บทที่9 : ยาระงับประสาท ยานอนหลับ และยาคลายกังวล
บทที่10 : ยาระงับปวดชนิดเสพติด
บทที่11 : ยาระงับปวด ลดไข้ และยาต้านอักเสบ
บทที่12 : ฮิสตามีน และยาต้านฮิสตามิน
ภาคผนวก
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content

Written by SoClaimon

มีนาคม 15, 2010 at 8:29 am

เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์

leave a comment »

3300301    เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์    Pharmaceutical Biotechnology

กรรมวิธีหมัก เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ การตรึงเซลล์และเอนไซม์การเชื่อมเซลล์ และพันธุวิศวกรรม

(Fermentation, plant tissue culture, animal cell culture, cell and enzyme immobilization, cell fusion and genetic engineering.)

(3300301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 16, 2009 at 10:49 am

คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์

leave a comment »

3300342    คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางเภสัชศาสตร์    Pharmaceutical Application of Computer

ส่วนประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์และระบบจัดงาน ระบบสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ที่นำมาใช้ในทางเภสัชศาสตร์ โปรแกรมประมวลผลคำ ระบบจัดการฐานข้อมูล และอิเล็คทรอนิกส์เปรตชีท โปรแกรมประยุกต์เฉพาะทางเภสัชศาสตร์ ระบบเภสัชสนเทศ และระบบบริหารเวชภัณฑ์

(Microcomputer component and the oerating system; computer communication system; application programmes applicable in pharmaceutical science: word processor, database management system. and electronic spread sheet; application programmes directly related to pharmacy: drug information and pharmaceutical inventory systems.)

(3300342 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 16, 2009 at 10:46 am

แนวโน้มในการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์

leave a comment »

3300511    แนวโน้มในการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์    Trends in Pharmaceutical Research and Development

แนวโนัมและสถานการณ์ปัจจุบัน ในการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและตัวยา ได้แก่ วัตถุดิบ ตำรับ รูปแบบและผลิตภัณฑ์ ค้นคว้าวิจัยเอกสาร รวบรวมรายงาน นำเสนอและอภิปราย

(Trends and current situation in pharmaceutical research and development, related to process and products : raw materials, formula, dosage forms and finished products ; literature review, report, presentation and discussion.)

(3300511 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 16, 2009 at 10:39 am

นิติเภสัชและจริยธรรม

leave a comment »

3300523    นิติเภสัชและจริยธรรม    Pharmaceutical Jurisprudence and Ethics

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคทางด้านยาและสาธารณสุข สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของเภสัชกรตามกฎหมาย และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ปรัชญาแห่งชีวิต

(Laws, rules and regulations related to pharmaceutical practice, medical consumer protection and the rights, privileges, and responsibilities of pharmacists; professional ethics and constructive social philosophy.)

(3300523 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 16, 2009 at 8:52 am

สถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

leave a comment »

3300600    สถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ    Current Status and Trend in Pharmaceutical and Health Pruduct Industry

กระบวนการพัฒนายา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่การค้นพบถึงการนำออกสู่ตลาด วิวัฒนาการและแนวคิดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ รวมทั้งระบบคุณภาพสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานภาพปัจจุบันด้านการตลาด เศรษฐศาสตร์ และการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา และจริยธรรม กรณีศึกษาในปัจจุบัน/ร่วมสมัย ทั้งที่ได้รับการยอมรับและที่มีข้อโต้แย้ง ซึ่งประกอบด้วยกรณีศึกษาด้านยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กฎเกณฑ์และข้อบังคับ ทรัพย์สินทางปัญญา การตลาด และการค้าระหว่างประเทศ

(Processes of developing drugs, cosmetics and dietary supplements from drug discovey to maket launch; the evolution and concepts of various dosage forms and important quality systmes for pharmaceutical cosmetic and health product industry; regulations corresponding to current status of marketing, economics and international trade including intellectual property and ethics; accepted and controversial current case studies including cases concerning drugs, cosmetics, herbal products, dietary supplements, regulations, intellectual property, marketing and international trade.)

(3300600 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 16, 2009 at 8:14 am

คำนวณเภสัช

leave a comment »

3301204    คำนวณเภสัช    Pharmaceutical Calculations and Prescription

หลักเบื้องต้นในการใช้มาตรฐานต่างๆ สำหรับการชั่งและการตวง การเทียบและการแปลงมาตรา การคำนวณขนาดการใช้ยา อัตราส่วนและเปอร์เซนต์ความแรงของยาเตรียม การลดและเพิ่ม ความเข้มข้น ปัญหาพิเศษในการคำนวณเภสัชตำรับ ใบสั่งยา และภาษาละตินที่ใช้ในทางเภสัชกรรม

(Fundamentals of measurements and calculations of weights and measures; equivalents and conversion; calculation of doses, precentage and ratio strengths; dilution and concentration; special problems in calculations of pharmaceutical preparations; prescription: pharmaceutical latin used in pharmacy.)

(3301204 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 16, 2009 at 8:12 am