ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Philosophy

ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น

leave a comment »

รายวิชา EF234ปรัชญากรศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy of Educantion).

รายวิชา EF234 ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy of Educantion)

เป็นวิชาที่กล่าวถึงความมุ่งหมาย ความสำคัญของปรัชซาทางการศึกษา และกล่าวถึงหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับการศึกษา ปรัชญาการศึกษาสาขาต่าง ๆ ที่นักปรัชญาและนักการศึกษาควรรู้

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา
บทที่ 2 : ขอบข่ายของปรัชญา
บทที่ 2 :ขอบข่ายของปรัชญา(ต่อ)
บทที่ 3 : ปรัชญาการศึกษา
บทที่ 4 :ลัทธิปรัชญาการศึกษา
บทที่ 5 : แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา
บทที่ 5 :แนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 6 : งานวิจัยทางปรัชญาการศึกษา
บรรณานุกรม : Reference

ปรัชญาการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EF703ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education).

รายวิชา EF703 ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 :วิวัฒนาการแนวความคิดทางปรัชญา
บทที่ 3 : อภิปรัชญา
บทที่ 4 :ญาณวิทยา
บทที่ 5 : คุณวิทยา
บทที่ 6 :ปรัชญาการศึกษา
บทที่ 6 :ปรัชญาการศึกษา(ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2010 at 8:24 am

ปรัชญาการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EF703(S)ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education).

รายวิชา EF703(S) ปรัชญาการศึกษา (Philosophy of Education)

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 :ปรัชญาตะวันตก
บทที่ 2 :นักปรัชญาตะวันตกสมันศตวรรษที่17 – ปัจจุบัน
บทที่ 3 :ปรัชญาตะวันออก
บทที่ 4 :ความเหมือนและความแตกต่างของปรัชญาการศึกษา…
บทที่ 5 : อิทธิพลของปรัชญาต่อสังคมไทยทางด้านการศึกษา
ภาคผนวก : reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2010 at 8:20 am

ปรัชญาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

leave a comment »

2308304    ปรัชญาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    Philosophy of Environmental Science

ความคิดรวบยอด วิธ๊การและหลักปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อมระบบสิ่งแวดล้อม การสร้างแบบจำลองกระบวนการการวิเคราะห์ การประเมินสถานภาพ และการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม

(Concepts, methods and practice of environmental science; model analysis, process, analytical theory, assessment and management of environment system; environment and quality of life; relatiionship between politics, law, economics and culture to environment; environmental ethics.)

(2308304 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 1:34 pm

แนวคิดแบบบูรณาการและปรัชญาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

leave a comment »

2344602    แนวคิดแบบบูรณาการและปรัชญาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    Integrated Concepts and Philosophy in Bioscience

ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น แนวคิดแบบบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติ คุณค่าของประดิษฐกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ จริยธรรมในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(Philosophy in science, its relation to other fields; integrated concepts in biological science related to life and nature; art, culture and science values; research ethic in bioscience, responsibility for sustainable social and environmental development.)

(2344602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 20, 2009 at 12:31 pm

ปรัชญาสังคมศาสตร์และการวิเคราะห์ทางการเมือง

leave a comment »

2400701    ปรัชญาสังคมศาสตร์และการวิเคราะห์ทางการเมือง    Philosophy Of Social Sciences And Political Analysis

พัฒนาการแนวการศึกษาทางสังคมศาสตร์ สำนักคิดทางปรัชญาสังคมศาสตร์ ขอบข่ายและแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมือง

(Development of approaches to the study of social sciences; school of thought in philosophy of social sciences; approaches to political analysis.)

(2400701 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:26 am

ปรัชญาการเมืองยุคกลาง

leave a comment »

2401412    ปรัชญาการเมืองยุคกลาง    Medieval Political Philosophy

อิทธิพลของศาสนาคริสต์และอิสลามที่มีต่อการจัดระเบียบทางสังคมการเมืองทฤษฎีเทวสิทธิ์ ความขัดแย้งและการประนีประนอมระหว่างความศรัทธาและการใช้เหตุผลในศาสนายิว คริสต์ศาสนา และอิสลาม กับปรัชญาการเมือง กรีกและโรมัน ที่มาของแนวคิดเรื่องการแบ่งยุคโบราณ ยุคกลาง และยุคสมัยใหม่ รากฐานของแนวคิดเรื่องสิทธิ์ ประชาสังคม และการก่อตัวของรัฐสมัยใหม่

(Christian and Islamic influences upon social and political thought; Divine Right theory; the conflict and compromise settlement between faith and reasoning in Judaism, Christianity, and Islam and the Greco-Roman political philosophy; the origin of Ancient-Medieval-Modern periodization; the origin of the notions of right, civil society and the formation of modern state.)

(2401412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 19, 2009 at 6:01 am