ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Physical Development for the Preschool Child

การพัฒนาทางร่างกายสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน Physical Development for the Preschool Child

leave a comment »

ประมวลการสอน Course Syllabus

ภาคต้น ปีการศึกษา 2549

1.  คณะ เกษตร                            ภาควิชา คหกรรมศาสตร์

2.  รหัสวิชา 006537                ชื่อวิชา (ไทย) การพัฒนาทางร่างกายสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2) หน่วยกิต (อังกฤษ) Physical Development for the Preschool Child

3. เนื้อหารายวิชา (course description)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาความสามารถทางด้านร่างกายโดยการจัดกิจกรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมในโรงเรียน

4.  วัตถุประสงค์ของวิชา

1.     เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

2. เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านร่างกาย ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

5.  หัวข้อวิชา (course outline)

หัวข้อบรรยาย

1.  พัฒนาการและธรรมชาติของเด็กวัยก่อนเรียน

2.  พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัยก่อนเรียน

3.  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

4.  อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

5.  โปรแกรมการพัฒนาทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

6.  การพัฒนาโปรแกรมและวิธีการประเมินการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

หัวข้อปฏิบัติการ

1.  การประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

2.  การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

  • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
  • จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
  • จัดกิจกรรมการละเล่นและสันทนาการ

3.  การประเมินผลจัดกิจกรรม

6.  วิธีการสอนแลระบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนยฺ์กลาง

ได้แก่การบรรยาย การอภิปราย การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

7.  อุปกรณ์และสื่อการสอน

Power point/ LCD เอกสารประกอบการสอนและตัวอย่างจริง

8.  การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

8.1  สอบข้อเขียน                                                                        50          เปอร์เซ็นต์

8.2  โครงการจัดกิจกรรม                                                            5            เปอร์เซ็นต์

8.3  การทดลองจัดกิจกรรม                                                        30           เปอร์เซ็นต์

8.4  รายงานการประเมินผลและวิเคราะห์การจัดกิจกรรม        10           เปอร์เซ็นต์

8.5  ความสนใจ                                                                            5            เปอร์เซ็นต์

รวม                         100 เปอร์เซนต์

9.  การประเมินผลการเรียน

ตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้

≥ 85      เปอร์เซนต์            =             A

80-84     เปอร์เซนต์            =             B+

75-79     เปอร์เซ็นต์            =             B

70-74     เปอร์เซ็นต์            =             C+

65-69     เปอร์เซ็นต์            =             C

60-65     เปอร์เซ็นต์            =             D+

55-60     เปอร์เซ็นต์            =             D

< 55      เปอร์เซ็นต์              =             F

ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนตามค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

10.  การให้โอกาสนอกเวลาเรียนแก่นิสิตเข้าพบและให้คำแนะนำในด้านการเรียน

ตามเวลานัดหมายเป็นรายบุคคลหรือติดต่อทางโทรศัพท์และ e-mail

อาจารย์วสพร  นิชรัตน์ (ผู้จัดการรายวิชาและผู้สอน)

โทรศัพท์  01-404-9969

e-mail     agrwpn@ku.ac.th

ห้องทำงาน           HE 205

อาจารย์พัชรี  วาศวิท (ผู้สอน)

โทรศัพท์  01-668-4878

e-mail

ห้องทำงาน           ตึกวิทยบริการ ชั้น 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร  จารุรังษี (ผู้สอน)

ห้องทำงาน           สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  1. เอกสารอ่านประกอบ

Gallahue. D. L. and Ozmun, J. C.  2002. Understanding Motor Development Infants, Children, Adolescents and Adults. 5th ed,  Mc Graw Hill, New York . 492  p.

Payne ,G. V. and Isaacs, L. D. 2002. Human Motor Development A Lifespan Approach.  5nd ed.  Mc Graw  Hill, New York. USA. 522 p.

Bee, H. 2000. The Developing Child. 9th ed. Allyn and Bacon. Needham Height, M.A. 575 p.

  1. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

รายวิชาการพัฒนาทางร่างกายสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 006537

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหา กิจกรรม

การเรียนการสอน

ผู้สอน
1

2

3

4

5

6

7

8

9-13

14

15

18 มิ.ย.49

(15.00-19.00 น.)

25 มิ.ย.49

(15.00-19.00 น.)

1 ก.ค.49

(08.00-12.00 น.)

9 ก.ค.49

(13.00-17.00 น.)

15 ก.ค.49

(08.00-12.00 น.)

30 ก.ค.49

(16.00-20.00 น.)

19 ส.ค.49

(08.00-12.00 น.)

21 ส.ค.49

(18.00 – 22.00)

กันยายน 49

(18.00-20.00 น.)

22 ก.ย.49

24 ก.ย.49

ชี้แจงประมวลการสอน

พัฒนาการและธรรมชาติของเด็กวัยก่อนเรียน

พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัยก่อนเรียน

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

โปรแกรมการพัฒนาทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน

โปรแกรมการพัฒนาทางร่างกายของเด็กวัยก่อนเรียน (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ)

วิธีการประเมินการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

การพัฒนาโปรแกรมและวิธีการประเมินการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

การพัฒนาโปรแกรมและวิธีการประเมินการพัฒนาทางด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน (ต่อ)

การเขียนแผนการสอนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกายในเด็กวัยก่อนเรียน

ทดลองจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กก่อนวัยเรียน

  • จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
  • จัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
  • จัดกิจกรรมการละเล่นและ    สันทนาการ

การทดลองจัดกิจกรรม

แจกข้อสอบข้อเขียน

การนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมกลุ่ม

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

ปฏิบัติการ

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

บรรยาย

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

(ตามเวลานัดหมายกับผู้สอน)

ปฏิบัติการ

ปฏิบัติการ

อ.วสพร

อ.วสพร

อ.วสพร

อ.พัชรี

ผศ.เอมอร

ผศ.เอมอร

อ.วสพร

อ.พัชรี

อ.พัชรี

อ.วสพร

อ.พัชรี

อ.วสพร

อ.พัชรี

อ.วสพร

13.  ผู้สอน อาจารย์วสพร  นิชรัตน์

อาจารย์พัชรี  วาศวิท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร  จารุรังษี