ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Physical

เคมีฟิสิกกัล 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH443
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกกัล 3 3 หน่วย
(Physical Chemistry III)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและโมเลกุล และสเปคโตรสสโคปีของโมเลกุลเชิงเส้น

บทที่ 1 : ไฮโดรเจนอะตอม
บทที่ 2 : ทฤษฎีเพอเทอเบซัน
บทที่ 3 : โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม
บทที่ 4 : ทฤษฎีแวริเอชันและวิธีการฮาร์ทรี-ฟ็อกก์
บทที่ 5 : โมเลกุลที่ประกอบด้วย 2 อะตอม
บทที่ 6 : โมเลกุลแบบเชิงเส้นและแบบทำมุม
บทที่ 7 : โครงสร้างสามเหลี่ยมบนระนาบและเทตราฮีดราล
บทที่ 8 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์
บทที่ 9 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์เชิงซ้อน
บทที่10 : พันธะในโลหะ
บทที่11 : หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปี
บทที่12 : สเปกโทรสโกปีชนิดต่างๆ
บรรณานุกรม :Reference
ภาคผนวก : Supplement
ดัชนี : Index

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:57 am

เคมีฟิสิกัล 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH343(47057)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry 2)

บทที่1 : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่2 : กลไกของกระบวนการปฐม
บทที่3 : ปฎิกิริยาแบบต่าง ๆ
บทที่4 : การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตไลต์
บทที่5 : สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
บทที่6 : เซลเคมีไฟฟ้า
บทที่7 : กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอมตัมเก่า
บทที่8 : กลศาสตร์ควอนตัม
บทที่9 : การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:32 am

เคมีฟิสิกัล 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH343
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry II)
ศึกษาต่อเนื่องจาก CH 243 โดยเน้นเรื่องสมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า จลศาสตร์เคมี และเคมีควอนตัมเบื้องต้น

บทที่ 1 : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 2 : กลไกของกระบวนการปฐม
บทที่ 3 : ปฏิกิริยาแบบต่างๆ
บทที่ 4 : การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตรไลต์
บทที่ 5 : สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
บทที่ 6 : เซลเคมีไฟฟ้า
บทที่ 7 : กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอนตัมเก่า
บทที่ 8 : กลศาสตร์ควอนตัม
บทที่ 9 : การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา
หนังสืออ้างอิง
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
กลไกของกระบวนการปฐม
ปฎิกิริยาแบบต่าง ๆ
การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตไลต์
สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
เซลเคมีไฟฟ้า
กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอมตัมเก่า
กลศาสตร์ควอนตัม
การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:29 am

ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH243(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 หน่วย
(Physical Chemistry1 (Lab))

บทที่ 1 : การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีวิกเตอร์
บทที่ 2 : โพลาริเมตรี
บทที่ 3 : ความร้อนของสารละลาย
บทที่ 4 : บอมบ์คาลอริมิเตอร์
บทที่ 5 : ปริมาตรโมแลลบางส่วน
บทที่ 6 : สมดุลวิวิธพันธุ์
บทที่ 7 : การดูดซับจากสารละลาย
บทที่ 8 : สมบัติคอลลิกเกตีฟของสารละลาย
บทที่ 9 : การศึกษาวัฏภาคของระบบของเหลว
บทที่ 10 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ

เคมีฟิสิกัล 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH243
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 1 4 หน่วย
(Physical Chemistry I)
ศึกษาสมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และกฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ก๊าซ
บทที่ 2 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
บทที่ 3 : ของเหลว
บทที่ 4 : ของแข็ง
บทที่ 5 : เคมีเทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 6 : เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
บทที่ 7 : กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 8 : การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
บทที่ 9 : สารละลาย
บทที่10 : กฎวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
ภาคผนวก : Supplement
หนังสืออ้างอิง

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:02 am

เคมีฟิสิกัล

leave a comment »

2302236    เคมีฟิสิกัล    Physical Chemistry

การอนุรักษ์พลังงาน ปฏิกิริยาที่เกิดเอง เอนโทรปีและพลังงานเสรี การแปรผันของพลังงานเสรีกับความเข้มข้น สมดุลทางกายภาพ ปรากฎการณ์เกี่ยวกับการนำพา จลนพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของเอมไซม์

(Conservation of energy; spontaneous reactions; entropy and free energy; the concentration dependence of free energy; physical equilibria; transport phenomena; kinetics and enzyme kinetics.)

(2302236 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

leave a comment »

2302235    ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2    Physical Chemistry Laboratory II

งานปฏิบัติของสมบัติทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับสมดุลของวัฏภาค จลนพลศาสตร์เคมี สมบัติของพอลิเมอร์ เคมีคำนวณ เคมีไฟฟ้า สมบัติคอลลิเกทิฟ ปรากฏการณ์พื้นผิว

(Experiments related to 266232 are performed.)

(2302235 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

leave a comment »

2302234    ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1    Physical Chemistry Laboratory I

งานปฏิบัติการของสมบัติทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล สมดุลเคมี พันธะเคมี

(Experiments related to 262231 are performed.)

(2302234 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีฟิสิกัล 2

leave a comment »

2302232    เคมีฟิสิกัล 2    Physical Chemistry II

กลศาสตร์สถิติ สารละลายของนัน-อิเล็กโทรไลต์และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เซลล์เคมีไฟฟ้าจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเอกพันธ์ โฟโตเคมี ปรากฏการณ์พื้นผิวและการเร่งปฏิกิริยา คอลลอยด์แมโครโมเลกุล

(Statistical mechanics, solutions of nonelectrolytes and electrolytes, electrochemical cells, kinetics of homogeneous reactions, photochemistry, surface phenomena and catalysis, colloids, macromolecules are fully discussed.)

(2302232 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีฟิสิกัล 1

leave a comment »

2302231    เคมีฟิสิกัล 1    Physical chemistry I

ธรรมชาติของเคมีฟิสิกัล แก๊ส อุณหพลศาสตร์เชิงเคมี กฎของเคมีอุณหพลศาสตร์ พลังงานเสรี การเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของผสม กฎวัฎภาค สมดุลเคมี สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์และอิเล็กโทรไลต์ เคมีไฟฟ้า

(The nature of physical chemistry; gases; chamical thermodynamics; the laws of chemical thermodynamics; free energy; phase transitions; mixtures; phase rule; chemical equilibrium; solutions of non-electrolytes and electrolytes; electrochemistry.)

(2302231 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีฟิสิกัล

leave a comment »

2302230    เคมีฟิสิกัล    Physical Chemistry

กฎของก๊าซ ทฤษฎีจลนพลศาสตร์ของก๊าซ สถานะของของเหลว สเปกโทรสโกปี กลศาสตร์สถิติโดยสังเขป อุณหพลศาสตร์ สารสะลายอิเล็กโทรไลต์ กรดและเบส จลนพลศาสตร์เคมี

()

(2302230 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีจลนพลศาสตร์

leave a comment »

2302333    เคมีจลนพลศาสตร์    Physical Chemistry III

เคมีควอนตัม โครงสร้างและสเปกตรัมของอะตอม โครงสร้างโมเลกุล สมมาตรโมเลกุล สเปกโทรสโกปี สมบัติทางไฟฟ้าและทางแม่เหล็กของโมเลกุล

(Quantum chemistry; atomic structure and spectra; molecular structure; molecular symmetry; spectroscopy; electric and magnetic properties of molecules.)

(2302333 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีฟิสิกัล 3

leave a comment »

2302335    เคมีฟิสิกัล 3    Physical Chemistry III

เคมีควอนตัม โครงสร้างและสเปกตรัมของอะตอม โครงสร้างโมเลกุล สมมาตรโมเลกุล สเปกโทรสโกปีสมบัติทางแม่เหล็กและทางไฟฟ้าของโมเลกุล

(Quantum chemistry; atomic structure and spectra; molecular structure; molecular symmetry; spectroscopy; electric and magnetic properties of molecules.)

(2302335 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เคมีฟิสิกัลขั้นสูง

leave a comment »

2302630    เคมีฟิสิกัลขั้นสูง    Advanced Physical Chemistry

หลักการของกลศาสตร์ควอนตัม เพอร์เทอร์ชัน และการแปรผัน โครงสร้างของโมเลกุลอย่างง่ายๆ ที่ประกอบด้วยอะตอมหลายอะตอมและอะตอมที่มีอิเล็กตรอนจำนวนมาก ธรรใมชาติของพันธะเคมีตามทฤษฎีของพอลิง

(Principles of quantum mechanics, perturbation and variation technique introduction to molecular structure, simple multiatomic molecules, and many electron atoms, nature of chemicsl bonding (Pauling).)

(2302630 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลขั้นสูง

leave a comment »

2302635    ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัลขั้นสูง    Advanced Physical Chemistry Laboratory

การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบที่เหมาะแก่การนำไปศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางอุณหเคมี ปฏิกิริยาเคมีอื่นๆ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคสัญนิยมทางเคมี

(Synthesis and identification of compounds with subsequent investigation of their physical and thermochemical properties, typical reactions using both instrumental and conventional chemical techniques.)

(2302635 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)