ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Physical

เคมีฟิสิกกัล 3

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH443
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกกัล 3 3 หน่วย
(Physical Chemistry III)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและโมเลกุล และสเปคโตรสสโคปีของโมเลกุลเชิงเส้น

บทที่ 1 : ไฮโดรเจนอะตอม
บทที่ 2 : ทฤษฎีเพอเทอเบซัน
บทที่ 3 : โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม
บทที่ 4 : ทฤษฎีแวริเอชันและวิธีการฮาร์ทรี-ฟ็อกก์
บทที่ 5 : โมเลกุลที่ประกอบด้วย 2 อะตอม
บทที่ 6 : โมเลกุลแบบเชิงเส้นและแบบทำมุม
บทที่ 7 : โครงสร้างสามเหลี่ยมบนระนาบและเทตราฮีดราล
บทที่ 8 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์
บทที่ 9 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์เชิงซ้อน
บทที่10 : พันธะในโลหะ
บทที่11 : หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปี
บทที่12 : สเปกโทรสโกปีชนิดต่างๆ
บรรณานุกรม :Reference
ภาคผนวก : Supplement
ดัชนี : Index

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:57 am

เคมีฟิสิกัล 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH343(47057)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry 2)

บทที่1 : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่2 : กลไกของกระบวนการปฐม
บทที่3 : ปฎิกิริยาแบบต่าง ๆ
บทที่4 : การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตไลต์
บทที่5 : สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
บทที่6 : เซลเคมีไฟฟ้า
บทที่7 : กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอมตัมเก่า
บทที่8 : กลศาสตร์ควอนตัม
บทที่9 : การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:32 am

เคมีฟิสิกัล 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH343
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry II)
ศึกษาต่อเนื่องจาก CH 243 โดยเน้นเรื่องสมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า จลศาสตร์เคมี และเคมีควอนตัมเบื้องต้น

บทที่ 1 : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 2 : กลไกของกระบวนการปฐม
บทที่ 3 : ปฏิกิริยาแบบต่างๆ
บทที่ 4 : การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตรไลต์
บทที่ 5 : สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
บทที่ 6 : เซลเคมีไฟฟ้า
บทที่ 7 : กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอนตัมเก่า
บทที่ 8 : กลศาสตร์ควอนตัม
บทที่ 9 : การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา
หนังสืออ้างอิง
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
กลไกของกระบวนการปฐม
ปฎิกิริยาแบบต่าง ๆ
การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตไลต์
สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
เซลเคมีไฟฟ้า
กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอมตัมเก่า
กลศาสตร์ควอนตัม
การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:29 am

ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH243(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 หน่วย
(Physical Chemistry1 (Lab))

บทที่ 1 : การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีวิกเตอร์
บทที่ 2 : โพลาริเมตรี
บทที่ 3 : ความร้อนของสารละลาย
บทที่ 4 : บอมบ์คาลอริมิเตอร์
บทที่ 5 : ปริมาตรโมแลลบางส่วน
บทที่ 6 : สมดุลวิวิธพันธุ์
บทที่ 7 : การดูดซับจากสารละลาย
บทที่ 8 : สมบัติคอลลิกเกตีฟของสารละลาย
บทที่ 9 : การศึกษาวัฏภาคของระบบของเหลว
บทที่ 10 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ

เคมีฟิสิกัล 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH243
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 1 4 หน่วย
(Physical Chemistry I)
ศึกษาสมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และกฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ก๊าซ
บทที่ 2 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
บทที่ 3 : ของเหลว
บทที่ 4 : ของแข็ง
บทที่ 5 : เคมีเทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 6 : เอนทาลปีและเทอร์โมเคมี
บทที่ 7 : กฏข้อที่สองและข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์
บทที่ 8 : การเกิดได้เองและสภาวะสมดุล
บทที่ 9 : สารละลาย
บทที่10 : กฎวัฏภาคและสมดุลวัฏภาค
ภาคผนวก : Supplement
หนังสืออ้างอิง

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:02 am

เคมีฟิสิกัล

leave a comment »

2302236    เคมีฟิสิกัล    Physical Chemistry

การอนุรักษ์พลังงาน ปฏิกิริยาที่เกิดเอง เอนโทรปีและพลังงานเสรี การแปรผันของพลังงานเสรีกับความเข้มข้น สมดุลทางกายภาพ ปรากฎการณ์เกี่ยวกับการนำพา จลนพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของเอมไซม์

(Conservation of energy; spontaneous reactions; entropy and free energy; the concentration dependence of free energy; physical equilibria; transport phenomena; kinetics and enzyme kinetics.)

(2302236 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2

leave a comment »

2302235    ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2    Physical Chemistry Laboratory II

งานปฏิบัติของสมบัติทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับสมดุลของวัฏภาค จลนพลศาสตร์เคมี สมบัติของพอลิเมอร์ เคมีคำนวณ เคมีไฟฟ้า สมบัติคอลลิเกทิฟ ปรากฏการณ์พื้นผิว

(Experiments related to 266232 are performed.)

(2302235 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)