ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Physics

ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

leave a comment »

วทฟส๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔)

กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล คลื่น เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และการ มองเห็นไฟฟ้าและแม่เหล็กขั้นพื้นฐาน กลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐาน ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์และ กัมมันตภาพรังสี

SCPY153 Basic Physics for Medical Science 2 (2-0-4)

Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and visualization, basic electromagnetism,basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics and radioactivity

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 9:01 am

ปฏิบัติการฟิสิกส์

leave a comment »

วทฟส๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๑ (๐-๓-๑.๕)

การทดลองระดับเบื้องต้น ออกแบบมาเพื่อควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ทั่วไป ๑ และ ๒ (วทฟส ๑๕๑ และ ๑๕๒) หรือหลักการฟิสิกส์ ๑ และ ๒ (วทฟส ๑๕๓ และ ๑๕๔) นักศึกษาจำเป็นต้องผ่านการสอบภาคปฏิบัติ

SCPY110 Physics Laboratory I 1 (0-3-1.5)

Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students in each faculty

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 6:10 am

ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์

leave a comment »

วทฟส๑๕๔ ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓ (๓-๐-๖)

กลศาสตร์ : การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง ระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง เทอร์โมไดนามิกส์ : กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ เอนโทรปี แสงเชิงกายภาพ : การเลี้ยวเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชันของแสง แม่เหล็กไฟฟ้า : กฎของเกาส์ กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์-เฮนรี สมการของแมกเวลส์ วงจรไฟฟ้าที่มีตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำเป็นส่วนประกอบ ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ : การแปลงแบบลอเรนซ์ การหดสั้นของความยาว การยืดออกของช่วงเวลาโมเมนตัมเชิงสัมพัทธ์และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ กลศาสตร์ควอนตัม : การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ตันสมมุติฐานของเดอ บอรย์ (ทวิภาวะคลื่น-อนุภาค) การทดลองของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์ ฟังก์ชันคลื่นและ ความน่าจะเป็นของการพบอนุภาค สมการของชเรอดิงเงอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมการของชเรอดิงเงอร์ สำหรับระบบอย่างง่าย ฟิสิกส์อะตอม : สมการของชเรอดิงเงอร์ สำหรับอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว ฟังก์ชันคลื่นและระดับพลังงานที่เป็นไปได้ของอิเล็กตรอน เลขควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม สปินของอิเล็กตรอน การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว ตารางธาตุ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส พลังงานยึดเหนี่ยว แบบจำลองของนิวเคลียเสถียรภาพของนิวเคลียสและการสลายตัวแบบต่างๆ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การแบ่งแยกนิวเคลียส หลักการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การหลอมรวมนิวเคลียส ฟิสิกส์ของอนุภาค : อนุภาคมูลฐาน แบบจำลองมาตราฐานของอนุภาคมูลฐาน

SCPY154 Physics for Medical Science 3 (3-0-6)

Mechanics : Oscillation motion, system of many particles, motions of rigid bodies, Thermodynamics : Laws of themodynamics, directons of thermodynamic processes, entropy Physicals Optics : Diffraction, interference, polarization Electromagnetism : Gauss’s law, Biot-Savart’s law, Ampere’s law, Faraday-Henry’s induction law Special theory of relativity : Lorentz transformation, length contraction, time dilation, relativistic momentum and relativistic energy Quantum mechanics : Black body radation, photoelectric effect, Comton effect, De Broglie’s hypothesis (wave-particle duality) , Davission-Germer’s experiment, wave function and probability of finding particles, Schrodinger’s equation, application of Schrodinger’s equation to simple systems Atomic physics : Schrodinger’s equation for single-electrons atom, possible wave function and energy level fo electrons, quantum numbers, angular momentum, electron spins, electron configurations in atoms, periodic table Nuclear physics : structures and properties of nucleus, binding energy, nuclear models, stability of nucleus and decay, nuclear fission, principles of nuclear reactor control, nuclear fusion Particle physics : Elementary particles, models of elementary particles

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 5, 2010 at 6:08 am

ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำแบบพิเศษ

leave a comment »

2102781    ฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำแบบพิเศษ    Physics of Speical Semiconductor Devices

หัวข้อที่เลือกสรรแล้วว่ามีความน่าวสนใจในปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำพิเศษๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ไมโครเวฟออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง ยูนิโพฃาร์ สิ่งประดิษฐ์สารประกอบกึ่งตัวนำ วงจรรวมทางแสงและไบโอเซนเซอร์

(Microwave devices; optoelectronic devices, compound semiconductor devices; amorphous semiconductor devices; optoelectronic integrated circuits.)

(2102781 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ฟิสิกส์ของของแข็งขั้นสูง

leave a comment »

2102687    ฟิสิกส์ของของแข็งขั้นสูง    Advanced Solid-State Physics

อิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำแบบสม่ำเสมอที่สภาวะสมดุล พาหะส่วนเกินในสารกึ่งตัวนำ การวัดคุณสมบัติของเนื้อสารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติทางแสงและไดอิเล็กตริกของของแข็ง การเป็นแม่เหล็กและการเรโซแนนซ์เชิงแม่เหล็ก ความนำไฟฟ้ายวดยิ่ง โลหการและความบกพร่องในของแข็ง วัสดุและเคมีของของแข็ง ชีวฟิสิกส์ของของแข็ง

(Uniform electronic semiconductor in equilibrium; excess carriers in semiconductors; measurement of bulk properties; dielectric and optical properties of solids; magnetism and magnetic resonances; superconductivity; topics in metallurge and defects in solids; material and solid-state chemistry; solid-state biophysics.)

(2102687 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ฟิสิกส์สถานะของแข็งสำหรับวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

leave a comment »

2102682    ฟิสิกส์สถานะของแข็งสำหรับวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์    Solid-State Physics for Electronics Engineers

()

(2102682 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ฟิสิกส์ของของแข็ง

leave a comment »

2102681    ฟิสิกส์ของของแข็ง    Solid-State Physics

ชนิดของโครงผลึกและผลึก การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์ จลนพลศาสตร์ของโครงผลึกโครงร่างของควอนตัมแมกคานิกส์ โครงร่างของแมกคานิกส์เชิงสถิติ การสั่นของโครงผลึกและคุณสมบัติทางความร้อนของผลึก ทฤษฎีอิเล็กตรอนอิสระของโลหะ ทฤษฎีควอนตัมของอิเล็กตรอนในโครงผลึกที่อยู่แบบเป็นคาบ

(Space lattices and crystal types; X-ray crystal analysis; dynamics of crystal lattices; outline of quantum mechanics; outline of statistical mechanics; lattice vibration and the thermal properties of crystals; the free-electron theory of metals; quantum theory of electrons in periodic lattices.)

(2102681 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)