ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Physiology

สรีรวิทยา

leave a comment »

ศรสร๒๑๑ สรีรวิทยา ๗ (๕-๔-๑๒)

หน้าที่การทํางานของร่างกายและอวัยวะระบบต่างๆ รวมทั้งระบบประสาทส่วนกลาง และอวัยวะสัมผัสพิเศษ การใช้เครื่องมือ วิธีการศึกษา และการแปลผลข้อมูลทางสรีรวิทยาโดยสังเขป เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ศรกว ๒๑๑ และ ศรชค ๒๑๑

SIPS211 Physiology 7 (5-4-12)

Functions of the body and organ systems including functions of the central nervous system and organs of special senses. Instrumentation, methods and interpretation in the study of human physiology in brief

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 4, 2010 at 7:34 am

เรื่องคัดสรรทางสรีรวิทยา

leave a comment »

ศรสร๔๒๑ เรื่องคัดสรรทางสรีรวิทยา ๒ (๐-๓@-๒๐)

เลือกศึกษาสรีรวิทยาจากหัวข้อที่กำหนดไว้ การประยุกต์ความรู้ในการอธิบายพยาธิสรีรวิทยาและโรคที่เกี่ยวข้อง และทักษะในการใช้สถิติและคอมพิวเตอร์ในการวิจัย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIPS421 Selected Topics in Physiology 2 (0-3@-20)

The study in physiology from selected topics. Application of knowledge to elucidate pathophysiology and related disease. Training in the use of statistics and computers in research

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 7:56 am

บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO441(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช หน่วย
(Plant Physiology Laboratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : WATER CONTENT
บทที่ 2 : WATER POLTENTENT
บทที่ 3 : IMBIBITION
บทที่ 4 : TRANSPIRATION
บทที่ 5 : TRANSPIRATION
บทที่ 6 : CHLOROPLAST ISOLATION
บทที่ 7 : PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS
บทที่ 8 : PHOTSYNTHESIS
บทที่ 9 : RESPIRATION
บทที่10 : LIGHT EFFECTS
บทที่11 : PLANT GROWTH REGULATIORS

สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO441
อ่านกันเถอะ...
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 4 หน่วย
(Plant Physiology)
ศึกษา หลักสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ประกอบด้วยขบวนกรสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เอ็มไซม์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช

บทที่ 1 : WATER
บทที่ 2 : DIFFUSION
บทที่ 3 : OSMOSIS
บทที่ 4 : IMBIBTION
บทที่ 5 : ABSORPION
บทที่ 6 : TRANSPORTOF WATER IN PLANTS
บทที่ 7 : TRANSPIRATION
บทที่ 8 : TRANSLOCATION
บทที่ 9 : RESPONSE TO WATER STRESS
PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY
PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY(ต่อ)
บทที่ 11 : PHOTOSYNTHESIS : LIGHT REACTION
บทที่ 12 : REDUCTION REACTION
บทที่ 13 : RESPIRATION
บทที่ 13 : RESPIRATION(ต่อ)
บทที่ 14 : PHOTORESPIRATION
บทที่ 15 : METABOLISM

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:46 am

สรีรวิทยาสัตว์

leave a comment »

2303351    สรีรวิทยาสัตว์    Animal Physiology

หลักการทางสรีรวิทยาของระบบต่างๆ ได้แก่ การย่อยอาหาร การแลกเปลี่ยนก๊าซ การไหลเวียน การขับถ่าย ระบบประสาท การทำงานของกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์

(An introduction to the methods and principles of physiology including nutrition and digestion, respiration, circulation, effectors, the nervous system and sense organs, endocrine and reproductive systems.)

(2303351 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์

leave a comment »

2303352    ปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์    Animal Physiology Laboratory

การใช้เครื่องมือและสัตว์ทดลองเพื่อการศึกษาทางสรีรวิทยา การคิดคำนวณ และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆ

(A laboratory course in Animal Physiology.)

(2303352 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

สรีรวิทยาเซลล์

leave a comment »

2303453    สรีรวิทยาเซลล์    Cellular Physiology

หลักการทางเคมีฟิสิกัล และเคมีวิเคราะห์ เพื่อศึกษาโครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์และออร์กาเนลล์ วิถีพลังงานในเซลล์เมแทบอลิซึมของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อเซลล์ การตอบสนองของเซลล์ต่อสิ่งแวดล้อม

(Principles of instrumental analysis of cellular structures and functions; cellular activity in relationship with the type, structure and chemical organization of the cell, the molecular architecture of the cell organelles, cell permeability and various types of cellular transport, cell metabolism and its control mechanism; cell motility and the molecular biology of some specialized cell.)

(2303453 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)