ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Plant

พันธุศาสตร์ของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT465
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ของพืช 3 หน่วย
(PLANT GENETICS)
พันธุศาสตร์ของพืช

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : ไมโอซีสและการสืบพันธุ์
บทที่ 4 : ยีนและโครโมโซม
บทที่ 5 : การกลายของยีนและทรานสโพเซเบิลอิลิเมนต์
บทที่ 6 : การกลายของโครโมโซม
บทที่ 7 : การใช้คำถาม
บทที่ 8 : เซลล์ผันแปรและพันธุ์กลาย
บทที่ 9 : โซมาติกไฮบริไดเซชันและไซบริไดเซชัน
บทที่ 10 : การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:07 am

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT433(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หน่วย
(Tissue Culture Technique : Plant Tisue Culture)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการห้องปฏิบัติการ
บทที่ 2 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ : สารละลายเข้มข้น
บที่ 3 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ : อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
บทที่ 4 การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ
บทที่ 5 การเพาะเลี้ยงและการช่วยชีวิตเอมบริโอ
บทที่ 6 การชักนำและเพาะเลี้ยงแคลลัส
บทที่ 7 การชักนำและเพาะเลี้ยงอวัยวะ
บทที่ 8 การชักนำและเพาะเลี้ยงโซมาติกเอมบริโอ
บทที่ 9 การเลี้ยงเซลล์แขวนลอย
บทที่ 10 พืชปลอดไวรัส
บทที่ 11 การเตรียมต้นกล้าและย้ายออกปลูกในสภาพธรรมชาติ
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์
บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล
บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงคัพภะและการกำเนิดคัพภะ
บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออวัยวะ
บทที่ 5 : การส่งถ่ายยีนสู่พืช
บทที่ 6 : การแยกโพรโทพลาสต์
บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมดีเอ็นเอสำหรับโคลน
บทที่ 8 : การตรวจสอบ และวิเคราะห์การถ่ายฝากยีนในพืช
บทที่ 9 : การปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
ภาคผนวก
พืชที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
บรรณานุกรม

การผสมพันธุ์พืช

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453(50
อ่านกันเถอะ...
การผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING)
ศุกษา การสืบพันธ์ของพืช การกำเหนิดพืชมีดอก การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
บทที่2 เซลล์และการแย่งเซลล์
บทที่3 พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่4 ส่วนต่าง ๆของพืช
บทที่5 วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์พืช
บทที่6 การกำเนิดของพืชมีดอก
บทที่7 การอนุกษ์และใช้ประโยชน์จากพืช
บทที่8 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
บทที่9 การผสมกลับ การกลายพันธุ์ของพืช
บทที่10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
บทที่11 การส่งถ่ายยืนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธ์พืช
บทที่12 การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธ์ใหม่
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:53 am

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)

การขยายพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO451
อ่านกันเถอะ...
การขยายพันธุ์พืช 3 หน่วย
(Plant Propagation)
ศึกษา การขยายพันธุ์พืชวิธีต่าง ๆ โดยเน้นถึงการขยายพันธ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับลักษณะ ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของต้นพืชและศึกษาถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืช มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ความสำคัญของวิชาการขยายพันธุ์พืช
บทที่2 : โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช
บทที่3 : ความสำคัญของเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
บทที่4 : วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์
บทที่5 : หลักสำคัญในการขยายพันธุ์พืชโดยเมล็ด
บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด
บทที่7 : หลักการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
บทที่8 : ักษณะทางเนื้อเยื่อและลักษณะทางสรีระซึ่งเป็นพื้นฐาน…..
บทที่9 : เทคนิคของการขยายพันธุ์โดยวิธีตัดชำ
บทที่10 : การตอนกิ่ง
บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา
บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา(ต่อ)
บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ระบบปราศจากเชื้อ
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:49 am

บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO441(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช หน่วย
(Plant Physiology Laboratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : WATER CONTENT
บทที่ 2 : WATER POLTENTENT
บทที่ 3 : IMBIBITION
บทที่ 4 : TRANSPIRATION
บทที่ 5 : TRANSPIRATION
บทที่ 6 : CHLOROPLAST ISOLATION
บทที่ 7 : PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS
บทที่ 8 : PHOTSYNTHESIS
บทที่ 9 : RESPIRATION
บทที่10 : LIGHT EFFECTS
บทที่11 : PLANT GROWTH REGULATIORS