ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Plant

พันธุศาสตร์ของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT465
อ่านกันเถอะ...
พันธุศาสตร์ของพืช 3 หน่วย
(PLANT GENETICS)
พันธุศาสตร์ของพืช

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
บทที่ 3 : ไมโอซีสและการสืบพันธุ์
บทที่ 4 : ยีนและโครโมโซม
บทที่ 5 : การกลายของยีนและทรานสโพเซเบิลอิลิเมนต์
บทที่ 6 : การกลายของโครโมโซม
บทที่ 7 : การใช้คำถาม
บทที่ 8 : เซลล์ผันแปรและพันธุ์กลาย
บทที่ 9 : โซมาติกไฮบริไดเซชันและไซบริไดเซชัน
บทที่ 10 : การเพาะเลี้ยงเซลล์และการปรับปรุงพันธุ์พืช
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 11:07 am

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BT433(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : ปฏิบติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หน่วย
(Tissue Culture Technique : Plant Tisue Culture)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการห้องปฏิบัติการ
บทที่ 2 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ : สารละลายเข้มข้น
บที่ 3 การเตรียมอาหารสังเคราะห์ : อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
บทที่ 4 การเตรียมชิ้นส่วนพืชและการฟอกฆ่าเชื้อ
บทที่ 5 การเพาะเลี้ยงและการช่วยชีวิตเอมบริโอ
บทที่ 6 การชักนำและเพาะเลี้ยงแคลลัส
บทที่ 7 การชักนำและเพาะเลี้ยงอวัยวะ
บทที่ 8 การชักนำและเพาะเลี้ยงโซมาติกเอมบริโอ
บทที่ 9 การเลี้ยงเซลล์แขวนลอย
บทที่ 10 พืชปลอดไวรัส
บทที่ 11 การเตรียมต้นกล้าและย้ายออกปลูกในสภาพธรรมชาติ
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์
บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล
บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงคัพภะและการกำเนิดคัพภะ
บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออวัยวะ
บทที่ 5 : การส่งถ่ายยีนสู่พืช
บทที่ 6 : การแยกโพรโทพลาสต์
บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมดีเอ็นเอสำหรับโคลน
บทที่ 8 : การตรวจสอบ และวิเคราะห์การถ่ายฝากยีนในพืช
บทที่ 9 : การปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
ภาคผนวก
พืชที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
บรรณานุกรม

การผสมพันธุ์พืช

with one comment

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453(50
อ่านกันเถอะ...
การผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING)
ศุกษา การสืบพันธ์ของพืช การกำเหนิดพืชมีดอก การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
บทที่2 เซลล์และการแย่งเซลล์
บทที่3 พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
บทที่4 ส่วนต่าง ๆของพืช
บทที่5 วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์พืช
บทที่6 การกำเนิดของพืชมีดอก
บทที่7 การอนุกษ์และใช้ประโยชน์จากพืช
บทที่8 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
บทที่9 การผสมกลับ การกลายพันธุ์ของพืช
บทที่10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
บทที่11 การส่งถ่ายยืนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธ์พืช
บทที่12 การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธ์ใหม่
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:53 am

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO453
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช 3 หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)

การขยายพันธุ์พืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO451
อ่านกันเถอะ...
การขยายพันธุ์พืช 3 หน่วย
(Plant Propagation)
ศึกษา การขยายพันธุ์พืชวิธีต่าง ๆ โดยเน้นถึงการขยายพันธ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับลักษณะ ทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของต้นพืชและศึกษาถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืช มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ความสำคัญของวิชาการขยายพันธุ์พืช
บทที่2 : โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช
บทที่3 : ความสำคัญของเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม
บทที่4 : วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์
บทที่5 : หลักสำคัญในการขยายพันธุ์พืชโดยเมล็ด
บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด
บทที่7 : หลักการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
บทที่8 : ักษณะทางเนื้อเยื่อและลักษณะทางสรีระซึ่งเป็นพื้นฐาน…..
บทที่9 : เทคนิคของการขยายพันธุ์โดยวิธีตัดชำ
บทที่10 : การตอนกิ่ง
บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา
บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา(ต่อ)
บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ระบบปราศจากเชื้อ
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:49 am

บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO441(H)
อ่านกันเถอะ...
บทปฏิบัติการสรีรวิทยาของพืช หน่วย
(Plant Physiology Laboratory)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : WATER CONTENT
บทที่ 2 : WATER POLTENTENT
บทที่ 3 : IMBIBITION
บทที่ 4 : TRANSPIRATION
บทที่ 5 : TRANSPIRATION
บทที่ 6 : CHLOROPLAST ISOLATION
บทที่ 7 : PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS
บทที่ 8 : PHOTSYNTHESIS
บทที่ 9 : RESPIRATION
บทที่10 : LIGHT EFFECTS
บทที่11 : PLANT GROWTH REGULATIORS

สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO441
อ่านกันเถอะ...
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 4 หน่วย
(Plant Physiology)
ศึกษา หลักสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ประกอบด้วยขบวนกรสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เอ็มไซม์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช

บทที่ 1 : WATER
บทที่ 2 : DIFFUSION
บทที่ 3 : OSMOSIS
บทที่ 4 : IMBIBTION
บทที่ 5 : ABSORPION
บทที่ 6 : TRANSPORTOF WATER IN PLANTS
บทที่ 7 : TRANSPIRATION
บทที่ 8 : TRANSLOCATION
บทที่ 9 : RESPONSE TO WATER STRESS
PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY
PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY(ต่อ)
บทที่ 11 : PHOTOSYNTHESIS : LIGHT REACTION
บทที่ 12 : REDUCTION REACTION
บทที่ 13 : RESPIRATION
บทที่ 13 : RESPIRATION(ต่อ)
บทที่ 14 : PHOTORESPIRATION
บทที่ 15 : METABOLISM

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:46 am

กายวิภาคของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO433(48)
อ่านกันเถอะ...
กายวิภาคของพืช 3 หน่วย
(Plant Anatomy )

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ Introduction
บทที่ 2 เซลล์พืช Plant Cells
บทที่ 3 เนื้อเยื่อเจริญ Meristematic tissue
บทที่ 4 เนื้อเยื่อป้องกัน Protective tissue
บทที่ 5 เนื้อเยื่อพื้น Ground tissue
บทที่ 6 ไซเลม Xylem
บทที่ 7 โฟลเอม Phlocm
บทที่ 8 ราก Sten
บทที่ 9 ลำต้น Sten
บทที่ 10 ใบ Leaves
บทที่ 11 ดอก Flowers
บทที่ 12 ผล Fruits
บทที่ 13 เมล็ด Seeds
บทที่ 14 เอ็มบริโอและต้นกล้า Embroyo and seeding
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:44 am

โรคพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO354
อ่านกันเถอะ...
โรคพืช 3 หน่วย
(Plant Pathology)
ศึกษาถึงธรรมชาติของโรคพืช สาเหตุของการเป็นโรค และการควบคุมโรคพืชมีการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม

บทที่ 1: อารัมภบท(Introduction)
บทที่ 2 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต
บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต(ต่อ)
บทที่ 4 : การผันแปรของเชื้อสาเหตุโรคพืช
บทที่ 5 : การแพร่กระจายและการมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อสาเหตุโรคพืช
บทที่ 6 : การติดเชื้อและการเกิดโรคของพืช
บทที่ 7 : วิธีต่อต้านการติดเชื้อโรคของพืช
บทที่ 8 : ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม
บทที่ 9 : ลักษณะอาการของโรคพืช
บทที่ 10 : โรคขาดธาตุอาหารของพืช
บทที่ 11 : โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
บทที่ 12 : โรคพืชที่เกิดจากมายโคพลาสมา
บทที่ 13 : โรคพืชที่เกิดจากเชื้อคล้ายริกกเกตเซีย
บทที่ 14 : โรคพืชที่เกิดจากไวรัส
บทที่ 15 : โรคพืชเกิดจากเชื้อรา
บทที่ 16 : โรคพืชเกิดจากไส้เดือนฝอย
บทที่ 17 : การควบคุมโรคพืช
บทที่ 18 : สารเคมีที่ใช้ควบคุมโรคพืช

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:42 am

พรรณไม้น้ำ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO351
อ่านกันเถอะ...
พรรณไม้น้ำ 3 หน่วย
(Aquatic Plant)
ศึกษาการจำแนกหมวดหมู่ นิเวศวิทยาและความสำคัญทางเศรษฐกิจของพันธุ์ไม้ที่เกิดในน้ำมีการผึกปฏิบัติการภาคสนาม

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : ความสำคัญของพันธุ์ไม้น้ำ
บทที่ 2 : การจัดจำแนกและการตั้งชื่อพันธุ์ไม้
บทที่ 3 : พืชน้ำชั้นต่ำ
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (1)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (2)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (3)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (4)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (5)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (6)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (7)
บทที่ 4 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงคู่ (8)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (1)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (2)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (3)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (4)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (5)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (6)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (7)
บทที่ 5 : พืชมีดอก-พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (8)
บรรณานุกรม

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:38 am

การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO333(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ หน่วย
(PLANT PRESERVATION IN HERBARIUM LABORATORT )

คำนำ
สารบัญ
บทที่1บทนำวิชาอนุกรมวิชาพืช
บทที่2ก่สำรวจพรรณไม้Plants Survey
บทที่3การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืชHerbarium technigues & Herbarium
บทที่4บทปฏิบัติการที่4ลักษณะพืชPlant characters
บทที่5บทปฏิบัติการที่5ลำต้นStem
บทที่6บทปฏิบัติการที่6ใบLeaves
บทที่7บทปฏิบัติการที่7ดอกFlowers
บทที่8บทปฏิบัติการที่8ผลและเมล็ดFruits and Seeds
บทที่9การบรรยายลักษณะพืชPlant describtion
บทที่10บทปฏิบัติการที่10การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชPlant Identification
บทที่11บทปฏิบัติการที่11การใช้คีย์และการสร้างคีย์Key,used & Construction
ภาคผนวก
คำศัพท์และความหมาย
บรรณานุกรม

การเก็บรักษาตัวย่างพืชในพิพิธภัณฑ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO333(48)
อ่านกันเถอะ...
การเก็บรักษาตัวย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ 3 หน่วย
(Plant Preservation in Herbarium)

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืช(Herbarium techniques & Herberium)
บทที่ 2 การสำรวจพรรณไม้(Plants Survey)
บทที่ 3 การจำแนกสิ่งมีชีวิตและพัฒนาการอนุกรมวิธานพืช(Classification of life and the development of plant taxonomy)
บทที่ 4 ขอบเขตของวิชาอนุกรมวิธานพืช
บทที่ 5 การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช(Plant Identification)
บทที่ 6 ประวัติและแนวทางของอนุกรมวิธานพืช(Plant Taxonomy)
บทที่ 7 การจัดหมวดหมู่พืช
บทที่ 8 อาณาจักรโมเนรา(Kingdom Monera)
บทที่ 9 : ความผิดอาญาบางประการบางประการที่เกี่ยวข้องกับ…
บทที่ 10 เห็ด รา (Fungi)
บทที่ 11 ไลเคน (Lichen)
บทที่ 12 อาณาจักร เมทาไฟตา(Kingdom Metaphyta)
บทที่13 ดิวิชั่น ไบรโอไฟตา (Division Bryophyta)
บทที่ 14 พืชมีท่อลำเลียงไม่มีเมล็ด(Seedless Vasculr plants)
บทที่ 15 พืชจิมโนสเปิร์ม (Gymnosperm)
บทที่ 16 พืชแองจิโอสเปิร์ม (Angiosperm)
บทที่ 17 พัฒนาการของพืชดอก (Evolution in the Angiosperm)
บทที่ 18 ลักษณะพืช (Plant Characters) ราก (Root)
บทที่ 19 ลำต้น (Stem)
บทที่ 20 ใบ (Leaves)
บทที่ 21 ดอก (Flowers)
บทที่ 22 ผลและเมล็ด (Fruits and Seeds)
บทที่ 23 การบรรยายลักษณะพืช (Plant description)
ภาคผนวก
คำแปลศัพท์พฤกษศาสตร์ (GLOSSARY OF BOTANECAL TERM)
บรรณานุกรม

อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO332
อ่านกันเถอะ...
อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง 4 หน่วย
(Taxonomy of Vascular Plant)
ศึกษา ความสัมพันธ์ในหมู่พืชที่มีท่อลำเลียง ในระดับอันดับวงศ์ และสกุล ฝึกวิธีการเก็บพรรณไม้เพื่อการศึกษาอ้างอิง และวินิจฉัยตัวอย่างพันธุ์ไม้ตามแบบพิเคราะห์ มีการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 : พฤกษอนุกรมวิธาน
บทที่ 2 : ประวัติของพฤกษอนุกรมวิธาน
บทที่ 3 : การจำแนกหมวดหมู่
บทที่ 4 : การบัญญัติชื่อพฤกษศาสตร์
บทที่ 5 : แบบพิเคราะห์พรรณไม้
บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์
บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์(ต่อ)
บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์ (ต่อ)
บทที่ 7 : เกณฑ์ประกอบการอนุกรมวิธาน
บทที่ 8 : GYMNOSPERMS
บทที่ 9 : ANGIOSPERMS
บทที่ 10 : CALYCIFERAE
บทที่ 10 : CALYCIFERAE(ต่อ)
บทที่ 11 : COROLLIFERAE
บทที่ 11 : COROLLIFERAE(ต่อ)
บทที่ 12 : GLUMIFLORAE
บทที่ 13 : AMENTIFERAE
บทที่ 14 : FLORIFERAE
บทที่ 14 : FLORIFERAE(ต่อ)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(1)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(2)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(3)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(4)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(5)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(6)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(7)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(8)
บทที่ 15 : POLYPETALAE(9)
บทที่ 16 : SYMPETALAE
บทที่ 17 : TUBIFLORAE(1)
บทที่ 17 : TUBIFLORAE(2)
บทที่ 17 : TUBIFLORAE(3)
บทที่ 17 : TUBIFLORAE(4)
ภาคผนวก : Supplement
ภาคผนวก : Supplement (ต่อ)
บรรณานุกรม : Reference
ดัชนี : index
ผู้เรียบเรียง

สัณฐานวิทยาของพืช

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BO331
อ่านกันเถอะ...
สัณฐานวิทยาของพืช 3 หน่วย
(Plant Morphology)
ศึกษาโครงสร้างและวงชีวิตของพืชหมู่ต่าง ๆ เปรียบเทียบความก้าวหน้า วิวัฒนาการและพัฒนาการของโครงสร้างนั้น ๆ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : สัณฐานวิทยาของพืช
บทที่ 2 : การจัดจำแนกพืช
บทที่3 : พืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง
บทที่4 : พืชมีเนื้อเยื่อลำเลียงไม่มีเมล็ด
บทที่5 : พืชมีเมล็ด
บทที่6 : ลำต้น
บทที่7 : ราก
บทที่ 8: ใบ
บทที่ 9: ดอกไม้
บทที่ 10: ผลไม้
บทที่ 11: เมล็ด
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 22, 2010 at 10:28 am