ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Polymers

ไฮโพลีเมอร์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

CH462
อ่านกันเถอะ...
ไฮโพลีเมอร์ 3 หน่วย
(High Polymers)
ขบวนการทำให้เกิดโพลิเมอร์ Free Radical และ Lonic Polmerization ความสำคัญของ Polymer ที่สำคัญบางชนิดในอุตสาหกรรม

บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพลีเมอร์
บทที่ 2 : โครงสร้างและสมบัติของโพลีเมอร์
บทที่ 3 : น้ำหนักโมเลกุลของโพลีเมอร์
บทที่ 4 : โพลีเมอไรเซซันแบบขั้นหรือแบบควบแน่น
บทที่ 5 : โพลีเมอไรเซซันแบบลูกโซ่แรดดิคอล…
บทที่ 6 : โพลีเมอไรเซชันแบบลูกโซ่อิออนิก…
บทที่ 7 : โคโพลีเมอไรเวชัน
บทที่ 8 : กระบวนการโพลีเมอไรเซชัน
บทที่ 9 : การย่อยสลายและความเสถียรของโพลีเมอร์
บทที่10 : โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก
บทที่11 : โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมเซต
ภาคผนวก : Supplement
หนังสืออ้างอิง

โฆษณา

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 6:59 am

สมบัติของพอลิเมอร์

leave a comment »

2311425    สมบัติของพอลิเมอร์    Properties of Polymers

ทฤษฎีและวิธีการตรวจสอบพอลิเมอร์เนื้อเดียวและเนื้อผสม ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ และโครงสร้างของพอลิเมอร์ รวมถึงการประยุกต์ในอุตสาหกรรม

(Theories and measurements of homogeneous and heterogeneous polymers, relation between properties and structures of polymers including their applications in industry.)

(2311425 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:21 am

การตรวจสอบและการวิเคราะห์พอลิเมอร์

leave a comment »

2311545    การตรวจสอบและการวิเคราะห์พอลิเมอร์    Characterization and Analysis of Polymers

การตรวจสอบและการวิเคราะห์สมบัติของพอลิเมอร์ โดยการวิเคราะห์เชิงความร้อน เชิงสเปกโทรสโกปี เชิงเคมีไฟฟ้า และเชิงเคมีการแผ่รังสี

(Characterization and analysis of polymer properties by thermal, spectroscopic, electrochemical and chemiluminescence analyses.)

(2311545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:56 am

สมบัติสถานะของแข็งของพอลิเมอร์

leave a comment »

2311559    สมบัติสถานะของแข็งของพอลิเมอร์    Solid State Properties of Polymers

สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์กึ่งผลึก ทฤษฎีการเกิดผลึก ผลของโครงสร้างโมเลกุล ตัวแปรของกระบวนการแปรรูปกระบวนการจัดเรียงตัวและการบ่มต่อการเกิดผลึก อุณหภูมิหลอมเหลวและอุณหภูมิสถานะคล้ายแก้วของโฮโมพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์ เทคนิคที่ใช้สำหรับการตรวจหาระดับชั้นสภาพการเป็นผลึก อัตราเร็วการเกิดผลึก และปริมาณการจัดเรียงตัวของพอลิเมอร์ สมบัติด้านการกั้นและการยอมให้ซึมผ่านของพอลิเมอร์

(Morphology of semi-crystalline polymers; theories of crystallization; effects of molecular structure; processing parameters;orientation and annealing on crystallization; melting temperature and glass transition temperature of homopolymers and copolymers; characterization techniques for measuring the degree of crystallinity; rate of crystallization and orientation of polymers; barrier and permeability of polymers.)

(2311559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 3:48 am

เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์

leave a comment »

2311620    เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์    Physical Chemistry of Polymers

ทฤษฎีของการแพร่และความหนืด ปรากฎการณ์วิทยา ทฤษฎีต่าง ๆ และการวัดอุณหภูมิกลาสแทรนซิซัน ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออุณหภูมิกลาสแทรนซิชัน การเคลื่อนที่ของโมเลกุลและค่าอุณหภูมิกลาสแทรนซิชัน น้ำหนักโมเลกุล วิธีการหาค่าน้ำหนักโมเลกุล อุณหพลศาสตร์ของสารละลายพอลิเมอร์และพอลิเมอร์ผสม ลักษณะการหมุนของพันธะในสายโซ่โมเลกุลและขนาดของสายโซ่

(Theories of diffusion and viscosity; phenomenology, theories and measurement of glass transition temperature; factors affecting glass transition temperature; segmental motion and glass transition temperature; molecular weigh; methods for molecular weight determination; thermodynamics of polymer solution and polymers blend; chain conformation and chain dimension.)

(2311620 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:45 pm

พอลิเมอร์ที่ใช้ทางการแพทย์

leave a comment »

2311624    พอลิเมอร์ที่ใช้ทางการแพทย์    Biomedical Polymers

สมบัติเชิงเคมีและเชิงกลของพอลิเมอร์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในวิทยาศาสตร์การแพทย์

(Chemical and mechanical properties of polymers in medical applications.)

(2311624 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:40 pm

วิทยากระแสของพอลิเมอร์

leave a comment »

2311625    วิทยากระแสของพอลิเมอร์    Rheology of Polymers

การไหลแบบนิวโทเนียนและนอนนิวโทเนียน ทฤษฎีวิทยากระแสของพอลิเมอร์ การวัดทางวิทยากระแสและการประยุกต์ในกระบวนการผลิต

(Newtonian and non-newtonian flows; rheological theory of polymers; rheological measurements and applications in manufacturing processes.)

(2311625 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 21, 2009 at 3:38 pm