ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Power

วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง

leave a comment »

2103472    วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง    Power Plant Engineering

ระบบโรงจักรต้นกำลังและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน การคำนวณภาระ เศรษฐศาสตร์โรงจักรต้นกำลัง เชื้อเพลิงและการสันดาปกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำและพลังนิวเคลีย์ เครื่องควบแน่นและอุปกรณ์พิเศษ โรงจักรไอน้ำ เครื่องยนต์สันดาปภายใน กังหันก๊าซและพลังน้ำ เครื่องวัดและการควบคุม

(Power plant and energy conversion systems: load calculation; power plant economics; fuel and combustion; steam turbines; steam and nuclear generators; condensers and auxiliary equipments; steam, internal combustion engine, gas turbine and hydroelectric plans.)

(2103472 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ระบบส่งกำลังโดยใช้ของไหล

leave a comment »

2103465    ระบบส่งกำลังโดยใช้ของไหล    Fluid Power System

พื้นฐานระบบส่งกำลังโดยใช้ของไหล อุปกรณ์ทั่วๆไปและวงจรการทำงาน สัญลักษณ์ที่ใช้แทนอุปกรณ์ คำจำกัดความต่างๆในช่วงภาวะคงที่ ระบบส่งต่อของไหล อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรตรรก อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและการต่อ คำจำกัดความต่างๆ ในช่วงภาวะชั่วคราว พลศาสตร์ของระบบส่งกำลังโดยใช้ของเหลว

(Fundamentals of fluid power system, basic components and circuits, standard symbols, definitions using steady-state characteristics, transmission system, logic components and circuits, electrical components and wiring diagrams definition using transient characteristic, dynamic of fluid power system.)

(2103465 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เสียงการสั่นสะเทือนของระบบต้นกำลัง

leave a comment »

2103413    เสียงการสั่นสะเทือนของระบบต้นกำลัง    Power Train Noise Vibration and Harshness

ต้นกำเนิดและการควบคุมการกระตุ้นของเครื่องยนต์ การดัดของระบบต้นกำลัง ข้อพิจารณราเกี่ยวกับการยึดเครื่องยนต์ การกระตุ้นของเพลาส่งกำลัง เสียงเกียร์ เสียงจากระบบส่งกำลังและเสียงกรนของเกียร์ การตอบสนองต่อทรานเสี้ยนของเพลาส่งกำลัง เสียงจากอุปกรณ์ประกอบ การสั่นของคลัช

(Source and control of engine excitation;powertrain bending; engine accessory mounting consideration; driveline excitation;gear noise;transmission rollover noise and gear rattle,driveline transient resoponse;engine accessory noise;clutch related shudder.)

(2103413 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง

leave a comment »

2102757    ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลัง    Power System Reliability

()

(2102757 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การจำลองภาวะชั่วครู่ทางแม่เหล้กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง

leave a comment »

2102755    การจำลองภาวะชั่วครู่ทางแม่เหล้กไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง    Power System Electromagnetic Transient Simulation

()

(2102755 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การวางแผนในระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่

leave a comment »

2102753    การวางแผนในระบบไฟฟ้ากำลังสมัยใหม่    Modern Power System Planning

การทำนายโหลด การคำนวณความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า การคำนวณราคาต้นทุนการผลิตแบบน่าจะเป็นการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การวางแผนผลิต และการวางแผนของระบบโดยรวม

(Load forecasting; power system reliability calculation; probabilistic production simulation; maintenance scheduling of generating units in a power system, generation planning, and network planning.)

(2102753 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การประเมินความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง

leave a comment »

2102752    การประเมินความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง    Reliability Evaluation Of Power Systems

การกระจายทางสถิติในการประเมินความเชื่อถือได้ กระบวนการของมาร์คอฟ ทั้งแบบดิสครีตและแบบต่อเนื่อง เทคนิคการคำนวณดัชนีความถี่และระยะเวลา การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบโดยประมาณ การจำลองเหตุการณ์โดยวิธีมอนติคาโล การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบผลิต การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบผลิตและส่งไฟฟ้ากำลัง การประเมินความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้า

(Probabilistic distributions in reliability evaluation; discrete and continuous Markov processes; frequency and duration technique; approximate system reliability evaluation Monte Carlo simulation, Generation system reliability evaluation; composite power system reliability evaluation; distribution power system reliability evaluation.)

(2102752 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)