ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Practice

เวชปฏิบัติในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย

leave a comment »

ศรวฟ๔๒๑ เวชปฏิบัติในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย ๒ (๐-๓@-๒๐)

วิธีการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่สำคัญและพบบ่อย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIRM421 Clinical Practice in Common Musculoskeletal Problems 2 (0-3@-20)

The examination, diagnosis, treatment and rehabilitation in patients with common musculoskeletal disease

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:31 am

ทักษะในการควบคุมปฏิบัติการชีววิทยา

leave a comment »

2303501    ทักษะในการควบคุมปฏิบัติการชีววิทยา    Supervised Skill in Biology Practice

วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการทางชีววิทยา เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับการปฏิบัติการทางชีววิทยา

(Practices in biological Laboratory teaching skill for the development of knowledge transfer ability in different biological techniques.)

(2303501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การฝึกงานช่าง

leave a comment »

2304287    การฝึกงานช่าง    Workshop Practice

การใช้เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในงานตัดแผ่นโลหะ เจาะ เซาะ กลึง และเชื่อม เป็นต้น

(Condition: Uses of various machines for sheet metal work, drilling, lathing, milling, welding, etc)

(2304287 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การปฏิบัติในห้องทดลองและการเขียนรายงาน

leave a comment »

2310221    การปฏิบัติในห้องทดลองและการเขียนรายงาน    Laboratory Practice and Report Writing

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและคำแนะนำในการใช้สารเคมี การใช้เครื่องแก้วและเครื่องมืออย่างเหมาะสมและปลอดภัย การคำนวณพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการทั่วไป การจัดการข้อมูลและการเขียนรายงาน

(Laboratory safety and chemical guidelines; safe and appropiate use of glassware and equipment; basic calculation for general laboratory; data treatment and report writing.)

(2310221 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 7:24 am

การฝึกวิจัย

leave a comment »

2311488    การฝึกวิจัย    Research Practice

ฝึกการวิจัย จากหัวข้อคัดเฉพาะ

(Practice on doing research from selected topic.)

(2311488 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:04 am

สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและปฏิบัติ

leave a comment »

2402489    สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและปฏิบัติ    Seminar in International Relatons : Theory and Practice

แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงปทัสถานและนัยในเชิงปฏิบัติ

(Seminar on selected International Relations Concepts and theories in terms of their normative and practical implications)

(2402489 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 4:38 pm

การเมืองระหว่างประเทศภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

leave a comment »

2402621    การเมืองระหว่างประเทศภาคทฤษฎีและปฎิบัติ    Theory And Practice Of International Politics

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีกระแสหลักที่ใช้อธิบายระบบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ สัจนิยม อุดมคตินิยม เสรีนิยมใหม่ มาร์กซิสม์-เลนินนิสม์ ทฤษฎีระบบโลก การเมืองระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็น

(Realism, Idealism, Neo-Liberal Institutionalism; hegemonic stability theory; Marxist thought; international politics after the Cold War.)

(2402621 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 1:49 pm