ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Practice

เวชปฏิบัติในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย

leave a comment »

ศรวฟ๔๒๑ เวชปฏิบัติในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่พบบ่อย ๒ (๐-๓@-๒๐)

วิธีการตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่สำคัญและพบบ่อย สอบผ่านรายวิชา ศรสว ๔๐๔ และ ศรสว ๔๐๕

SIRM421 Clinical Practice in Common Musculoskeletal Problems 2 (0-3@-20)

The examination, diagnosis, treatment and rehabilitation in patients with common musculoskeletal disease

มหาวิทยาลัยมหิดล

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 3, 2010 at 11:31 am

ทักษะในการควบคุมปฏิบัติการชีววิทยา

leave a comment »

2303501    ทักษะในการควบคุมปฏิบัติการชีววิทยา    Supervised Skill in Biology Practice

วิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการทางชีววิทยา เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับการปฏิบัติการทางชีววิทยา

(Practices in biological Laboratory teaching skill for the development of knowledge transfer ability in different biological techniques.)

(2303501 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การฝึกงานช่าง

leave a comment »

2304287    การฝึกงานช่าง    Workshop Practice

การใช้เครื่องจักรกลต่าง ๆ ในงานตัดแผ่นโลหะ เจาะ เซาะ กลึง และเชื่อม เป็นต้น

(Condition: Uses of various machines for sheet metal work, drilling, lathing, milling, welding, etc)

(2304287 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การปฏิบัติในห้องทดลองและการเขียนรายงาน

leave a comment »

2310221    การปฏิบัติในห้องทดลองและการเขียนรายงาน    Laboratory Practice and Report Writing

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและคำแนะนำในการใช้สารเคมี การใช้เครื่องแก้วและเครื่องมืออย่างเหมาะสมและปลอดภัย การคำนวณพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการทั่วไป การจัดการข้อมูลและการเขียนรายงาน

(Laboratory safety and chemical guidelines; safe and appropiate use of glassware and equipment; basic calculation for general laboratory; data treatment and report writing.)

(2310221 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 7:24 am

การฝึกวิจัย

leave a comment »

2311488    การฝึกวิจัย    Research Practice

ฝึกการวิจัย จากหัวข้อคัดเฉพาะ

(Practice on doing research from selected topic.)

(2311488 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 22, 2009 at 4:04 am

สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและปฏิบัติ

leave a comment »

2402489    สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและปฏิบัติ    Seminar in International Relatons : Theory and Practice

แนวคิดและทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเชิงปทัสถานและนัยในเชิงปฏิบัติ

(Seminar on selected International Relations Concepts and theories in terms of their normative and practical implications)

(2402489 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 4:38 pm

การเมืองระหว่างประเทศภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

leave a comment »

2402621    การเมืองระหว่างประเทศภาคทฤษฎีและปฎิบัติ    Theory And Practice Of International Politics

ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีกระแสหลักที่ใช้อธิบายระบบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ สัจนิยม อุดมคตินิยม เสรีนิยมใหม่ มาร์กซิสม์-เลนินนิสม์ ทฤษฎีระบบโลก การเมืองระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็น

(Realism, Idealism, Neo-Liberal Institutionalism; hegemonic stability theory; Marxist thought; international politics after the Cold War.)

(2402621 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 1:49 pm

ยุทธศาสตร์ : ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

leave a comment »

2402661    ยุทธศาสตร์ : ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ    Strategy : Theory and Practice

แนวคิดที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติของรัฐ

(Key concepts of strategic studies in theory and as practiced by states.)

(2402661 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 1:41 pm

ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาเชิงปฏิบัติ

leave a comment »

2440601    ทฤษฎีการพัฒนาและการพัฒนาเชิงปฏิบัติ    Development Theory and Practice

“ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการทำความเข้าใจประเด็นปัญหาการพัฒนาในบริบททางด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ทฤษฎีและวิธีวิทยาการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับปัญหาและความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนาประสบการณ์จากเอเชียตะวันออกในการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์การพัฒนาแบบตะวันตก การทำความเข้าใจความคิดซึ่งอยู่เบื้องหลัง กลยุทธ์และกลวิธีการเข้าถึงการพัฒนาของทฤษฎีการพัฒนาแนวต่าง ๆ รวมทั้งทางเลือกอื่นของความคิดการพัฒนา

(Social science theories relevant to understanding development problems in different historical and geographical contexts particularly in East Asia; the theoretical and methodological concerns of the “”interlocking problem”” between theory and practice in development, and the positive contributions of East Asian experience in illuminating the specificity of Euro-centric and positivist development; understanding the thought behind the existing development strategies and approaches of various development theories and alternative development ideas.)

(2440601 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)”

Written by SoClaimon

ธันวาคม 18, 2009 at 2:32 am

การปฏิบัติงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ

leave a comment »

2501612    การปฏิบัติงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ    Facility Management Practice

งานอาคารสถานที่ การดำเนินการงานอาคารสถานที่ การจัดการงานอาคารสถานที่ การจัดหางานอาคารสถานที่ การจัดการคุณภาพงานอาคารสถานที่ การบริหารยัดการโครงการ

(Facility support service; facility support service implementation and operations; facility support service management; facility support service procurement; facility service quality management quality management; project management.)

(2501612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 2:05 pm

การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง

leave a comment »

2503545    การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง    Urban Architectural Professional Practice

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง ความสัมพันธ์ในลักษณะสหวิทยาการของกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการฝึกงานทางด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง

(Roles, duties, and responsibilities of professional practice in urban architecture; inter-disciplinary relationship among professions involving in urban planning; and internship in urban architecture.)

(2503545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 10:19 am

ปฎิบัติการออกแบบสู่ชุมชน

leave a comment »

2540633    ปฎิบัติการออกแบบสู่ชุมชน    Design Practice For Community

Physical design with emphasis on design projects in actual situation requiring cooperation among interdisciplinary team in site survey, data collection, data analysis, including recommendation of design concepts responding to appropriate physical, social, economic, and cultural aspects.

(ปฎิบัติการออกแบบทางกายภาพ โดยเน้นโครงการออกแบบ ในสถานการณ์เหมือนจำรองที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวคิดในการออกแบบร่วมกัน ที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม)

(2540633 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 5:46 am

การฝึกงาน

leave a comment »

2542351    การฝึกงาน    Professional Practice

การเตรียมตัวเพื่อการฝึกงานการออกแบบเพื่อการสื่อสาร การสร้าง รวบรวม และนำเสนอคลังงานสร้างสรรค์ การเขียนประวัติการทำงาน การฝึกงานการออกแบบเพื่อการสื่อสารในองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอิสระ การรายงานและประเมินประสบการณ์การฝึกงาน

(Preparation for work placement in the area of design for communication; collection and presentation of design portfolio; resume writing; work placement in business, government or public organizations; report and evaluation of work placement experience.)

(2542351 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 17, 2009 at 3:50 am

สัมมนาพัฒนาการเด็ก ครอบครัวและการปฏิบัติในการศึกษาปฐมวัย

leave a comment »

2703857    สัมมนาพัฒนาการเด็ก ครอบครัวและการปฏิบัติในการศึกษาปฐมวัย    Seminar On Child Development, Family, And Practice In Early Childhood

ความก้าวหน้าของงานวิจัยและข้อค้นพบใหม่ๆ ด้านการพัฒนาเด็ก เน้นพัฒนาการทางสมองกับช่วงวิกฤตของพัฒนาการด้านต่างๆ การเรียนรู้ด้านอารมณ์ จริยธรรมทางสังคม และสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ลักษณะของครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงดูเด็กในบริบทต่างๆ ผลกระทบของการเลี้ยงดู การให้บริการสำหรับเด็กปฐมวัยและครอบครัวในรูปแบบต่างๆ

(Process of new researches and findings in child development with emphasis on brain and critical periods, emotional literacy, sociomoral, and enriched environment as essential contributions to child development for young children; characteristics of single and extended families in relation to child care and service arrangements for young children and families.)

(2703857 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 3:11 pm

การฝึกปฎิบัติและงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

leave a comment »

2703858    การฝึกปฎิบัติและงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย    Practice And Research In Early Childhood Education

การบูรณาการทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาปฐมวัย การออกแบบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการนำโครงการไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษากับเด็กปฐมวัย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง การฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในสถานศึกษาปฐมวัย และการสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาปฐมวัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(Theoretical and practical integration of practicum experiences in early childhood settings; designing research projects related to curriculum, iearning and teching, administrating and implementing the research projects with young childrem, paraprofessionals, and parents; opportunities for local and international visits at various early childhood settings and development of local and international networks.)

(2703858 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Written by SoClaimon

ธันวาคม 14, 2009 at 3:09 pm