ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Principles

หลักการศึกษา

leave a comment »

รายวิชา EF313หลักการศึกษา (Principles of Education).

รายวิชา EF313 หลักการศึกษา (Principles of Education)

ศึกษาถึงพัฒนาการของการศึกษา ปรัชญา และปรัชญาการศึกษา นโยบายและแผนการศึกษา การจัดระบบการศึกษาของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของหลักสูตร ความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชพีครู กฎระเบียบปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและการจัดกิจกรรมพิเศษ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : พัฒนาการของการศึกษา
บทที่ 1 : พัฒนาการของการศึกษา(ต่ิอ)
บทที่ 2 : ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา
บทที่ 2 : ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา(ต่ิอ)
บทที่ 3 : นโยบายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ
บทที่ 3 : นโยบายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ(ต่ิอ)
บทที่ 4 : การจัดระบบการศึกษาและแผนการศึกษา…
บทที่ 4 : การจัดระบบการศึกษาและแผนการศึกษา…(ต่ิอ)
บทที่ 5 : พื้นฐานของหลักสูตร
บทที่ 5 : พื้นฐานของหลักสูตร(ต่ิอ)
บทที่ 6 : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพิเศษ
บทที่ 6 : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมพิเศษ(ต่ิอ)
บทที่ 7 : จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
บทที่ 8 : กฎระเบียบในวิชาชีพคร
บทที่ 8 : กฎระเบียบในวิชาชีพครู(ต่ิอ)
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

พฤศจิกายน 8, 2010 at 9:46 am

พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง

leave a comment »

รายวิชา EF393พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Principles of Adult and Continuing Education).

รายวิชา EF393 พื้นฐานการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง (Principles of Adult and Continuing Education)

ศึกษาเบื้องต้นของการศึกษาผู้ใหญ่ลากรศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่ประวัติความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ ปัญหาของบุคคลในวัยผู้ใหญ่ ศึกษาหลักการสอนผู้ใหญ่ การจัดสิ่งแวดล้อมแลบรรยากาศเพ่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ บทบาทของการศึกษาผู้ใหญ่ การพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางเปรียบเทียบ

* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As …
ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทนำ :ประวัติการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
บทที่ 1 :ประเภท ความหมายความสัมพันธ์ของการศึกษาผู้ใหญ่…
บทที่ 1 : ประเภท ความหมายความสัมพันธ์ของการศึกษาผู้ใหญ่…(ต่อ)
บทที่ 2 : ปรัชญา แนวคิดและหลักการ ความมุ่งหมาย…
บทที่ 3 :การจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
บทที่ 3 : การจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง(ต่อ)
บทที่ 4 :หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
บทที่ 4 : หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบโรงเรียน(ต่อ)
บทที่ 5 :นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
บทที่ 5 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา(ต่อ)
บทที่ 6 :การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน…
บทที่ 6 :การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน…(ต่อ)
ภาคผนวก : Supplement
บรรณานุกรม : Reference

หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ

leave a comment »

หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA433
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารโรงเรียนมัธยม 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
เป็น วิชาที่กล่าวถึงความรู้ที่เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการ ระบบและองค์การการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมไปถึงการดำเนินการการจัดการบริหารด้านต่างๆ ของโรงเรียน เช่นด้านวิชาการ ด้านธุรการ ด้านการปกครอง ด้านแนะแนว และอื่น ๆ รวมไปถึงทัศนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในประเทศไทย เปรียบเทียการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาบางประเทศเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษเป็นต้น

คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา
บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 2 :การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
บทที่ 2 :การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา(ต่อ)
บทที่ 3 :การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
บทที่ 3 :การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา(ต่อ)
บรรณานุกรม:Reference

หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA433(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 หน่วย
(Principles of Secondary School Administration)
ศึกษา ถึงความเป็นมาของการบริหารโรงเรียนในประเทศไทย และในต่างประเทศ

คำนำ
สารบัญ
บทที่1 วิวัฒนาการของการบริหารโรงเรียน
บทที่2 ทฤษฏีและหลักการบริหารโรงเรียน
บทที่3 โครงสร้างและองค์กรการบริหารโรงเรียน
บทที่4 การบริหารโรงเรียนในปัจจุบัน
บทที่5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนมัธยมในปัจจุบัน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

EA713(EA613)
อ่านกันเถอะ...
หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา หน่วย
(Principles and Theory of Educational Administration)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
บทที่2 : วิวัฒนาการของการบริหารยุคต่างๆ และ…..
บทที่3 : งานบริหารการศึกษา
บทที่4 : กระบวนการทางการบริหารการศึกษา
บทที่5 : องค์การและการจัดองค์การ
บทที่6 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่7 : ภาวะผู้นำ
บทที่8 : การประสานงาน
บทที่9 : การตัดสินใจสั่งการหรือวินิจฉัยสั่งการ
บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน
บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน(ต่อ)
หนังสืออ้างอิง

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI323
อ่านกันเถอะ...
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3 หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษา ทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)
บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา
บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
บทที่4 : ดิน
บทที่5 : มนุษย์และน้ำ
บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์
บทที่7 : ป่าไม้
บทที่8 : สัตว์ป่า
บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ
บทที่10 : ประชากร
ภาคผนวก :
บรรณานุกรม : Reference

คู่มือหลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI115(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือหลักชีววิทยา หน่วย
(Handbook of Principles of Biology)

คำนำ
สารบัญ
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่3 : เซลล์ : อันตรกริยาต่อสิ่งแวดล้อม
บทที่4 : เซลล์ : การจัดโครงสร้างภายใน
บทที่5 : การถ่ายทอดพลังงานและปฏิกิริยาชีวเคมี
บทที่6 : พลังงานที่ใช้ภายในเซลล์
บทที่7 : การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
บทที่8 : หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่9 :โมเลกุลพื้นฐานของพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน
บทที่10: การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่11 :โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์และพืช
บทที่12 :โภชนาการและการย่อยอาหาร
บทที่13 :การควบคุมภายในสัตว์และพืช
บทที่14 :การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์และพืช
บทที่15 :นิเวศวิทยา
บทที่16 :พฤติกรรมของสัตว์
บทที่17 :วิวัฒนาการของสัตว์และพืช
บทที่18 :อาณาจักรโมเนรา
บทที่19 :อาณาจักรโปรติสตา
บทที่20 :อาณาจักรฟังไจ
บทที่21 :อาณาจักรพืช
บทที่22 :อาณาจักรสัตว์
การประเมินผลหลังเรียน(1)
การประเมินผลหลังเรียน(2)
บรรณานุกรม

หลักการโฆษณา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP204
อ่านกันเถอะ...
หลักการโฆษณา 3 หน่วย
(Principles of Advertising)
ศึกษา ถึงลักษณะและขอบเขตของการโฆษณา วิวัฒนาการของการโฆษณา ความสำคัญและความสัมพันธ์กับธุรกิจและศาสตร์อื่น ๆ ความรู้พื้นฐานในการรณรงค์โฆษณาองค์การที่รับผิดชอบในการโฆษณา จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มในการโฆษณา เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์กับการโฆษณาขององค์การต่าง ๆ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ลักษณะและขอบเขตการโฆษณา
บทที่ 2 : ประวัติการโฆษณา
บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับศาสตร์อื่นๆ
บทที่ 4 : สถาบันทางการโฆษณา
บทที่ 5 : สื่อโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 5 : ื่อโฆษณา
บทที่ 6 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา
บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา
บทที่ 8 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 8 : การวิจัยโฆษณา
บทที่ 9 : งบประมาณการโฆษณา
บทที่10 : การประเมินผลการโฆษณา
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 12:16 pm

หลักการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP203(47341)
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Pubilc Relations)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่2 : องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์
บทที่3 : กลุ่มประชาชนในงานประชาสัมพันธ์
บทที่4 : จรรยาบรรณของวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
บทที่5: การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่6 : การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
บทที่8 : การหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
บทที่9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
บทที่11 : การประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

หลักการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP203
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Public Relations)
ศึกษา ลักษณะ ขอบเขต และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้นำไปประยุกต์กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ
บทที่ 2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
บทที่ 3 : ประชามติ(ต่อ)
บทที่ 3 : ประชามติ
บทที่ 4 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 : การจัดหน่วยงานการประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 : การทำหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
บทที่ 9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
บทที่ 11 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่หวังผลกำไร
บรรณานุกรม : Reference

หลักการบัญชี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC102
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 2 3 หน่วย
(Principles of Accoutning)
ศึกษา เกี่ยวกับระบบการควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การบีญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร และระบบบัญชีเดี่ยว

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
บทที่2 : ระบบใบสำคัญจ่าย
บทที่3 : ตั๋วเงิน
บทที่4 (1) : การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม
บทที่4 (2): การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม
บทที่5 (1) : บัญชีเดี่ยว
บทที่5 (2) : บัญชีเดี่ยว
บทที่6 : การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร
แบบฝึกหัดบทที่1
แบบฝึกหัดบทที่2
แบบฝึกหัดบทที่3
แบบฝึกหัดบทที่4
แบบฝึกหัดบทที่5
แบบฝึกหัดบทที่6
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 4:39 am

หลักการบัญชี 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC101(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด) หน่วย
(Principles Accounting)

คำนำ
สารบัญ
แบบฝึกหัดบทที่ 2
แบบฝึกหัดบทที่ 3
แบบฝึกหัดบทที่ 4
แบบฝึกหัดบทที่ 5
แบบฝึกหัดบทที่ 6
แบบฝึกหัดบทที่ 7
แบบฝึกหัดบทที่ 8
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 4:20 am

หลักการบัญชี 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC101
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 1 3 หน่วย
(Principles of Accoutning)
ศึกษา เกี่ยวกับวิวัฒนาการบัญชี ข้อสมมติฐานทางการบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีของกิจการขายบริการ กิจการขายสินค้า การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ การใช้สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การเปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน

คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่1 : วิวัฒนาการบัญชี
บทที่2 : งบการเงิน
บทที่3 : การวิเคราะห์รายการค้า(1)
บทที่3 : การวิเคราะห์รายการค้า(2)
บทที่4 : การบันทึกรายการบัญชีของกิจการขายบริการ
บทที่5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(1)
บทที่5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(2)
บทที่6 : การปรับปรุงรายการบัญชี
บทที่7 : กระดาษทำการ(1)
บทที่7 : กระดาษทำการ(2)
บทที่8 : สมุดรายวันเฉพาะ(1)
บทที่8 : สมุดรายวันเฉพาะ(2)
ภาคผนวก : Supplement(1)
ภาคผนวก : Supplement(2)
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 1:32 am

หลักอนุกรมวิธานสัตว์

leave a comment »

2303519    หลักอนุกรมวิธานสัตว์    Principles of Animal Taxonomy

การจัดระบบ การจำแนกชนิด อนุกรมวิธาน กฎเกณฑ์ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน ลักษณะภายนอกและภายในที่ใช้เป็นเกณฑ์บอกความแตกต่าง อนุกรมวิธานที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวเลข ความสัมพันธ์เชิงไฟโลจีนีและวิวัฒนาการ การสร้างคีย์เพื่อใช้วิเคราะห์หาชื่อวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติวิธีเก็บรวบรวม ดูแล การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ การเรียบเรียงผลงานตีพิมพ์

(Systematics, classification, taxonomy, nomenclature, taxonomic data, differences between and within taxa; guantitative taxonomy : numerical taxonomy, phylogenic and evolutionary relationships, key construction and nomenclature; practicing in collecting, preservation of zoological materials, preparation of taxonomic papers.)

(2303519 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)