ศาสตร์และศิลป์ที่สอนในเมืองไทย

รายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในเมืองไทย พร้อมคำจำกัดความและขอบเขตของวิชา

Posts Tagged ‘Principles

คู่มือหลักชีววิทยา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

BI115(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือหลักชีววิทยา หน่วย
(Handbook of Principles of Biology)

คำนำ
สารบัญ
คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
บทที่1 : บทนำ
บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(1)
บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(2)
บทที่3 : เซลล์ : อันตรกริยาต่อสิ่งแวดล้อม
บทที่4 : เซลล์ : การจัดโครงสร้างภายใน
บทที่5 : การถ่ายทอดพลังงานและปฏิกิริยาชีวเคมี
บทที่6 : พลังงานที่ใช้ภายในเซลล์
บทที่7 : การสืบพันธุ์ระดับเซลล์
บทที่8 : หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่9 :โมเลกุลพื้นฐานของพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน
บทที่10: การควบคุมการแสดงออกของยีน
บทที่11 :โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์และพืช
บทที่12 :โภชนาการและการย่อยอาหาร
บทที่13 :การควบคุมภายในสัตว์และพืช
บทที่14 :การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์และพืช
บทที่15 :นิเวศวิทยา
บทที่16 :พฤติกรรมของสัตว์
บทที่17 :วิวัฒนาการของสัตว์และพืช
บทที่18 :อาณาจักรโมเนรา
บทที่19 :อาณาจักรโปรติสตา
บทที่20 :อาณาจักรฟังไจ
บทที่21 :อาณาจักรพืช
บทที่22 :อาณาจักรสัตว์
การประเมินผลหลังเรียน(1)
การประเมินผลหลังเรียน(2)
บรรณานุกรม

โฆษณา

หลักการโฆษณา

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP204
อ่านกันเถอะ...
หลักการโฆษณา 3 หน่วย
(Principles of Advertising)
ศึกษา ถึงลักษณะและขอบเขตของการโฆษณา วิวัฒนาการของการโฆษณา ความสำคัญและความสัมพันธ์กับธุรกิจและศาสตร์อื่น ๆ ความรู้พื้นฐานในการรณรงค์โฆษณาองค์การที่รับผิดชอบในการโฆษณา จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มในการโฆษณา เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์กับการโฆษณาขององค์การต่าง ๆ

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ลักษณะและขอบเขตการโฆษณา
บทที่ 2 : ประวัติการโฆษณา
บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับศาสตร์อื่นๆ
บทที่ 4 : สถาบันทางการโฆษณา
บทที่ 5 : สื่อโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 5 : ื่อโฆษณา
บทที่ 6 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา
บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา
บทที่ 8 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)
บทที่ 8 : การวิจัยโฆษณา
บทที่ 9 : งบประมาณการโฆษณา
บทที่10 : การประเมินผลการโฆษณา
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 12:16 pm

หลักการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP203(47341)
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Pubilc Relations)

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่2 : องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์
บทที่3 : กลุ่มประชาชนในงานประชาสัมพันธ์
บทที่4 : จรรยาบรรณของวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
บทที่5: การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่6 : การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
บทที่8 : การหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
บทที่9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
บทที่11 : การประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

หลักการประชาสัมพันธ์

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AP203
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Public Relations)
ศึกษา ลักษณะ ขอบเขต และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้นำไปประยุกต์กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่ 1 : ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ
บทที่ 2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
บทที่ 3 : ประชามติ(ต่อ)
บทที่ 3 : ประชามติ
บทที่ 4 : การติดต่อสื่อสาร
บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 : การจัดหน่วยงานการประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์(ต่อ)
บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 : การทำหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
บทที่ 9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
บทที่ 11 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่หวังผลกำไร
บรรณานุกรม : Reference

หลักการบัญชี 2

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC102
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 2 3 หน่วย
(Principles of Accoutning)
ศึกษา เกี่ยวกับระบบการควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การบีญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร และระบบบัญชีเดี่ยว

คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด
บทที่2 : ระบบใบสำคัญจ่าย
บทที่3 : ตั๋วเงิน
บทที่4 (1) : การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม
บทที่4 (2): การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม
บทที่5 (1) : บัญชีเดี่ยว
บทที่5 (2) : บัญชีเดี่ยว
บทที่6 : การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร
แบบฝึกหัดบทที่1
แบบฝึกหัดบทที่2
แบบฝึกหัดบทที่3
แบบฝึกหัดบทที่4
แบบฝึกหัดบทที่5
แบบฝึกหัดบทที่6
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 4:39 am

หลักการบัญชี 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC101(H)(48)
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด) หน่วย
(Principles Accounting)

คำนำ
สารบัญ
แบบฝึกหัดบทที่ 2
แบบฝึกหัดบทที่ 3
แบบฝึกหัดบทที่ 4
แบบฝึกหัดบทที่ 5
แบบฝึกหัดบทที่ 6
แบบฝึกหัดบทที่ 7
แบบฝึกหัดบทที่ 8
ภาคผนวก

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 4:20 am

หลักการบัญชี 1

leave a comment »

คลิก PDF ไอคอนเพื่ออ่านตำราออนไลน์

AC101
อ่านกันเถอะ...
หลักการบัญชี 1 3 หน่วย
(Principles of Accoutning)
ศึกษา เกี่ยวกับวิวัฒนาการบัญชี ข้อสมมติฐานทางการบัญชี การวิเคราะห์และการบันทึกรายการตามหลักการบัญชีของกิจการขายบริการ กิจการขายสินค้า การบันทึกรายการสินค้าคงเหลือ การใช้สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ การเปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน

คำนำ : Introduction
สารบัญ :Content
บทที่1 : วิวัฒนาการบัญชี
บทที่2 : งบการเงิน
บทที่3 : การวิเคราะห์รายการค้า(1)
บทที่3 : การวิเคราะห์รายการค้า(2)
บทที่4 : การบันทึกรายการบัญชีของกิจการขายบริการ
บทที่5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(1)
บทที่5 : การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า(2)
บทที่6 : การปรับปรุงรายการบัญชี
บทที่7 : กระดาษทำการ(1)
บทที่7 : กระดาษทำการ(2)
บทที่8 : สมุดรายวันเฉพาะ(1)
บทที่8 : สมุดรายวันเฉพาะ(2)
ภาคผนวก : Supplement(1)
ภาคผนวก : Supplement(2)
บรรณานุกรม : Reference

Written by SoClaimon

กุมภาพันธ์ 21, 2010 at 1:32 am